fbpx

Eindelijk gerechtigheid

Ik heb reeds eerder in de media mijn mening geventileerd betreffende WTV (Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers). Direct daarop vond een jurist het belangrijk op hiaten te wijzen in deze wet en vergelijkingen te maken met rijke westerse landen.

Dat was koren op de molen van de coalitie want deze persoon werd door de huidige coalitie direct in een belangrijke Raad benoemd. Eigenlijk dient elke volksvertegenwoordiger die democratisch door het volk is gekozen en voorgedragen door zijn partij zich met de partijdiscipline te conformeren.

In Suriname lopen namelijk niet alleen – met enige regelmaat – volksvertegenwoordigers over vanwege bijvoorbeeld de heersende corruptie en nepotisme maar evenzo het kiezersvolk. Een gewetensvolle vraag die hierbij gesteld kan worden: “Is dit ethisch verantwoord in een kleine samenleving als Suriname waarbij de economische situatie niet stabiel is alsmede het kiesstelsel en de werking van kieswet weinig rigide zijn.”

Geen enkele volksvertegenwoordiger kan worden weggejaagd uit zijn partij als deze persoon zich houdt aan de gemaakte afspraken. Het overlopen van Chitan en Sapoen in deze moeilijke tijden, kwalificeer ik daarom subiet als zeer opportunistisch. Dezelfde kwalificatie ken ik toe aan de PL en ABOP toen zij snel ondersteuning gaven aan de eerste regeringsperiode van Bouterse terwijl zij al op de hoogte waren van de enorme verspillingsdrift van de NDP.

Daarvoor hadden de PL en ABOP in de laatste regeringsperiode van het kabinet Venetiaan hun trouw en politieke loyaliteit uitgesproken voor het Nieuw Front. Ondertussen zijn deze partijen wederom verenigd geweest onder de zogenaamde V7-paraplu terwijl zij thans in de oppositie veel kritiek leveren op de huidige coalitie. Hoe serieus moeten wij dit gedrag nemen?

Het telkens overlopen van onder andere het kiezersvolk, de politieke partijen en volksvertegenwoordigers is zeer nadelig voor ons land met name voor het bedrijven van adequate politiek gericht op vooruitgang. Het geeft natuurlijk ook geen pas als voorbeeldig stabiel gedrag aan de jeugd.

Partijideologie

Door het veelvuldig overlopen in Suriname kan natuurlijk makkelijk de schijn worden gewekt dat onze politieke partijen geen discipline kennen en er geen partijideologie bestaat. Ik bestrijd deze opvatting in onze jonge democratie! Hoewel Suriname in 1975 onafhankelijk is geworden, doen de politieke partijen al het mogelijke om de achterban gunstig te stemmen.

Het is geen gemakkelijke opgave om in een ontwikkelingsland iedereen tevreden te stellen. De laatste tijd wordt er vaker op gewezen dat bepaalde groepen de voorzieningen liever “gratis” willen hebben zonder een tegenprestatie te leveren. Voorts de negatieve bejegening van de diaspora die ondersteund wordt door sommige media en tevens overgenomen is door bepaalde delen van de bevolking, dient hierbij eveneens aangehaald te worden.

Immers, de diaspora kan in alle opzichten een belangrijke bijdrage leveren om ons land op te bouwen! De veelal op jaloezie gestoelde opmerkingen, hebben geen enkele nut! De kunstmatige schisma die gecreëerd wordt tussen hen die in Suriname zijn gebleven en zij die gedwongen – vaak door de politieke omstandigheden zijn vertrokken – dient krachtig geminimaliseerd te worden.

Recent nog is dit door een belangrijke wetenschapper betoogd in een lezing. Wat idem dito niet kan, is het telkens negatief afschilderen van westerlingen en dan toch de handjes ophouden voor onder andere het IMF (Internationaal Monetaire Fonds) in moeilijke tijden! De terugroepingsgronden zijn correct toegepast door de rechterlijke macht daar wij voor dit onafhankelijk instituut alle respect moeten hebben.

Dat sommige juristen om infame redenen een invalshoek vinden om de rechterlijke macht te bekritiseren doet niet af aan het thans gevelde vonnis in kortgeding. De rechtspraak in Suriname is gelukkig onafhankelijk en dat is een groot goed. Zelfs als wij het in sommige opzichten niet mee eens zijn! Gelukkig mag dat in een rechtstaat.

Voorzitter CHS moet consequenties verbinden

Zoals bekend, was de voorzitter van het CHS (Centraal Hoofdstembureau) enige tijd geleden onvindbaar om hem een brief te betekenen door de deurwaarder in verband met de ontstane vacatures in de DNA. Nu heeft de rechter een dwangsom verbonden aan het niet nakomen van de rechterlijke eis omdat binnen zeven dagen – na 29 april 2016 – de vacatures voorzien moeten zijn.

Het gedrag van Merkus als voorzitter van het CHS is destijds door veel prominenten – waaronder bovendien gerenommeerde bestuurskundigen – om de brief van de deurwaarder voor het CHS bestemd niet aan te nemen, als buitengewoon aanstotelijk bestempeld. Stante pede dient de voorzitter de thans bestemde brief in ontvangst te nemen en al het mogelijke te doen om het bevel van de rechter dan binnen zeven dagen uit te voeren.

Het heeft momenteel geen enkele zin om in beroep te gaan aangezien nu een termijn is genoemd om in de vacatures te voorzien. Graag verwijs ik u naar het vonnis van de rechter dat reeds in de media is gepubliceerd. Natuurlijk zou het van een goede persoonlijkheid getuigen alsmede professionaliteit als de huidige voorzitter consequenties verbindt aan zijn functioneren.

Uiteraard doe ik een klemmend beroep op bepaalde juristen die uitsluitend uit zijn op goedkope populariteit om het vonnis van de rechtbank te eerbiedigen in onze democratische rechtstaat. Het is mij bekend dat Suriname uniek is met een bestaande WTV. Evenwel is het net zo kwaadaardig dat vooral gekozen volksvertegenwoordigers zo veelvuldig overlopen om persoonlijke redenen en zeer weinig in landsbelang.

Robby Roeplall

Naar meer berichten...