Gebed voor Suriname

bidden gebed kerk christen

INGEZONDEN– Als Mijn volk, (de gelovigen) waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. (2 Kronieken 7:14)

• Laat de Heerschappij van de Heer gevestigd worden in Suriname en laten zijn engelen dit land vervullen met hun aanwezigheid. (Psalm 103:19,20)

• Ik bid voor de president, de ministerraad en alle leiders van ons land Suriname, dat zij tot het licht zullen gaan (Jesaja 60:3)

• Laat onze leiders rechtvaardig zijn en laat ze heersen vanuit de vreze des Heren (2 Samuel 23:3)

• Laten alle leidinggevenden in de politiek, het bedrijfsleven, de vakbeweging, de sociale en culturele sector U vrezen O Here, Jehova Zebaot (Heer der hemelse legermachten)

• Laat Uw Woord, het levende Woord onze leiders diep raken en overtuigen, Here Jezus.

• Laten de geestelijke leiders in ons land elkaar vinden in de eenheid des Geestes en in de liefde, zodat U een machtig werk kan doen door hen, U bent Jehova Nissi, de Here onze Banier.

• Laat Uw strategie voor de laatste dagen bekend worden bij onze geestelijke leiders en uitgevoerd worden in Jezus naam.

• Laat de armen en hulpbehoevenden van ons land bevrijd worden van armoede en laat Uw naam daarin verheerlijkt worden, Here Jezus).Mijn land behoort de Here toe en haar volheid, en allen die daarop wonen (Psalm 24:1)

OOK INTERESSANT
Waarschuwing over het gebruik van Pikachu oftewel vloeibare MDMA

• Ik bid dat mijn land de Here zal zoeken en zijn rust zal binnengaan (Jesaja 11:1)

• Laten alle inwoners van ons land zich bekeren tot de Heer en Hem aanbidden. (Psalm 22:28)

• Laat mijn land juichen voor de Here en laat het volk Hem dienen met blijdschap.

• Ik spreek welvaart en welzijn over mijn land, in Jezus naam. Met elke economische vooruitgang zal mijn land Jezus
eer geven.

• Laat er goed onderwijs gegeven worden, dat sprankelt van gerechtigheid en moraal.

• Ik kom op tegen elke macht van immoraliteit, porno, hoererij, overspel, incest en verkrachting en ik spreek vernietiging over deze hydra, in Jezus naam. (verbreek alle machten van ongerechtigheid die je in gedachten krijg tijdens het proclameren of bidden)

• Red mijn land Here en zend voorspoed (Psalm 118:25)

• Ik kom op tegen alle machten van afgoderij, die mijn land gevangen houden en ik spreek loslating en bevrijding van mijn land.

• Ik gebied de machten van afgoderij, armoede, hebzucht, en criminaliteit te wijken in Jezus naam.

• Ik kom op tegen elke vorm van criminaliteit en tegen de drugsdemonen en de verkeersdemonen die dit land teisteren en ik gebied ze te wijken.

• Laat Uw Geest uitgestort worden over Suriname en laat onze zonen en dochters profeteren en van U getuigen.

OOK INTERESSANT
Santokhi: Criminaliteitsbestrijding zal gestructureerder geschieden

• Laat mijn volk huizen bouwen en die bewonen.( Jesaja 65:21)

• Laat er grote hoeveelheden aardolie en goud uit onze bodem gehaald worden en laat ons hele volk hiervan profiteren, God van alle rijkdom, Jehova Jireh, in Jezus naam.

• Laat ijver en discipline kenmerkend zijn voor ons land, laten wij onder Uw heerschappij grote dingen volbrengen, U bent El Shaddai.

• Laat ons land vele rijkdommen voortbrengen en Uw Naam vereren, Jaweh Jireh.

• Laat Uw heerlijkheid verkondigd worden onder mijn volk en laten Uw wonderen gezien worden in Suriname (Psalm 96:3)

• Ik bid, dat gerechtigheid naar mijn land komt en dat mijn land verhoogd wordt. (Spreuken 14:34)

• Laat mijn land U voortdurend loven en prijzen om de grote dingen die U doet, Vader in Jezus naam. Laat er blijmoedigheid en grote vreugde zijn door Uw aanwezigheid.

• Laten er goede betrekkingen komen met mijn land en de staat Israël, opdat de volle zegen op ons moge rusten.

• Vader geef me een hart om voor mijn land, volk en regering te bidden. Laat mij geen negatieve gedachten koesteren over mijn land, maar gedachten tot opbouw en een hoopvolle toekomst. (Psalm 19:15)

Broeder M. MacAndrew

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: De as van Aswoensdag