fbpx

FSA betreurt onjuiste berichtgeving LVV

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) betreurt de onjuiste berichtgeving van het ministerie van LVV in de media ten zeerste.
FSA is nimmer betrokken geweest of gevraagd aanwezig te zijn bij besprekingen omtrent het bedrijfsplan van CASAFAS/ De Molen. De eerste keer dat FSA is uitgenodigd ter bespreking van dit plan, was op vrijdag 26 juni, voor de bespreking van maandag 29 juni.
Verwijzend naar desbetreffende bespreking, waarbij LVV voor de eerste keer de FSA, heeft uitgenodigd om te praten over “Pending – goedkeuring / financiering CASAFAS plan De Molen”, heeft de FSA de minister in een memo voorgehouden met de kanttekeningen over het handelen van LVV, waarbij er op een oneerlijke wijze bevoorrechting plaatsvindt van enkelen.
“Na de commentaren van uw medewerkers en het bedrijfsplan gelezen te hebben, zag de FSA de noodzaak om diepgaand in te gaan op de inhoud, niet meer aanwezig. Wij hebben er dus voor gekozen slechts enkele punten aan te halen. Ook nu lijkt het ons niet noodzakelijk inhoudelijk op dat plan van CASAFAS / De Molen in te gaan, omdat u in uw uitgebreid persbericht zelf een opsomming geeft van de vele dagen dat dit plan besproken is en blijkbaar nog steeds niet kwalitatief in orde blijkt te zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de cassaveboeren als stakeholder nooit gehoord en zijn de adviezen van de LVV-medewerkers niet meegenomen.”
“Wel zijn wij het roerend eens dat de cassavesector verder ontwikkeld moet worden en de nodige aandacht verdient. In dit kader is het misschien goed om u in herinnering te brengen dat dit reeds gebeurt, daar Wi! Uma Fu Sranan reeds een goedgekeurde grant heeft ontvangen van de Europese Unie, voor het opzetten van een cassavemeel productielijn met een output van 3 ton cassavemeel per dag. Voldoende om een aanvang te maken ter stimulering en ontwikkeling van de sector.”
“Hetgeen de FSA opviel en van groter belang blijkt, is het feit dat er in het bedrijfsplan van CASAFAS/De Molen, nadrukkelijk wordt aangegeven dat de middelen uit het productiefonds tegen 3% rente over een periode van 7 jaar, zullen moeten komen.”
“Het bevreemdt de FSA dat u met één bedrijf in gesprek bent over benutting van middelen uit het productiefonds, terwijl vertegenwoordigers uit de agrarische sector geen kennis dragen van het productiefonds.”
“Uw opmerking tijdens de bespreking “Pending – goedkeuring / financiering CASAFAS plan De Molen”, met betrekking tot het productiefonds, dat deze door de overheid in het leven is geroepen en slechts de Molen daarop heeft ingespeeld brengt ons tot het volgende:
Enkele bestuursleden van de FSA hebben in de afgelopen weken gevraagd naar informatie over het productiefonds. Helaas bleef een concreet antwoord uit. Het verbaast ons dus totaal dat u opeens met CASAFAS / De Molen in bespreking bent over benutting van USD 3,1 miljoen uit het productiefonds, waarbij de FSA de indruk heeft dat u tegen het advies van uw deskundigen de overeenkomst met CASAFAS / De Molen wenst te ondertekenen.”
Wij verzoeken u dringend, gezien de nijpende realiteit waar wij mee geconfronteerd zijn, COVID-19, om de FSA en de totale agrarische sector, zo breed mogelijk te informeren over het productiefonds inzake de volgende vragen:
1. Wanneer is het productiefonds ingesteld?
2. Wat is het doel van het productiefonds?
3. Wat is de hoogte van het budget van het productiefonds?
4. Wat is het rentepercentage die gebruikt wordt bij benutting van middelen van het
productiefonds?
5. Wat zijn de voorwaarden waaraan personen / bedrijven dienen te voldoen om in aanmerking
te komen voor middelen uit het productiefonds?
6. Wat zijn de beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor middelen uit het
productiefonds?
7. Wat is de structuur / organogram / management belast met de uitvoering van het
productiefonds?
8. Is het productiefonds gerelateerd voor de opvang van negatieve effecten van bedrijven als
gevolg van de COVID-19 crisis?
Federatie van Surinaamse Agrariërs
9. Hoe en op welke wijze (dag en locatie) heeft het ministerie van LVV informatie verstrekt op
een transparante wijze over het productiefonds aan de samenleving en specifiek de agrarische
ondernemers?
10. Kan LVV publiekelijk het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor middelen uit het
productiefonds beschikbaar stellen via haar website en Facebook page?
Minister, we vertrouwen erop dat u de informatie over het productiefonds met de sector deelt en dat
de antwoorden op de bovenstaande vragen de indruk van het bevoorrechten van enkelen door u
hopelijk worden weggenomen”, aldus de Federatie van Surinaamse Agrariërs in een schrijven aan de minister.

OOK INTERESSANT
Zorgwekkende behandelkloof van ruim 90% bij depressie en 81% bij problematisch alcohol