“Het milieu is niet alleen ons leven, maar ook ons overleven”

GFC NIEUWS- De Milieu Raamwet is donderdag met 29 stemmen in de Nationale Assemblee aangenomen.
Met de aanname van deze Wet is het streven van de Regering, om te komen tot een concreter en geïntegreerd nationaal milieubeleid voor Suriname waarin de milieuaspecten worden opgenomen in alle nationale ontwikkelingsplannen en activiteiten, een feit geworden.
Daarnaast legt de goedkeuring van de Milieu Raamwet, de basis voor de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) om haar taken te kunnen uitvoeren. Daartegenover staat dat de Milieu Raamwet een wet is die algemene richtlijnen bevat die nader uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld middels een staatsbesluit.
De NMA wordt het overheidsorgaan dat belast is met de planning, formulering, evaluatie en monitoring van de controle op de uitvoering van het milieubeleid en de milieustrategie voor duurzaam beheer van het milieu alsmede de opsporing, vervolging en berechting van de in deze wet als milieudelicten aangeduide strafbare feiten.
Ook wordt de NMA belast met het uitbrengen van advies, het verzamelen en uitwisselen van informatie, betreffende het natuurlijk milieu en het menselijk leefmilieu.
Bij de instelling van de NMA zullen Coördinatie Milieu, welke thans ondergebracht is bij het Kabinet van de President, en het NIMOS opgaan in de voornoemde autoriteit.
Coördinatie Milieu brengt haar dank uit aan alle stakeholders die een bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming en aanname van de Milieu Raamwet. Zoals wijlen ambassadeur Lackin zou zeggen: “Het milieu is niet alleen ons leven, maar ook ons overleven.”

Overige berichten