fbpx
Hervorming aantal ministeries moet nu

De precaire situatie waarin Suriname financieel-economisch, monetair en fiscaal is beland, vraagt om dringende en stringente maatregelen om de hoog oplopende schuldenvloed tijdig te kunnen keren.

Het zijn maatregelen die onmogelijk genegeerd kunnen en moeten worden. Op de rem trappen is in de afgelopen regeerperiode niet tijdig, snel en adequaat geweest door de daartoe bevoegden.

Aan het stuur van de Centrale Bank en Financiën, moeten echte bestuurlijke monetaristen zitten en derhalve worden aangesteld, al vind ook ik die ingreep wrang. De huidige Bankpresident, afkomstig van het IMF als statisticus, lijkt mij niet berekend voor de Surinaamse financieel, economische monetaire perikelen.

Ik verval in herhaling om te zeggen, dat je met een bankpresident niet moet willen schuiven, maar gezien de ontstane monetaire, financiële en economische status quo, moet dat maar gebeuren. Onmogelijk is het om de ogen willens en wetens te sluiten voor de neerwaartse economische spiraal, die nimmer slechts te wijten kan zijn aan externe effecten.

Naar alle waarschijnlijkheid schijnt het een en ander intern niet geheel soepel te willen verlopen met de bestuurders van de economische huishouding. Het is noodzakelijk dat er binnen het Surinaamse econometristendomein werving plaatsvindt en wordt verricht naar die adequatere en beste en professioneler ingestelde financiële monetaristische bestuurders.

Bedoelde bestuurders moeten wel kunnen beschikken over de best aangepaste programmeertaal en software programma als toelatingseis voor bediening van de besturingsknoppen van het financieel besturingssysteem.

Hieronder mijn uitgebreide voorstellen.

Nieuwe Politieke Ordening(NPO)

1.Uitdagingen voor de herontwikkeling van Suriname; 2. Mijn Reactie over de Brokopondo Overeenkomst(BO); 3.Moraal van het verhaal.

In Suriname bestaat er geen enkele wijze waarop die bestaande koloniaal systeem in een staat verkeert om zichzelf te genezen. Meer dan de helft van het economisch leven dreigt gestrand te zijn in een kritiekloze en besluiteloze vorm van armoedige beleidsuitvoering.

Naar mijn veronderstelling op basis van de mediale weergave van de presidentiële uitspraken, zal in de huidige regeerperiode, de broekriem strakker moeten worden aangehaald. Het wordt een periode, waarin de beloofde Surinaamse droom herboren zal moeten worden.

Uitdagingen voor de herontwikkeling van Suriname door:

– Opheffen van de kloof tussen arm en rijk door opheffing van de armoedegrens, die garant staat voor een redelijke, billijke, verantwoordelijke rechtvaardige en legitieme minimumloongrens die de eerste levens behoefte kan dekken;

– Opheffing van de werkloosheid door de informele sector formeel te betrekken bij de economie;

– De greep van de politieke mastodonten op het staatsapparaat afzwakken door stevige hervormingen via ingebouwde wetgeving;

– De Trias Politica wederom handen en voeten geven, door de scheiding van de wetgevende, de uitvoerende macht en de rechtelijke macht te bewerkstelligen;

– Occupatie onmogelijk maken en zwaar aanpakken door strenge maatregelen, toezicht en uitvoering;

– Het grondrechtenprobleem aanpakken en beter regelen in een behoorlijk bestuur(Incorporatie, inkapseling);

– De opvolgingskwesties(overheidsbeleid) van de inheemsen inhoudelijk beter regelen;

– Een nieuwe model van de grondwet moet voorzien in een participatieve democratie, bestaande uit coöperaties van coöperatieven en professionele zelfbesturend in de districten en regio’s;

– Sterker en nauwkeuriger controle op de inkomsten en bestedingen uit aardolie, mijnbouw, landbouw en tuinbouw, veeteelt en visserijopbrengsten(verbeterde contracten moeten meer inkomsten opleveren voor de overheid);

– Meerdere staatsbedrijven en fabrieken ontwikkelen door diepte investering door zware subsidiëring;

– Hervormingsprogramma’s die leiden tot modernisering van het staatsapparaat, waarbij er patronaten ontstaan die zich bezighouden met de architectonische ontwikkeling in de steden;

De stedelijke patronaat die de normen uitwerkt, vanaf de vast te stellen rooilijnen, materialen en normering aangeeft waaraan moet worden voldaan. Patronaten houden zich ook bezig met het realiseren van allerlei bouwkundige projecten als mede hydraulische ontwerpen en systemen in ondergrondse reservoirs, die het water daarvandaan enkele meters de lucht in kan spuiten ter verkoeling van de omgeving.

Ook gemetselde taluds van sloten rivieroevers en boezems moeten behoren tot het uitvoerend domein van de patronaat. Geplaveide voet en fietspaden, wegennet met behoorlijk onderhouden bermen en wegdek. Meer aanleg van cultuur en cultureel bos park, parken en speelplaatsen.

– Het ontwerpen van een nieuwe hoofdstad met al haar glinster en glitter en veiligheden, een spoorlijn die loopt van oost naar west en van zuid naar noord, moet voorzien zijn van tunnels voor de oversteek van mens, flora en fauna, ten behoeve van een veilige oversteek.

– Het bouwen van een cluster van nieuwe scholen en universiteiten, opvang tehuizen, apotheken, ziekenhuizen, speelplaatsen, in een omgeving terwijl in daartoe aangewezen plaatsen marine en legerlocaties moeten plaatsvinden in de nieuwe stad van een hoogontwikkelde Suriname,

– Het terugdringen van het nepotisme en corruptie is een prioriteit die zorgt voor veiligheid en veilig gevoel

– Herformuleren van overheidstakenpakketten, met het vereiste en gevraagde competentie, kwalificatie en ervaring voor de geherformuleerde functie, na de herformulering van de nieuwe functie, worden functioneringsgesprekken gevoerd, kunnen ambtelijke functionarissen niet voldoen aan het gestelde profiel op basis van competentie, kwalificatie en ervaring, dan krijgt die in eerste instantie een functie en opleidingstraject aangeboden bij de brandweer, politie, militaire of marine onderdeel.

In tweede instantie kan dezelfde ambtelijke kandidaat kiezen voor mijnbouw, bosbouw of milieu (schoon en heel, parkeerpolitie enz.) gezien het feit dat aan de grenzen, het milieu en ordeningen meer controle, naleving van wetten en bewaking nodig is, is het gewenst dat daarvoor meer manschappen beschikbaar worden gesteld. Het is een manier om de bemensing in het logge ambtenarenapparaat nuttiger inzetbaar te laten zijn zonder dat er ontslagen hoeven te vallen. Er moeten dan genoeg mensen zijn voor onder meer de grensbewaking, militaire taken, milieu en ordeningscontrole, bosopzieners en hygiënische controleurs.

Zorgdragen voor een bloeiende handelsontwikkeling tussen het inheemse achterland en stedelijk gebied, maar wel visa versa is een aanrader voor zowel de interne als externe economische opleving, samenvoeging van ministeries voor energie, mijnbouw, bosbouw en milieu, samenvoeging van Justitie en Politie, militairen, nationale veiligheidszaken en alle ordeningssectoren en het oprichten van een symbool voor Baron, Bonni en Joli Coeur.

Reactie op de Brokopondo Overeenkomst(BO)

De sterke punten van Suriname volgen uit artikel I lid 8(BO).

1. Suralco is geen titeldrager als energieleverancier
2. Suralco had niet het recht energie aan een derde te verkopen
3. Suralco heeft verzuimd in te stellen een Beheers Autoriteit en
4. Vernieuwingsfonds

Het zij opgemerkt dat het volgens artikel I lid 8(BO) nooit de bedoeling is geweest dat het leveren van energie tot de kern business van is geweest, maar wel ging behoren.

De milieuvervuiling op de opengereten vlakten worden nog steeds niet door Suralco ontruimd en ook nog steeds niet fatsoenlijk afgevlakt. Onverdacht, Klaverblad en soortgelijke plaatsen van bauxietontginning met de opengereten vlakten zijn duidelijke voorbeelden die het manifest zijn van de niet opgeruimde vervuiling. De boedeleigenaren van Klaverblad, moeten ook hun ‘faire share’ krijgen, doordat Suralco op oneigenlijke wijze, zonder hun toestemming op hun grondgebied waarvan de overheid geen naastingsrecht heeft, onrechtmatige beheersdaden heeft verricht door de grondrechten voor eigen baten heeft geplunderd.

Het wordt tijd dat de regering van Suriname Suralco en Alcoa herinnert, aan al de onvervulde verplichtingen, zodat ook de nabestaanden eerst vergoed kunnen worden, voordat ze mogen opkrassen!

Moraal van het verhaal

Hervormingen van het ambtelijk apparaat en het minimaliseren van het aantal ministers kan niet twee jaar wachten.

De BO is een creatie van de oerconservatieve partijen, uit het koloniale tijdperk. De BO laat zien hoe het niet moet. Geen overeenkomsten voor een lange periode aangaan. De exploitatieopbrengsten van concessies, moet Suriname, minimaal 50% kunnen leveren voor haar eigen ontwikkeling, anders blijft het dweilen met de kraan open.

Nakomen van elke overeenkomst is een must. In overeenkomsten moet een clausule worden opgenomen, dat bij in gebreke stelling of niet naleven van de overeenkomst, een sanctie van ettelijke miljarden geëist zal worden.

AH.TjAH

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…