fbpx

FIBOS gaat in op uitspraken minister Ferreir

Naar aanleiding van de berichten verschenen in de media over de relatie tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Stichting FIBOS hebben de besturen verenigd in FIBOS de behoefte de gemeenschap te informeren over de aangekaarte kwesties.

Hieronder gaat FIBOS puntsgewijs in op een aantal zaken:

Geen verantwoording van ontvangen subsidie door FIBOS

Op verzoek van het ministerie OW&C zijn op 29 oktober 2018 door de schoolbesturen financiële verslagen verstuurd naar de directeur van Onderwijs over de boekjaren 2016 en 2017.

Mailberichten met hoofd Interne Controle OW&C

Op 21 februari 2019 zijn met het hoofd Interne Controle OW&C afspraken gemaakt om bij alle denominaties controle van de rapportage uit te voeren. In een telefonisch onderhoud heeft het hoofd Interne Controle OW&C gemeld dat zij conform interne procedures de directeur Onderwijs op de hoogte zou stellen van de uitkomsten van de gevoerde controle en dat wij van de directeur Onderwijs een schriftelijke reactie zullen ontvangen. Bij geen enkele denominaties zijn er malversaties ontdekt. Helaas hebben wij tot op heden geen schrijven omtrent de controle ontvangen.

Herintroductie ouderbijdrage

Op 7 mei 2018 hebben wij in een schrijven de Minister van OW&C geïnformeerd, dat FIBOS tot herintroductie zou overgaan van de ouderbijdrage. In dat schrijven zijn breedvoerig de achterliggende redenen van de herintroductie belicht.

Kostprijsberekening ouderbijdrage

FIBOS heeft in november 2017 de opdracht verstrekt aan een consultant om een berekening te maken van de kostprijs per leerling per jaar. De uitkomsten zijn in april 2018 gepresenteerd aan FIBOS door de consultant. Op basis van deze berekening zou de ouderbijdrage SRD 406 per leerling per jaar moeten zijn.

De leden van FIBOS hebben besloten om niet dit bedrag te hanteren, maar een veel lager bedrag voor het schooljaar 20118-2019. Een afschrift van het rapport van de consultant is aan het ministerie OW&C verstrekt.

Door ouders te betalen per 1 oktober 2018 Glo-leerlingen SRD 250 (verschil kostprijs SRD 156). Mulo SRD 275 (verschil kostprijs SRD 131) en LBO SRD 300 (verschil kostprijs SRD 106).

Conceptovereenkomst OW&C inzake herinvoering ouderbijdrage 2018-2019

Op 20 november 2018 heeft FIBOS een conceptovereenkomst opgesteld door het ministerie OW&C inzake een partiële betaling van de ouderbijdrage 2018-2019 ontvangen. In het concept wordt voorgesteld de ouderbijdrage voor ouders, die het bedrag aantoonbaar niet kunnen betalen, dat het ministerie de ouderbijdrage gedeeltelijk zou betalen. Deze overeenkomst hebben de schoolbesturen niet ondertekend.

Reactie FIBOS op conceptovereenkomst

Als reactie op de concept overeenkomst geeft FIBOS aan niet zondermeer over te willen gaan tot ondertekening van de overeenkomst, hoewel zij het aanbod wel apprecieert. De redenen zijn dat schoolleiders afspraken hebben met ouders over de betaling in kavels.

BEKIJK OOK
Relatie Suriname-China goed voorbeeld Zuid-Zuid-samenwerking

Een andere niet onbelangrijke reden is dat FIBOS op dat moment een aanzienlijke vordering had op de Staat (SRD 3.344.608). Wij hebben de minister geadviseerd om in februari 2019 in overleg te treden hieromtrent. FIBOS is nimmer uitgenodigd voor een overleg.

Subsidie

Te verstrekken subsidie aan de schoolbesturen van FIBOS is als volgt opgebouwd:
1. Leermiddelen SRD 18,30 per leerling per jaar
2. Lokaalhuur SRD 9,80 per leerling per jaar
3. Administratiekosten SRD 1,80 per leerling per jaar
4. Waterrekeningen

De subsidie voor Leermiddelen kan alleen aangevraagd worden na overlegging van bonnen/facturen. Met andere woorden de middelen worden eerst aangeschaft en dan gedeclareerd.

Lokaalhuur wordt gedeclareerd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen.

Administratiekosten worden gedeclareerd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen.

Waterrekeningen: evenals voor Leermiddelen dienen de schoolbesturen de verzamelstaten (nota’s) van SWM te overleggen.

Bezoldiging personeel

Het ministerie subsidieert de salarissen van alle leerkrachten (onderwijsgevenden) en niet onderwijsgevenden (wachters, conciërges en interieurverzorgsters) van de scholen. De salarissen worden maandelijks rechtstreeks op de rekeningen van de medewerkers gestort. Uitbetaling van de salarissen geschiedt via CEBUMA.

Onderhoud gebouwen
De schoolbesturen bekostigen naar draagkracht het klein- en grootonderhoud van de opstallen (schoolgebouwen en dienstwoningen). Voor nieuwbouw zijn, vanwege de hoge kosten, de schoolbesturen afhankelijk van eventuele donaties uit Suriname en Nederland. De kosten voor de bouw in het binnenland worden tevens verzwaard door de hoge transportkosten.

De kosten voor klein- en grootonderhoud worden slechts gedeeltelijk gedekt uit lokaalhuur. Als voorbeeld een schoolbestuur met 10.000 leerlingen ontvangt aan subsidie lokaalhuur SRD 98.000 – equivalent USD 13.066 (koers USD 7.5). Het onderhoud van de gebouwen is een veelvoud van het te ontvangen subsidiebedrag.

Achterstallige betalingen

In ons schrijven van 28 december 2018 hebben wij een overzicht naar het ministerie gestuurd met de nog uitstaande subsidiegelden. Toen was het nog te ontvangen subsidiebedrag SRD 3.344.608. Op 16 mei 2019 hebben wij opnieuw gereclameerd en inmiddels is de vordering op de Staat opgelopen tot SRD 4.290.648.

De schoolbesturen verenigd in FIBOS betreuren het ten zeerste, dat in de gemeenschap ruis is ontstaan over de besteding van de subsidie die ontvangen wordt en de heffing van de ouderbijdrage.

Met deze uiteenzetting hopen de leden duidelijkheid verschaft te hebben in mogelijke vragen die binnen de samenleving mochten zijn.