Dossier Corona: Kunnen recht en gezond verstand nog zegevieren?

INGEZONDEN– Ik vermoed dat ik niet de enige was die geschokt reageerde op de beelden en het relaas van de mishandeling van twee jonge mannen naar aanleiding van een lockdown-overtreding.

Dat een verruwing in het politieoptreden duidelijk merkbaar wordt, valt niet meer te ontkennen. Lichte overtreders en/of activisten worden hardhandig aangepakt. Juist door hen die ons zouden moeten beschermen.

Maar niet enkel de politie is onderhevig aan oplopende spanning. Ook feestvierders hebben de agressie niet meer in de hand en uiten deze naar de dienders.

Gelijklopende verhalen horen we sinds geruime tijd ook elders. In België bijvoorbeeld is de agressie tegen warenhuispersoneel immens toegenomen. Dat gebeurt door gewone winkelende burgers, niet door demonstranten.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Al langer dan een jaar wordt verkeerde uitleg gegeven over besmettingen coronavirus, wat mensenlevens kost

Gelijktijdig creëert de verslaggeving in de gangbare media, een golf van angst. Beide emoties, angst en agressie, liggen aan de basis van het zogenaamde survival behavior.

Vecht of vlucht. En dat gebeurt nu ook met onze politieagenten die net als elke andere burger evenzeer onderhevig zijn aan de Coronamaatregelen en – paniek.

Excessen zoals met de Geerlings broers zijn dan overduidelijke symptomen van een beginnende sociopathologie, een ziekte binnen onze samenleving.

Mensen lopen op hun tandvlees, zoals we dat plegen te zeggen. Ze zijn moe, uitgeput en worden armer. Opeenvolgende lockdowns doen die spanning oplopen.

De bevolking ervaart de Corona maatregelen vooral als willekeur en als vrijheidsberoving. En precies dat aspect wordt ook in andere landen danig in vraag gesteld.

Ondanks het feit dat Viruswaarheid het kortgeding tegen de Nederlandse Staat heeft verloren, is er een opmerkelijke passage in het vonnis “Anders dan tijdens een noodtoestand mag de Staat bij gebruik van een beperkte noodbevoegdheid zoals de invoering van de avondklok, niet afwijken van de in de grondwet en internationale verdragen gewaarborgde mensenrechten, maar deze slechts beperken voor zover de betreffende bepalingen daarin voorzien…”

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Verjaardagscadeau: moeder geeft 16-jarige zoon voorbehoedsmiddelen (video)

Het probleem in deze is dat de aanklacht van viruswaarheid inhield dat internationale wetgeving en mensenrechten schijnbaar “worden afgeschaft” maar we gelijktijdig worden opgescheept met dwingende regelgeving van een daartoe eigenlijk niet gemachtigd instituut, de WHO. Hoe rijmen we dat eigenlijk?

Waren er dan geen andere mogelijkheden? Want er zijn ook landen die de voorgeschreven regelgeving niet volgden.

Zweden kende geen lockdown of stringente maatregelen en bereikte al medio 2020 groepsimmuniteit. Dit zonder verlies aan economische activiteit of het oplopen van onderwijsachterstanden. Het sociale leven ging er gewoon door.

In Italië ging men, na de eerste golf en tegen advies van de WHO in, snel over naar de behandeling van geïnfecteerden met corticosteroïden en ook dat verminderde drastisch het aantal sterfgevallen. Ondanks de zware klap die zij te verduren hadden tijdens het begin van de pandemie, kregen ze de situatie onder controle.

Juist omdat ze de WHO-richtlijnen niet volgden, maar de longspecialisten op hun eigen gezonde verstand en expertise voortbouwden.

In Thailand en Buthan worden personen zonder symptomen gewoonweg niet getest en enkel zij die wel symptomen vertonen worden daarvoor behandeld. Hun Covid-infectie- en sterftecijfers zijn opmerkelijk laag. Niemand wordt gevaccineerd.

OOK INTERESSANT
In Suriname lopen corruptieschandalen meestal met een sisser af

En er zijn ondertussen ook nogal wat wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat de NPI’s (Non-Pharmaceutical Interventions) uiteindelijk meer gaan kosten dan de gewone behandeling van de geïnfecteerde personen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Wanhopige christelijke vrouw kan niet wachten tot ze getrouwd is zodat ze eindelijk geslachtsgemeenschap kan hebben

Nog recent publiceerde het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet een rapport van Piero Ollario over de gepubliceerde cijfers inzake efficiëntie van de zogenaamde vaccins.

Prof. Ollario haalt zijn expertise uit een indrukwekkende onderzoek carrière en veldwerk, waarvan 25 jaren bij WHO zelf.

Zijn conclusie luidde: “Er zijn veel lessen te trekken uit de manier waarop onderzoeken worden uitgevoerd en resultaten worden gepresenteerd. Door alleen bepaalde data te gebruiken en andere weg te laten, wordt rapportagebias geïntroduceerd…

Bij het communiceren over de werkzaamheid van vaccins, vooral voor beslissingen over de volksgezondheid, is het belangrijk een volledig beeld te bieden van wat de gegevens feitelijk laten zien… waarbij toegang tot volledige datasets en onafhankelijk onderzoek en analyses vereist zijn.

Platforms die zijn ontworpen om kwesties inzake volksgezondheid aan te pakken met een gemeenschappelijk protocol, zullen het mogelijk maken om beslissingen te nemen op basis van gemeenschappelijke criteria en een uniforme beoordeling… Bij het beoordelen van de geschiktheid van vaccins moet rekening worden gehouden met alle indicatoren en moet rekening worden gehouden met veiligheid, inzetbaarheid, beschikbaarheid en kosten.”

En vooral dat laatste wordt dus sterk in vraag gesteld, met name de kosten voor de samenleving. Even wiskundig uitgedrukt : In Suriname waren er in jaar 1 van de pandemie 180 sterfgevallen te betreuren. Al dan niet met Corona als primaire oorzaak.

Jaarlijks sterven er minstens 5x meer personen aan hart-en vaatziekten en nogmaals 4x meer aan verschillende soorten kanker.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Buitenaardse wezens bestaan maar hebben geen interesse in mensen en planeet aarde

Alleen die twee categorieën tellen op tot bijna 2.000 personen. Nooit werden hiervoor verplichtingen opgelegd voor aanpassing van de levensstijl.

Echter, vanwege de stringente Coronamaatregelen glijden duizenden gezinnen in Suriname af naar armoede. Hoe staan die duizenden gezinnen in verhouding tot die 180 te betreuren overledenen?

Het economische verval, ook als hosselen straks niet meer mogelijk is; de psychologische druk van armoede; de tweespalt in de samenleving (niet enkel tussen rijk en arm) enz…. Hebben regering, VES of SER hiervan al een kostenplaatje gemaakt?

Duidelijk heeft de regering geen antwoord op deze dwingende vraagstukken, maar strompelt ze voort van lockdown naar lockdown, hier en daar aalmoezen accepterend van rijkere landen zoals de 700.000 Astra-Zeneca vaccins die NL niet meer wil omdat de EU ze onveilig vindt.

Wanneer gaan we zelf beginnen denken over voor Suriname passende maatregelen? De situatie rond Corona kent enkele aspecten die dringend aandacht vragen.

1. Het adequate zorg verlenen aan hen die werkelijk geïnfecteerd zijn (dus niet op basis van een vals positieve PCR test met +35 cycli.) Italië, Thailand en verschillende staten in de US tonen aan dat het gebruik van Ivermectine een goedkope oplossing is die, zoals Prof. Dr. Peter McCullough al voor de Senaatscommisie in Texas verklaarde, tot 85% van de sterfgevallen kan verhinderen.

OOK INTERESSANT
Man doodgereden op de Indira Gandhiweg

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Een baby of kindje om het leven brengen zal zelf GOD je moeilijk vergeven

Dit houdt in dat we niet moeten wachten op een zogenaamd vaccin, maar nu al gerichte eerste lijnszorg verlenen.

2. Het blijven waarborgen van de grond- en mensenrechten. Zullen internationale rechtsverdragen staande blijven en het lot van elke burger in SU beschermen? Is er in SU ruimte voor vrije meningsuiting, voor een wetenschappelijk dialoog, voor vrije uitwisseling zoals Ollario dat aanbeveelt?

Of moeten we slechts de informatie van een dictatoriale WHO slikken? Dat hiervoor de gewapende machten op een andere manier moeten worden ingezet, lijkt voor de hand liggend. Minister Mathoera is daar op andere vlakken al mee begonnen.

3. Het opnieuw evalueren van de Corona NPI’s. Zijn de maatregelen die gelden voor de gematigde landen evenzeer nodig in ons klimaat? Wat is het kostenplaatje van het economische en sociale verval waar we naar afdrijven?

Of kunnen we ons spiegelen aan Thailand en slechts de werkelijk geïnfecteerden verzorgen? Dit vergt ook een in vraag stellen van de huidige PCR test.

4. Het stimuleren van een gezonde levensstijl. Suriname is rijk aan traditionele wetenschappen, zoals de Inheemse en Marronkennis, de Ayurveda en Taoïstische geneeskunde.

Deze oude beproefde kennissystemen versterken het immuunsysteem. Dat is al miljoenen jaren lang het normale / natuurlijke antwoord op een virus.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Fitness influencer consumeert zaad van andere man om spiermassa op te bouwen, noemt het een ‘wondermiddel’

Wat het zogenaamde vaccin zal doen, is vooralsnog giswerk zolang de klinische proeven niet zijn afgerond.

Heel wat wetenschappers en onderzoekers beweren dat het juist onze immuniteit zal verminderen. Als dat klopt, is het een niet aanbevelenswaardig traject.

Op dit ogenblik maakt een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Füllmich zijn bij het Tribunaal van Neurenberg een juridische procedure begonnen tegen de CDC (Amerikaanse RIVM), de World Health Organization (WHO) en de Davos Group (verbonden aan World Economic Forum) vanwege de grootste schending van mensenrechten in de geschiedenis en misdaden tegen de menselijkheid.

Dus niet alleen in SU speelt dit… De sociopathologie verspreidt zich blijkbaar sneller dan het Sars-COV2 virus.

Terug naar Ryan en Kevin Geerlings. Kunnen onze leiders, zeer specifiek de minister van Volksgezondheid, herkennen dat een sociopathologie zich begint te verspreiden?

Geweld moet ten allen tijde worden afgekeurd. Of glijden wij ook af naar de dictatuur die de huidige machthebbers tijdens hun verkiezingscampagne zo streng, en terecht, hebben veroordeeld bij de vorige regering?

Open dialoog, kritisch wetenschappelijk discours en gecoördineerd platformoverleg zijn de instrumenten die we nu nodig hebben om het tij te keren.

Jef Crab
Ethisch-ecoloog / Mondiaal humanist

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]