Hervormings- en Vernieuwingsbeweging PL zet activiteiten voort

26 juni 2015 was het precies een jaar geleden dat een grote groep jongeren, ouderen , exponenten uit het hoofdbestuur, de adviesraad, de partijraad, de jongerenraad en de kadergroep van Pertjajah Luhur (PL) zich bundelden in de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging.

Deze beweging die reeds voor de verkiezingen een uitgesproken gemeenschappelijke opvatting had over de toekomstperspectieven van de partij werd getrokken door de twee assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakoemar Chitan.

“In het afgelopen jaar heeft de beweging dwars door talloze intriges, manipulaties en persoonlijke aanvallen zich ingespannen om haar missie aan zowel PL – structuren als niet PL structuren kenbaar te maken. Namelijk, meer transparantie binnen de partij, moderne management, image-building en een politieke heroriëntatie ten aanzien van de ideologie van de partij zijn enkele belangrijke issues waarvoor de beweging zich beijvert.

Exact dezelfde zaken die ertoe geleid hebben dat de Pertjajah Luhur in de afgelopen verkiezingen van 25 mei enorm heeft ingeboet aan kiezers: van 30.943 stemmen in 2010 naar 19.128 stemmen in 2015. De partij is met deze cijfers niet in staat gebleken om in geen enkel district de kiesdeler op eigen kracht te behalen!

De beweging heeft de afgelopen periode diverse initiatieven ondernomen om haar hervormingsvisie met de partijleiding te delen waarbij ze echter zoals verwacht is gestuit op een onverzoenlijke en rancuneuze opstelling van de partijvoorzitter.

Desondanks gaat de HVB onverkort door met haar missie om de gegijzelde achterban van PL reële groeiperspectieven te geven als het gaat om participatie als een waardig en volwaardig lid, vrij van knechting.

De HVB heeft uit haar consultaties in het veld geconstateerd dat er enorme belangstelling bestaat uit geledingen van diverse politieke partijen maar vooral niet politiek gelieerden om de beweging om te vormen tot een politieke partij, maar zal zich op een geschikt moment daarover uitspreken. De beweging concentreert zich nu primair op versterking van haar werkarmen en het intensiveren van het contact met het veld.

De HVB heeft zich het afgelopen jaar geprofileerd als een politiek forum dat zich open en ontvankelijk stelt voor andersdenkenden en Surinamers die ongeacht politieke overtuiging, etniciteit of godsdienst, een bijdrage willen leveren tot HERVORMINGPROCESSEN om versnelde sociaal economische ontwikkeling te realiseren.

Het is bekend dat de grondoorzaken van de huidige economische crisis gelegen zijn in fundamentele tekortkomingen in onze economische structuur, financiële huishouding, financiële verantwoording en wetgeving. Hervorming op deze gebieden is een bittere noodzaak willen wij als land de schokken van extreem lage grondstofprijzen beter opvangen.

De HVB ziet het als haar verplichting om een constructieve bijdrage te leveren en zal blijven meedenken en meedoen om in deze zware en moeilijke periode Suriname geleidelijk aan te loodsen naar duurzame sociaal- economische groei.

De HVB feliciteert en bedankt tenslotte al haar ondersteuners, sympathisanten en vrienden die in de korte tijd zich spontaan hebben aangesloten bij de beweging en die alleen maar een doel voor ogen hebben, namelijk een beter en leefbaar Suriname”, aldus HVB. (GFC)

Overige berichten