Herziening Wet Rekenkamer focust op onafhankelijke positie

“Het is niet de taak van de Rekenkamer om te bepalen waar een balie van een overheidskantoor moet staan. Ook niet om op basis daarvan te bepalen hoe een balie van een overheidskantoor ingericht dient te worden.”

Zo uitte commissievoorzitter Andre Misiekaba zich deze week tijdens de behandeling van de Wet Rekenkamer Suriname 2018 in De Nationale Assemblee (DNA).

Het werk van de Rekenkamer focust zich op de cijfers van de regering waarbij wordt gekeken naar de rechtmatigheid van de middelen die de overheid ter beschikking heeft en de besteding daarvan. “Rechtmatigheid heeft ermee te maken of de overheid zich heeft gehouden aan de wettelijke regelingen. Verder is de doelmatigheid van de bestedingen van eminent belang, dit heeft te maken met de beleidsdoelen die de overheid heeft gesteld. De Rekenkamer moet daarbij nagaan of de doelen zijn bereikt. Gelet dient te worden op zuinigheid”, legt de commissievoorzitter uit.

De Rekenkamer kijkt ook naar hoe de doelen bereikt zijn. “Wanneer we dus praten over de Rekenkamer dan praten we over het Staatsorgaan dat toezicht moet houden op de besteding van de geldmiddelen van de Staat. Gelet op de algemene taakstelling van De Nationale Assemblee, kan het niet anders dan dat de Rekenkamer een werkarm is van De Nationale Assemblee. DNA controleert in algemene zin en de Rekenkamer houdt toezicht en oefent controle uit op de bestedingen van de overheid. Dit betekent ook dat de Rekenkamer haar bevindingen aan DNA rapporteert”, geeft commissievoorzitter Misiekaba aan. Daarbij haalt hij ook aan dat de Rekenkamer haar verslagen niet in de media mag bespreken.

De herziening van de wet op de Rekenkamer is mede bedoeld om de onafhankelijke positie van de Rekenkamer meer gestalte te geven. Dit orgaan zal onder de nieuwe omstandigheden administratief en rekenplichtig niet meer fungeren onder het ministerie van Financiën, maar zal rechtstreeks rapporteren aan DNA.

Misiekaba stelt voor dat het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt belast met de uitvoering van de nieuwe wet. De behandeling van de wet is verdaagd naar donderdag.

Overige berichten