HI publiceert vragen en antwoorden naar aanleiding van bekendmaking over valutamaatregelen

De monetaire autoriteiten, te weten de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën, hebben maatregelen genomen met betrekking tot vreemde valutatransacties, die van invloed zijn op de interne markt.

Het ministerie van Handel en Industrie, die op grond van haar taakstelling belast is met onder andere de bewaking van de interne markt, moet derhalve toezien op naleving van bepaalde wettelijke bepalingen die betrekking hebben op vreemde valuta transacties.

Hieronder volgen antwoorden op de tot nu toe meest gestelde vragen:

1. Geldt de bekendmaking voor iedereen?

Antwoord: De bekendmaking geldt voor een ieder, tenzij betrokkene een vergunning heeft van de Deviezencommissie.

2. Ik heb een koopovereenkomst voor een auto in US Dollars, de aflossing vond plaats in US Dollars. Wat doe ik nu?

Antwoord: De overeenkomst en de aflossing dienen omgezet te worden in Surinaamse dollars.

3. a. Moet een ingezetenen in een hotel in SRD betalen (drank, eten, loge, etc.)?
b. Moet een toerist in SRD betalen of mag hij in vreemde valuta betalen?

Antwoord:
a. Prijzen moeten in SRD worden aangeduid. De betaling moet in SRD geschieden.
b. Toeristen moeten ook in SRD betalen, behalve als de ondernemer een vergunning heeft van de Deviezen Commissie. Betaling met een credit card is toegestaan.

4. In de winkel heb ik prijzen in $, Euro en SRD. In mijn kassasysteem wordt het meteen uitgerekend tegen de SRD prijs, mag dat wel?

Antwoord: Volgens het Prijsaanduidingsbesluit is het verplicht prijzen aan te duiden in de SRD. Alle prijsaanduidingen moeten in SRD geschieden. Toevoeging van een aanduiding in US Dollars of Euro’s kan slechts de tegenwaarde van de prijs in SRD zijn. Overtreding van het prijsaanduidingsbesluit levert een economisch delict op.

5. Huurovereenkomsten die in vreemde valuta zijn aangegaan: de huur werd in US Dollar en Euro’ s betaald, wat doe ik nu?

Antwoord: Er is vrijheid van contracteren. Huurders mogen niet verplicht worden in vreemde valuta te betalen. Sommige verhuurders hebben een schuld in vreemde valuta, zij moeten dan een deviezenvergunning aanvragen van de Deviezen Commissie.

6. Moet er bij de reisbureaus ook in SRD betaald worden?

Antwoord: Luchtvaartmaatschappijen beschikken over een deviezenvergunning en mogen vreemde valuta vragen voor verkochte internationale tickets.

7. Huurgeld voor onroerend goed, dat in Euro’s is gestort op een euro-rekening?

Antwoord: Euro’s mogen altijd gestort worden op een euro-rekening. Het mogen aangaan of uitvoeren van transacties in vreemde valuta, zal voortaan afhangen van een deviezenvergunning.

8. Verzekeringen in vreemde valuta, moeten die ook in SRD betaald worden?

Antwoord: De Centrale Bank oefent toezicht uit op verzekeringsmaatschappijen en beslist of polissen al dan niet in vreemde valuta mogen worden uitgedrukt. Vooralsnog worden de verzekerden geadviseerd om de betaling te doen in de overeengekomen valuta, in verband met mogelijke uitkeringen en herverzekeringspremies.

9. Mag ik zelf in vreemde valuta betalen bij aankopen van goederen en diensten?

Antwoord: Nee, tenzij het transacties betreft over de grens. Gelden bedoeld voor een dergelijke transactie moet u wisselen bij de bank of cambio (als het USD betreft) of u kunt elektronisch betalen.

10. Geldt de wet alleen voor lokaal geproduceerde goederen, diensten en overeenkomsten?

Antwoord: De wet geldt voor alle transacties waartegenover een financiële prestatie vereist is en die goederen of diensten betreffen die lokaal verhandeld of geleverd worden.

11. De klapperwaarde van grond in Suriname is aangeduid in Euro’s. Moet dat niet eerst aangepakt worden?

Antwoord: De klapperwaarde betreft de verantwoordelijkheid van het ministerie van RGB en GLIS. Het ministerie van Handel en Industrie zal dit met de monetaire autoriteiten en de betreffende instanties bespreken.

12. Wanneer de bankkoers gehanteerd wordt bij een transactie, welke koers moet men hanteren (aankoop/verkoop)?

Antwoord: De verkoopkoers van de Centrale Bank moet worden gehanteerd. De President van de CBvS kan afwijkende afspraken toestaan, krachtens de Deviezenwet.

13. Advocaten, adviesbureaus, notariaten, e.d. verplichten klanten te betalen in vreemde valuta. Hoe zit dat?

Antwoord: De betaling moet in SRD geschieden. Komen er situaties voor waarbij niet-ingezetenen betrokken zijn, of waarbij namens de cliënt door de notaris verplichte betalingen in het buitenland moeten worden verricht, dan is betaling in vreemde valuta toegestaan, conform de regels van de monetaire autoriteiten.

14. Handelaren hebben de gelegenheid Amerikaanse dollars te kopen bij de CBvS, maar kunnen nooit de gewenste hoeveelheid krijgen. Waar moet het verschil/tekort gekocht worden?

Antwoord: Het ministerie van Handel en Industrie is niet belast met de beschikbaarstelling van deviezen.

15. EBS maakt hun offertes in vreemde valuta en verplicht klanten te betalen in vreemde valuta.

Antwoord: Klanten mogen niet verplicht worden in vreemde valuta te betalen, behoudens een deviezenvergunning.

16. In ons bedrijf hebben wij op de verschillende artikelen USD-prijzen gezet. En op een grote duidelijk zichtbare bord hebben wij de USD-koers aangegeven. Als de klant een prijs wil weten, vermenigvuldigen wij de USD-prijs met de dagkoers, waarbij de klant gewoon in SRD betaald. Vanwege de onstabiele USD koers hanteren wij deze prijs methode. Mijn vraag is of wij deze zo mogen hanteren.

Antwoord: Alle prijsaanduidingen moeten in SRD geschieden. Toevoeging van een aanduiding in US Dollars kan slechts de tegenwaarde van de prijs in SRD zijn.

17. Wat is de overgangsperiode van afkondiging van de bekendmaking naar bestraffen van de overtreding? Handelaren vragen een overgangsperiode om de prijzen te veranderen van euro/US Dollar naar SRD.

Antwoord: Er is een overgangsperiode gekoppeld aan de bekendmaking t.a.v. prijsaanduiding in SRD, welke afloopt op 31 december 2016.

Bij overtreding is de Economische Controle Dienst gerechtigd om op te treden. Gedurende de overgangsperiode kan bij een eerste waarneming van een overtreding een waarschuwing gegeven worden en wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om de prijsaanduiding aan te passen. Met ingang van 1 januari 2017 zullen de autoriteiten strenger optreden.

18. Welke is de maximale koers die gebruikt mag worden wanneer overeenkomsten worden omgezet van US naar SRD?

Antwoord: De verkoopprijs van de Centrale Bank is in deze toegestaan.

19. Wanneer goederen en diensten op rekening worden gekocht, mag de crediteur (verkoper) een toeslag in vreemde valuta doorberekenen?

Antwoord: Een toeslag is ook deel van de prijs. De aanduiding dient te geschieden in SRD. Toevoeging van een aanduiding in vreemde valuta kan slechts de tegenwaarde van de prijs in SRD zijn. De koper kan niet verplicht worden in vreemde valuta te betalen.

20. Mag verhuur van een woning in Suriname aan buitenlanders in Euro’s. Zij willen/zijn bereid in Euro’s te betalen. Mag het geld op een rekening in het buitenland gestort worden. Moet dat in SRD?
Zelfde scenario maar nu wordt het geld op een Surinaamse rekening gestort. Moet dat nog steeds in SRD?

Antwoord: Het ministerie van Handel en Industrie is niet belast met de toestemming voor storting op en het aanhouden van vreemde valutarekeningen.

21. Studenten moeten bij examenbureau van MINOWC examengelden voor de buitenlandse examens in Euro storten voor het Ministerie. Hoe staat het hiermee?

Antwoord: Het betreft hier een buitenlandse (valuta) verplichting, die in buitenlandse valuta dient te worden voldaan. Aankoop en betaling van valuta zal via een financiële instelling moeten geschieden die daartoe toestemming van de Centrale Bank heeft.

Indien u meer vragen heeft, kunt u deze doorgeven per telefoon: 402080 #1053 of via het verkort nummer 1940 van HI.(GFC)

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws