Grote belangstelling voor nieuwe Landelijke Welzijnsfederatie

Geweldig, fantastisch was zowel de opkomst als participatie van organisaties aan de brainstormsessie over de eventuele noodzaak tot oprichting van een Landelijke Overkoepelende Welzijnsfederatie.

Het lijvig programma is niet volledig afgehandeld tijdens de zaterdag gehouden bijeenkomst en daarom is een tweede soortgelijke bijeenkomst gepland op zaterdag 4 augustus in het Naks-centrum.

De deelnemers vinden dat in de straks te kiezen rechtsvorm voor de nieuwe organisatie er automatisch voldoende ruimte moet zijn en zelfs centraal moeten staan: samenwerking, draagvlak, zeggenschap, betrokkenheid en dus optimale participatie van de direct betrokken deelnemers, de leden. Dit uitgangspunt is daarom de meest belangrijke reden waarom unaniem en radicaal de stichtingsvorm is afgewezen. Er zal gekozen worden voor een federatieve vereniging. Ook de structuur hiervan is grondig besproken.

Aanvankelijk was het de bedoeling om slechts buurt- en jongerenorganisaties in dit nieuw landelijk lichaam te bundelen. Echter, gelet op de nu al getoonde interesse van allerlei kanten is ook unaniem besloten om de scope van de bundeling te verruimen. De straks op te richten vereniging zal daarom het karakter hebben van een brede welzijnsorganisatie, toegankelijk voor organisaties, maar ook individuele personen die actief zijn op welzijnsgebied (op buurt of wijkniveau). Jouw operatiegebied moet duidelijk afgebakend zijn.

Doelstelling

Deze nieuwe organisatie zal zich vooral richten op versterking en effectieve belangenbehartiging van haar leden. Verder het stimuleren van daadwerkelijke groei en dus ontwikkeling op lokaal buurt- of wijkniveau in heel Suriname; verbetering van de leef omstandigheden en directe woonomgeving van onze landgenoten.

Niet alleen de rechten van de leden is grondig bediscussieerd, ook aan de plichten is gedacht. Zo is nu al vastgesteld dat contributie betaald zal moeten worden. Over de hoogte is wel nog geen besluit genomen. Ook is aangenomen dat de deelnemers echt actief dienen te zijn in het veld, omdat de federatie geen behoefte heeft aan slapende leden, want dat brengt geen groei, geen ontwikkeling. Er zal daarom in de statuten of het huishoudelijk reglement een soort van “bezig-zijn-clausule” worden geformuleerd met (controle) rapportage verplichting.

Ten slotte is aan het einde van de brainstormsessie besloten tot toevoeging van twee personen aan de bestaande initiatiefgroep t.w. Ir Gracilio Pigot en Konrad Acton. Dit bijgestelde team, dat nu Coördinerende Stuurgroep wordt genoemd, zal het vervolgtraject tot aan de formele definitieve oprichting met bestuursverkiezing afmaken en staat onder leiding van R. Berghout, de huidige voorzitter van Stiwewa.(GFC)