fbpx

Federatie van Surinaamse Agrariërs hekelt oneerlijke behandeling LVV

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het voornemen om een overeenkomst te tekenen met de Cassava Factory Suriname (CASAFAS), waarbij een beroep gedaan wordt op LVV om een proportioneel deel van de investering op zich te nemen.
LVV dient primair prioriteit te geven aan de agrarische sector met het beschikbaar stellen van kennis en kunde, en waar nodig financiële ondersteuning voor de facilitering van de agrarische productie door de FSA van harte wordt ondersteund, heeft de FSA ernstige bezwaren tegen het voornemen van LVV om een overeenkomst te tekenen met CASAFAS / De Molen.
De FSA zal in deze fase geen inhoudelijke reactie geven op het businessmodel van CASAFAS / De Molen, maar wel een reactie op het beleid van LVV. Het beleid van LVV dient transparant, open en duidelijk te zijn naar de samenleving in het algemeen en naar alle stakeholders en agrarische ondernemers.
De FSA is de mening toegedaan dat van het bovenstaande geen sprake is, en stelt dit via deze memo aan de orde.
Overwegende:
1. Dat voor het aantreden van een nieuwe Regering, LVV op de valreep een overeenkomst wenst te sluiten met CASAFAS / De Molen, er ernstige twijfels opkomen bij de FSA;
2. Dat de FSA op het laatste moment voor de ondertekening van de overeenkomst wordt gekend door LVV;
3. Dat de uitvoering van dit project leidt tot oneigenlijke concurrentie en ernstige gevolgen voor de overige lokale cassave telers die zonder overheidssteun produceren zal hebben;
4. Dat de Staat nooit ondersteuning heeft geboden aan de cassavetelers die geïnvesteerd hadden in vergroting van hun cassave aanplant t.b.v. Innovative Agro Processing Industries NV (IAP) die zij uiteindelijk niet kwijt konden aan IAP;
5. Dat de uitvoering van dit project in deze vorm de belemmeringen die de agrariërs dagelijks in hun operaties ondervinden absoluut niet helpt oplossen;
Verzoek CASAFAS / De Molen aan LVV
De totale investering bedraagt USD 3,11 miljoen, waarvan USD 1,15 miljoen bestemd is voor de aanschaf van equipment. De totale benodigde investering zal worden verworven via het aangekondigde productiefonds tegen een rente van 3% per jaar en een terugverdientijd van 7 jaar.
CASAFAS / De Molen stelt in hun aanvraag dat een significant gedeelte van de investering niet nodig is, indien LVV het op zich neemt de kosten van USD 1,15 miljoen voor de cultivatie van de machinerieën.
Kritische opmerkingen FSA
De FSA heeft geen moeite als CASAFAS / De Molen het project uitvoert met haar eigen middelen. Uitvoering van het project met gebruikmaking van middelen van de samenleving noopt FSA tot de volgende kritische kanttekeningen:
1. Is het productiefonds al operationeel? Zo ja, waarom geeft LVV geen ruchtbaarheid hiervan, terwijl de FSA herhaaldelijk informatie hieromtrent heeft gevraagd? Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de faciliteiten vanuit het productiefonds?
2. Waarom kiest LVV ervoor om een groot importbedrijf te voorzien van middelen uit het productiefonds, terwijl bestaande agrarische ondernemers de afgelopen jaren financiële steun hebben moeten ontberen?
3. Heeft de leiding van LVV de kritische opmerkingen van de deskundigen van LVV meegenomen in de besluitvorming over dit project? Zo ja, wat is het oordeel van de leiding van LVV hieromtrent?
4. CASAFAS / De Molen heeft geen ervaring met de teelt noch verwerking van cassave. Vele boeren hebben geïnvesteerd in de verhoging van hun cassaveproductie, nadat er afspraken waren gemaakt met IAP. Helaas heeft IAP zich nooit aan de afspraken gehouden en geen cassave afgenomen van de boeren.
De boeren zijn door deze handelingen van IAP in ernstige problemen geraakt. Velen hadden leningen genomen tegen ongunstige rentepercentages om de cassaveproductie te verhogen. LVV is deze cassavetelers in district en binnenland nooit tegemoetgekomen. De cassavetelers hebben ondanks het IAP-debacle op eigen kracht de sector overeind gehouden.
Wat is de rede dat LVV nu wel een importbedrijf zonder ervaring in de cassaveteelt tegemoet wil komen met een USD 3,11 miljoen financiering tegen 3%?
De afgelopen jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd ter versterking van de cassave waardeketen, gericht op de ontwikkeling van de cassavesector. Door publieke- en private partijen zijn diverse initiatieven geïnitieerd. CASAFAS / De Molen heeft nooit hierin geparticipeerd of verantwoordelijkheid willen nemen.
Het verbaast de FSA dat LVV nu ondersteuning wenst te bieden aan dit project, terwijl de diverse stakeholders met eigen middelen de afgelopen jaren zich overeind hebben weten te houden.
Het zou van goed agrarisch bestuur getuigen indien LVV de stakeholders die zich de afgelopen jaren met eigen middelen hebben ingezet voor de ontwikkeling van de cassavesector zou ondersteunen.
De FSA wenst een gelijke behandeling van de Surinaamse agrarische ondernemers. Hierbij zijn vereist:
1. Verstrekking van informatie over het productiefonds aan de totale samenleving en in het bijzonder de agrarische ondernemers.
2. In verband met de COVID-19-crisis de bestaande agrarische ondernemers, die ernstig last ondervinden van deze crisis, tegemoet te komen zodat ze de negatieve gevolgen van de crisis kunnen overbruggen.
Na bestudering van het businessplan is de FSA van mening dat dit project niet feasible is en daarnaast is de FSA van mening dat dit gecategoriseerd kan worden als onethisch handelen van de overheid, om in deze tijd van crisis ervoor te kiezen om 1 private organisatie te ondersteunen met een immens groot bedrag, terwijl de rest van de agrarische sector aan het verzuipen is.
Aanbeveling: Dat LVV het verzoek van CASAFAS / De Molen in overweging neemt en afziet van de ondertekening van de overeenkomst en gelijke behandeling toepast naar alle agrarische ondernemers.

BEKIJK OOK
Sluizen en pompgemalen centraal in Japanse ondersteuning tegen wateroverlast