Governor heeft bezorgdheid VES niet weggenomen

Het bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft op vrijdag 22 maart een kennismakingsgesprek gehad met de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt.

In deze bijzonder informatieve ontmoeting heeft de VES haar bezorgdheid kenbaar gemaakt over de recente monetaire financiering en de onverantwoorde bestedingen van de Staat.

De governor gaf aan dat hij een specifieke financieringsfaciliteit voor de Staat (artikel 21 van de Bankwet) om voorschotten bij de bank op te nemen, is komen aantreffen en dat hij zich aan de wet houdt. Onze monetaire geschiedenis leert echter, dat iedere keer als de regering overmatig gebruik heeft gemaakt van de financiering van de Centrale Bank de wisselkoers verslechterde.

Het is voldoende bekend dat dit beleid per saldo tot grotere armoede onder de bevolking heeft geleid, haalt de VES aan. Zij heeft er bij herhaling op gewezen dat, gegeven de weinig elastische en eenzijdige productiestructuur van Suriname, overmatige geldschepping om populaire consumptief geaarde beleidsmaatregelen te financieren niet leidt tot duurzame vergroting van het productievolume.

Er is uitvoerig kwalitatief en kwantitatief bewijs dat onze economie zowel in reële als in nominale zin beter presteert in tijden wanneer er orde en rust heerst op het terrein van de staatsfinanciën en aan het monetaire front. Overmatige geldschepping wekt immers een zichzelf versterkend inflatoir proces op, dat op langere termijn aanzienlijke en moeilijk te herstellen schade aan de economie toebrengt.

De governor gaf aan dat hij een nieuwe MoU met de minister van Financiën zal aangaan, maar dat hij het fiscaal beleid niet kan bepalen. De Bankwet van 1956 voldoet niet meer aan de tijd. Dat was ook de reden van de in 2016 getekende MoU tussen het Ministerie van Financiën en de CBvS, waarbij is vastgelegd dat de Centrale Bank geen geld meer zal lenen aan de Staat.

Vernieuwing van de Bankwet op korte termijn is van belang en de VES heeft de governor alle medewerking toegezegd aan de invulling hiervan.

De governor heeft het VES-bestuur uitgebreid ingelicht over de grote risico’s die ons land loopt als we niet door de ‘Financial Action Task Force’ (FATF) toetsing komen die dit jaar wordt uitgevoerd. Hij geeft aan dat er vooralsnog weinig gedaan is om aan de steeds strenger wordende internationale regelgeving aangaande money laundering en terrorisme financiering te voldoen.

Ons land dreigt bij een slecht oordeel van de geboekte resultaten om money laundering en terrorisme financiering uit te bannen, steeds verder geïsoleerd te raken van de wereld en zelf ge-blacklist te worden.

Suriname voldoet momenteel aan 2 van de 40 aanbevelingen die genomen dienen te worden om internationaal “in lijn” te zijn. Indien Suriname de maatregelen niet neemt, is de kans heel groot dat er geen internationaal betalingsverkeer meer mogelijk is. Dit zal alleen maar nadelige gevolgen hebben voor de totale Surinaamse samenleving.

De governor heeft het verzoek neergelegd bij de VES om voor verschillende vraagstukken als klankbord voor de CBvS te fungeren c.q. kader ter ondersteuning van de CBvS. Specifieke gebieden zullen nog geïdentificeerd worden. Hierop heeft het bestuur positief gereageerd.

De VES ziet het als haar maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid het beleid van de Centrale Bank kritisch te volgen en te beoordelen op basis van de beginselen van deugdelijk centraal bankieren. Hiertoe is door de VES en de CBvS afgesproken om tweemaandelijks overleg te hebben.

Overige berichten