fbpx

Duizenden reçu’s afgewezen vanwege niet geleverde diensten

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien heeft een interpellatievoorstel ingediend voor behandeling aan De Nationale Assemblée(DNA). In het voorstel wordt gewag gemaakt van duizenden reçu’s die voor betaling waren aangeboden, afgewezen zijn, omdat de tegenprestatie uitbleef.

De regering, c.q. de minister van Financiën wordt opgeroepen om duidelijkheid te verschaffen.

Hieronder de overwegingen van Gajadien:

Overwegende:

– dat recentelijk door een lid van de Regering aan de vertegenwoordigers van de vakbeweging en bedrijfsleven i.v.m. de bespreking van tarieven voor nutsbedrijven is doorgegeven dat enkele duizenden reçu’s die voor uitbetaling waren aangeboden zijn afgewezen, omdat voor deze reçu’s geen tegenprestatie of levering aan de overheid heeft plaatsgevonden;

– dat hiervan ook melding is gemaakt in de media en vanuit de Regering geen reactie is gegeven voor deze ernstige kwestie;

– dat verder nog steeds onduidelijk is wat de betalingsachterstand is van de Staat aan leveranciers en aannemers, aangezien nog ernstiger is als wordt gesuggereerd dat de feitelijke achterstand bijkans 3 miljard i.p.v. 1 miljard als opgegeven door de Regering laatstelijk;

– dat met het geautomatiseerd systeem inmiddels duidelijk zou moeten zijn wat de exacte betalingsachterstand zou moeten zijn;

– dat deze onregelmatigheden en onduidelijkheden veel vragen oproepen ter beantwoording vanuit de Regering c.q. de Minister van Financiën;

– dat onduidelijk is om welk bedrag het in totaal gaat van de aangeboden reçu’s waar er geen tegenprestatie geleverd is geworden;

– dat onduidelijk is op welke ministeries deze malversatie zich heeft voorgedaan en welke functionarissen hieraan hebben meegewerkt;

– dat onduidelijk is hoelang dit zich heeft voorgedaan;

– dat geen informatie is verschaft of personen of controle – en toezichthoudende instituten en instanties hebben gefaald zodat een dergelijke situatie zich kon voordoen;

– dat deze financiële onregelmatigheden vragen oproepen omtrent het richtig verloop van openbare dan wel onderhandse aanbestedingen en in hoeverre de gunning van werken en leveranties aan aannemers en leveranciers plaatsvindt;

– dat met deze uitgaven de belastingbetalers niet alleen, maar de totale Surinaamse samenleving opgelicht zou zijn;

– dat dergelijke onregelmatigheden een ernstige strafbaar feit oplevert, welke nader en diepgaand onderzocht en gecorrigeerd dienen te worden;

– dat het bedenkelijk is dat dergelijke malversaties op zo een grote schaal zich hebben kunnen voordoen ondanks de door de President aangekondigde reconstructie van ons Financieel Beheer met als oogmerk o.a. een gezonde financiële controle en het tijdig kunnen betalen van rekeningen van dienstverleners aan de Staat;

– dat het in deze om een vrij ernstige zaak gaat, waarbij de Regering de juiste informatie aan de samenleving dient te verschaffen;

Besluit:

De Regering uit te nodigen om op de meest korte termijn De Nationale Assemblee grondig te informeren over deze ernstige onregelmatigheden en een plan van aanpak voor verder onderzoek instellen ter voorkoming van deze situatie in het vervolg.

Overige berichten