fbpx

Felle kritiek DA’91 op gedrag Defensieminister Benschop

Het gedrag en de opstelling van de minister van Defensie in onze Nationale Assemblee maandag zijn op zijn zachtst gezegd staatsgevaarlijk en onacceptabel, vindt DA’91.

De partij wijst erop dat het Nationaal Leger onderdeel (NL) is van het totaal staatsbestel en geen achterban van de politeke partij NDP. “De minister heeft geen lessen geleerd uit de muiterij van 25 februari 1980 van een groep van 16 militairen en de desastreuse gevolgen ervan, waaronder vernietiging van mensenlevens, mensenrechtenschendingen en een oorlogseconomie, lasten die de totale samenleving tot op heden draagt”.

“In plaats van invulling te geven aan het beleid van de regering met betrekking tot defensie vervalt deze minister, teneinde zijn onvermogen te verhullen, in stoere taal en wordt het decorum van de volksvertegenwoordiging aangetast. Benschop begrijpt niet dat het NL geen orgaan is dat ingezet mag woren voor hulp aan private ondernemers en/of culturele organisaties. De minister weet blijkbaar niet dat onder de 7 kerntaken over beleidsgebied defensie valt: “Het op aanvraag, conform de wettelijke regelingen, verlenen van hulp en bijstand bij productieve en dienstverlenende activiteiten van de overheid . Dus geen assistentie aan “Bravo Kampu of de culturele bijeenkomst te Mapane”.

De stoere taal van de minister moet volgens DA’91 verhullen dat het ministerie van Defensie zich had voorgenomen 9 resultaten te realiseren die zouden moeten bijdragen aan vier ontwikkelingsuitkomsten in het Ontwikkelings Programma (OP) 2017-2021 waarvan niets succesvol is afgerond.

De partij kan zich er niet in terugvinden dat de minister aanhaalt dat interne aangelegenheden van het leger niet in DNA besproken zullen worden. “In onze grondwet wordt juist ondubbelzinnig aangegeven dat het leger haar taak uitoefent ”onder verantwoordelijkheid van en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen”, stelt DA’91.

Constitutioneel wordt in dit verband met ”bevoegd gezag” bedoeld de middels vrije en geheime verkiezingen democratisch tot stand gekomen regering, met een burgerpresident (dus geen militair) als Opperbevelhebber en minister van Defensie als politiek verantwoordelijke organen.

Het betekent dat hij in het openbaar, aan onze Nationale Assemblee, verantwoording verschuldigd is waarom het leger niet beter functioneert en het in te stellen onderzoek naar de naar corruptie riekende activiteiten van sommigen in het leger, zoals aangehaald door het DNA-lid Belfor.

BEKIJK OOK
Auto slaat over de kop, bestuurster verlaat de plaats en laat vriendin gewond achter

“Voor alle duidelijkheid: de minister staat niet als militair in de DNA. Conform de Grondwet maakt hij ook deel uit van de Veiligheidsraad . Een belangrijke vraag die hij uit hoofde daarvan zou moeten beantwoorden, is waarom onder het gevoerd beleid de buitengrenzen van de Republiek zo lek zijn als een zeef, getuige de grote hoeveelheden drugs die in- en uit het land gaan, de voortgaande mensenhandel en het vrijelijk inreizen van internationaal gezochte criminelen. Het wanbeleid van deze minister tast de waardigheid van onze manschappen aan”, vindt DA’91.

“Dit leger wordt onderhouden door onze belastingopbrengsten en vragen over het reilen en zeilen van ons leger behoren in absolute transparantie en openbaarheid besproken te worden. De minister helpt dus niemand dan zichzelf en zijn vriendjes bij de exploitatie van onze manschappen. De wijze waarop er nu wordt omgegaan met ons leger door deze minister is zeer riskant en brengt een levensgevaarlijke situatie tot stand voor onze samenleving en zelfs een dreiging voor onze democratie”, meent DA’91.

“Het voorstel van de DNA-voorzitter om zaken het leger betreffende in comité-general te bespreken is verwerpelijk en verdacht. Het is de hoofdtaak van de DNA dat het regeringsbeleid in DNA besproken en beargumenteerd wordt, zodat dit naar de totale samenleving transparent is. De suggestie om slechts achter gesloten deuren met zwijgplicht over ons leger te praten is onacceptabel en ons inziens een grove stap in de richting om het totaal staatsbestuur aan de ogen en oren van de gemeenschap te onttrekken”.

DA’91 constateert dat de minister van Defensie zowel grondwettelijk als beleidsmatig niet voldoet. “Voorts is het voor ons duidelijk dat de meerderheid in DNA voorbijgaat aan de controlerende taak naar de regering toe en in plaats daarvan geen gelegenheid voorbij laat gaan om te flikvlooien met de Ministerraad”, aldus DA’91.