Financiële sector verandert steeds

Op vrijdag 29 mei 2015 is de 33ste Conferentie van de Caribbean Group of Banking Supervisors (CGBS) afgesloten. Het thema van deze conferentie was “Emerging Mandates in Supervision: Striking the Balance in A Whole New World”.Aan de conferentie hebben 40 personen uit 14 landen deelgenomen.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) mag terugzien op een zeer geslaagde conferentie.

Participanten van de CBvS en andere regionale toezichthouders hebben presentaties verzorgd over de nieuwe taken in het toezicht en de uitdagingen die zij daarbij ervaren. Ook sprekers van de Amerikaanse toezichthouder (Office of the Controler of the Currency, OCC) en de ASBA (de organisatie van toezichthouders van de Americas) hebben hun ervaringen gedeeld.

Inhakend op het thema van de conferentie, vroeg Bankpresident Gillmore Hoefdraad van de CBvS zich bij de opening af wat de mandaten voor het toezicht houden moeten zijn. De financiële sector verandert steeds en de veranderingen zijn aanleiding om de internationale standaarden voor toezicht voortdurend aan te passen. Sommige van deze standaarden zijn volgens hem niet relevant voor onze individuele of regionale situatie of genieten geen prioriteit op een bepaald moment.

De Bankpresident vindt dat nationale toezichthouders de prioriteiten en mandaten vanuit een nationale optiek moeten vaststellen. Hij vroeg zich af of de mandaten niet beperkt moeten worden, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de kernactiviteiten van de banken. Als het lukt de individuele banken veilig en gezond te houden, dan zullen die volgens hem minder kwetsbaar zijn en de financiële systemen minder gevoelig voor crises.

Bankpresident Hoefdraad wees op de ontwikkelingen in de sector, waarbij steeds meer sprake is van een geïntegreerde grensoverschrijdende industrie, maar waarvan de regelgeving nog steeds voornamelijk nationaal gericht is. Hij waarschuwde voor inconsistenties en verschillen in regelgeving die kostenverhogend kunnen werken voor instellingen die hun diensten over landsgrenzen aanbieden. Negatieve ontwikkelingen in een regionaal of internationaal actieve instelling kunnen tegenwoordig ook van invloed zijn op de financiële stabiliteit in alle landen. Verwezen kan worden naar de laatste internationale financiële crisis; waarvan de gevolgen ook in de regio voelbaar zijn geweest. De President pleitte in zijn toespraak dan ook voor een breed en geïntegreerd toezicht en nauwe samenwerking met collega’s in de regio.

Hij somde enkele uitdagingen op waarmee Suriname thans zelf wordt geconfronteerd. Zo heeft de CBvS 26 kredietcoöperaties onder toezicht, waarvan de meeste worden bestuurd door vrijwilligers. Deze organisaties worden geconfronteerd met grote uitdagingen op bestuurlijk en financieel vlak. De CBvS volgt de ontwikkelingen op de voet. Het gaat hier om instellingen die laagdrempelig toegang kunnen bieden tot financiële diensten aan groepen die moeilijk toegang hebben tot traditionele banken. Maar het is niet uitgesloten dat een deel van de instellingen zal moeten fuseren of zelfs sluiten.

Een andere uitdaging is het project dat de CBvS begonnen is om een volledig geautomatiseerd betalingssysteem te implementeren in Suriname. Alle lokale banken zullen hieraan deelnemen. Het nieuw systeem brengt vele voordelen met zich mee, waaronder minder fouten en kosten en grotere efficiëntie.

De CBvS is ook sterk betrokken bij de ontwikkeling van het Anti money laundering/Counter terrorism finance (AML/CFT) kader van Suriname. Ons land moet nationale wet- en regelgeving ontwikkelen, zodat volledige naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) bereikt kan worden. Daarmee wordt voorkomen dat Suriname wordt uitgesloten van het internationaal financieel verkeer.

Bankpresident Hoefdraad gaf ook aan dat gewerkt wordt aan het opzetten van een Financiële Campus in Suriname. Reeds is de eerste module verzorgd waarbij nu al meer dan 1300 mensen werkzaam in de financiële sector zijn opgeleid in de basisprincipes van financiële dienstverlening. De CBvS heeft financiële educatie voor de sector en het grote publiek tot een van haar prioriteiten gemaakt. Hij weet zeker dat andere landen in de regio met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden en riep hen op ervaringen en technische kennis met elkaar te delen.

De CGBS heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de “soft launch” van haar vernieuwde website te verrichten. Via het besloten gedeelte van de website zullen de leden hun kennis en ervaring met elkaar blijven delen.

Na de conferentie heeft de CGBS ook haar reguliere jaarvergadering gehouden. Op deze vergadering zijn gemeenschappelijke projecten, het jaarprogramma, nieuwe lidmaten en andere lopende zaken besproken de CBvS heeft het voorzitterschap van de CGBS dat om de 2 jaar rouleert van Jamaica overgenomen.

De directeur van het Directoraat Toezicht Kredietwezen, mevrouw I. Geduld-Nijman, zal namens de CBvS het voorzitterschap bekleden. Het ondervoorzitterschap is opgedragen aan Trinidad and Tobago. De conferentie en de jaarvergadering worden volgend jaar in Jamaica gehouden.

Overige berichten