Herziening Visserij Managementplan 2020-2025

GFC NIEUWS- Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is er een presentatie gegeven van de discussie paper “Herziening van het Visserij Management Plan 2020-2025”(VMP).
De presentatie op 12 maart omvatte de evaluatie van het VMP 2014-2018, de veranderingen binnen deze sector in de afgelopen periode alsook inzichten en zorgpunten van de diverse belanghebbenden. Aan de hand van de verkregen informatie zijn beleidsmaatregelen geformuleerd en/of herbevestigd. Deze zullen worden voorgelegd ter validatie.
De informatie ten behoeve van de discussiepaper is verkregen middels diverse consultaties onder zowel de artisanale als de industriële visserij in Suriname in de periode mei 2019 tot augustus 2019.
Voor de input van de artisanale visserij zijn de leden van de visserijcoöperaties te Nickerie, Coronie, Boskamp, Paramaribo, Commewijne en Galibi geconsulteerd. Verdere input is verkregen door interviews en sessies met NGO’s, industriële vissers en beheersautoriteiten zoals de afdelingshoofden van het onder directoraat Visserij, de MAS, de Kustwacht, de Marine en lokale bestuursopzichters.
Het VMP is uiteindelijk een beleidsdocument dat afspraken vastlegt tussen de beheersinstanties van de visserijsector en de artisanale en industriële vissers. Deze afspraken zijn in lijn met voorschriften en regelgeving die zijn verwoord in de betreffende wetten en beschikkingen, maar gaan meer in detail. De bedoeling is dat belanghebbenden hun rol binnen de sector begrijpen om misverstanden te voorkomen.
Gedurende de consultaties droegen alle partijen bij aan beleidsmaatregelen die transparantie waarborgen en de bestaanszekerheid garanderen binnen deze sector. Het belang van de duurzame exploitatie van de biologische rijkdommen van de rivieren en de zee alsook de economische en sociale omstandigheden van de artisanale visserij zijn ook onderdeel van die bestaanszekerheid.
Daarom is het VMP niet slechts een samenwerkingsplan tussen LVV en de vissers, maar ook tussen instanties en organisaties die te maken hebben met de sociale- en milieu zorg in Suriname.
De inbreng van NGO’s zoals de World Wildlife Fund (WWF) en Conservation International (CI) en onderzoeksinstituten worden verwelkomd alsook de inbreng van burgers en instituten die deze sector een warm hart toedragen.
Tijdens de presentatie kwamen aan de orde, de algemene beleidsmaatregelen zoals o.a. de vangstregistratie, vergunningenbeleid, visserijzone en beschermde gebieden.
Verder de diverse beleidsmaatregelen per visserij categorie, besluitvorming en participatie, monitoring en controle, internationale en regionale samenwerking en onderzoek. Alle openstaande vraagstukken binnen de visserijsector en de voorgestelde beleidsmaatregelen van alle partijen zullen ter validatie worden voorgelegd aan belanghebbenden.
Na akkoord door de belanghebbenden zal de discussiepaper dienen als basis voor een nieuw visserij management plan 2020-2025. Het concept van dit nieuwe VMP zal later in het jaar opnieuw aan de belanghebbenden worden voorgelegd.
Het ministerie van LVV voert in samenwerking met de FAO een pro-actief beleid ter verduurzaming van de visserijsector.
Het VMP 2020-2025 is een projectonderdeel van het regionaal project “Sustainable Management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries (REBYC-II LAC)”.
Andere projectonderdelen zijn onder andere trainingen, genderbalans, institutionele versterking en capaciteitsopbouw van beheers autoriteiten en artisanale coöperaties, het gebruik van Turtle Excluding devices, ter bescherming van schildpadden en Bycatch Reduction Devices om onbedoelde vangsten te minimaliseren.

Overige berichten