GSD Innovations gaat huishoudelijk afval verwerken

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft na instemming van de ministeries van Financiën en Natuurlijke Hulpbronnen, een MoU ondertekend met GSD Innovations.

GSD is een innovatieve onderneming die in verschillende landen projecten uitvoert als het om grote uitdagingen gaat, ten aanzien van het milieu. Deze onderneming buigt zich vaak over waste-to-energy en waste water.

Met het ondertekenen van de MoU committeren partijen zich aan de gezamenlijke doelstelling om projecten uit te voeren die te maken hebben met het verwerken van voornamelijk huishoudelijk afval, te weten:

>Het beheren en ordenen van de vuilstortplaats
>Het beheren van stedelijk vast afval
> Het sorteren en verwerken van afval
> Het produceren van olie uit plastic afval
> Het zuiveren van afvalwater
> Het verantwoord verbranden van restafval

Belangrijk te vermelden is dat het niet gelimiteerd is tot de eerdergenoemde punten. Als bijproduct zal bij het verantwoord verbranden van het rest afval energie kunnen worden opgewekt.

Partijen hebben ten aanzien van energieopwekking afgesproken dat mogelijkheden zullen worden uitgewerkt, om de financiële haalbaarheid te bepalen.

Het op milieu verantwoordelijke wijze verwerken van dagelijks tonnen aan geproduceerd huisvuil is het hoofddoel van de projecten en niet het opwekken van energie. Ook afvalwater zal volgens internationale normen worden opgevangen, behandeld en hergebruikt.

De projecten zullen gefaseerd worden opgezet bij de vuilstortplaatsen te Ornamibo en in Nickerie. De voorgestelde fabriek zal te Ornamibo naar schatting 220 ton per dag vers huisvuil ontvangen, sorteren en verwerken en daarnaast een geschatte 95 ton per dag van reeds gedumpt afval van de bestaande stortplaats verwerken.

Voor het project in Nickerie zal additioneel rijstkaf afval worden meegenomen in het verantwoordelijk verwerken van afval op de vuilstortplaats. Het vergoeden van aanbieders van afval uit de rijst industrie is niet uitgesloten, zodat het afval niet meer zal worden verbrand op de manier waarop dit nu gebeurd met alle nadelige gevolgen voor mens en milieu.

Project Ornamibo zal naar verwachting een investering van ongeveer US$ 80 miljoen en Project Nickerie ongeveer US$ 75 miljoen vergen.

Deze projecten zullen via directe buitenlandse investeringen worden veiliggesteld en zullen geen financiële kosten voor de overheid inhouden.

Volgens planning zal het project ontwikkelingsfase inclusief financiering in het derde kwartaal van 2019 een feit zijn. De uitvoeringsfase inclusief inbedrijfstelling van de ‘recyclingfabriek en de olie verwerkingsinstallatie uit plastic, zal uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal 2020 een feit zijn.

Aan het eind van dezelfde periode zal het ontwerp van de verbrandingsinstallatie afgerond zijn, waarna de constructie zal aanvangen.

De verwachtte oplevering en ingebruikname van de verbrandingsinstallatie zal in het eerste kwartaal 2021 plaatsvinden.

Met de realisatie van deze projecten zal Suriname het enig land zijn van Midden- tot en met Zuid-Amerika, inclusief het Caribisch gebied, dat huishoudafval op deze milieu verantwoordelijke manier verwerkt.

Overige berichten