Gaming Board bezoekt kansspelsector

GFC NIEUWSREDACTIE- De Gaming Board in Suriname heeft naar aanleiding van haar eerste virtuele sessie met de exploitanten van kansspelen oriëntatiebezoeken gebracht aan ondernemers in de kansspelsector met name de casino’s en de bedrijfsmatige loterijkantoren in stad en district.

Deze bezoeken hebben in de maand augustus en september plaatsgevonden.

De delegatie bestond naast vertegenwoordigers van de Gaming Board verder uit afgevaardigden van de Financial Intelligence Unit Suriname (FIU), de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Het doel van deze oriëntatiebezoeken was onder meer om kennis te maken met de sector en korte gesprekken te voeren
met betrekking tot de implementatie van de wet en regelgeving.

Daarnaast ook de naleving van de vergunningsvoorwaarden, de richtlijnen op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (de wet MOT) en andere relevante zaken.

De diverse publieke instanties waren daarbij in de gelegenheid zich dan ook te oriënteren met betrekking tot de zaken die voor de uitoefening van hun werkzaamheden relevant zijn.

De Gaming Board als toezichthouder heeft een belangrijke taak om deze sector te reguleren en erop toe te zien dat de sector zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving.

De sector is thans erop voorbereid dat er een andere weg ingeslagen zal worden voor wat betreft de communicatie tussen de sector en het toezichthoudend orgaan. Zij moeten ook binnenkort de plichten met betrekking tot het aanleveren van de bezoekersbestanden nakomen. Hierover zijn zij in een eerder stadium geïnformeerd.

Belanghebbenden hebben kenbaar gemaakt dat er nog veel onbegrip heerst bij bezoekers van de casino’s omtrent de plicht om zich te legitimeren en te registreren.

De Gaming Board geeft aan dat het tijd zal nemen, maar dat de bezoekers zich er bewust van moeten zijn dat het legitimeren niet alleen van belang is voor de naleving van de wet Toezicht en Controle Kansspelen maar ook in het kader van de Covid-19 maatregelen voor eventuele ‘contact tracing’.

Er is ook met de compliance officers van de casino’s gesproken over onder andere de off-site inspecties, waarin zij een belangrijke rol spelen. De taken van de compliance officer zijn veel ruimer dan veelal door de sector wordt verondersteld.

Deze groep is in elk aspect betrokken om zodoende de risico’s goed in kaart te brengen en daarop beleid te ontwikkelen voor de casino of de loterijbedrijven.

Deze werknemers houdt ook de ontwikkelingen in de wet-en regelgeving in de gaten en draagt zorg voor een adequate toepassing hiervan.

Uit de bezoeken is gebleken dat één compliance officer betrokken is bij meerdere casino’s. De waarschuwing is gegeven dat dit onverantwoord is en dat gelet op de omvang van de sector het vereist is dat er per casino één compliance officer wordt aangewezen.

Vanuit de sector is verder aandacht gevraagd voor de openingstijden van de casino’s, omdat blijkt dat de toeloop nog heel zwak is. Ook is aangekaart het probleem voor de financial inclusion, omdat zij momenteel geen bankrekeningen kunnen aanhouden. Dit bemoeilijkt het betaalverkeer van de casino’s.

De Gaming Board is volgens directeur Addis Peneux – Waterberg, heel ingenomen met de gevoerde gesprekken en zal hetgeen is voorgelegd en besproken ook meenemen voor het uitzetten van haar beleidsplannen.

Het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen, Gaming Board, benadrukt dat het van belang is dat de sector zich houdt aan de wet- en regelgeving en ook bij de controles die gevoerd zullen worden hun volledige medewerking verlenen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER