Dorpsbewoners Maho stappen naar de rechter

Janomo, Ronald en Toenaé, Orlando deel uitmakende van de Kali’na-gemeenschap van Maho stappen naar de rechter vanwege de onrechtmatige handelingen die door een zekere mevrouw Ashakoemarie H. worden gepleegd tegen de dorpsbewoners van Maho.

Vaker worden voornoemde dorpsbewoners valselijk beschuldigd een zogenaamd perceelland van Ashakoemarie onrechtmatig te hebben bezet en/of in gebruik genomen.

Vaker komt het voor dat derden die menen het eigendomsrecht te hebben de aldaar gevestigde Kali’na Inheemse gemeenschap ervan beschuldigen hun percelen bezet te houden. Hierdoor worden aangiftes gedaan als zouden dorpsbewoners zich schuldig maken aan diefstal en/of stroperij en/of vernieling en/of illegale occupatie.

Zonder het plegen van een grondig onderzoek worden de dorpsbewoners al heel snel als verdachte aangemerkt en onmiddellijk aangehouden. Naderhand worden zij heengezonden.

De Kali’na-gemeenschap van Maho vindt dat zij op een systematische en gestructureerde manier worden gecriminaliseerd en constant worden gehinderd om het volle genot van het grondgebied van Maho te beschikken.

Een perceelland groot 65 ha is per ministeriële beschikking d.d. 22 januari 1971 ter beschikking gesteld aan de Indianen van Maho. Op diverse rechtsgeldige landkaarten van staatslandmeters is de juiste ligging van het grondgebied van de Inheemsen van Maho overduidelijk aangegeven.

Grenspalen zijn door onverlaten in opdracht van derden opzettelijk vernield om zodoende te verklaren dat de dorpsbewoners hun perceelland bezet houden. Op slinkse manier wordt getracht om gronden van de Inheemsen af te pakken.

Op 27 oktober 2010 verleende de Inter-Amerikaanse Commissie van de Rechten van de Mens (IACHR) ingevolge artikel 25 van Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens een ‘Precautionary measures’ ten gunste van de kali’na gemeenschap van de Maho. Deze maatregel is verleend om de 65 hectare die gereserveerd is voor de kali’na gemeenschap van Maho te beschermen tegen invasies van derden, althans indringers die menen gronden in de 65 hectare onrechtmatig bezet te houden. D

eze beschermende maatregel is bedoeld om de kali’na gemeenschap van Maho te beschermen tegen fysieke bedreigingen. De Staat Surinaamse is door de IACHR per schrijven hiervan in kennis gesteld en daarbij de Staat Suriname opgedragen de nodige maatregelen te treffen ter waarborging van de veiligheid en bescherming van de kali’na gemeenschap van Maho.

De Staat Suriname heeft zulks nagelaten, waardoor derden de mogelijkheid krijgen om de veiligheid en rust van de kali’na gemeenschap van Maho steeds in gevaar te brengen door op valse gronden de kali’na gemeenschap van Maho bij de politie van het station Groningen zonder recht aan te klagen.

Gezien de Staat Suriname op grond van de door de IACHR uitgevaardigde ‘Precautionary measures’ geen rechtsbescherming aan de kali’na gemeenschap van Maho biedt vinden indringers, althans derden een manier om de dorpelingen te criminaliseren.

De Kali’na gemeenschap van Maho constateren dat hun fundamentele rechten en vrijheden ingevolge artikel 1 GW op hun oorspronkelijk woon- en leefgebied ernstig in gedrang komt. Tevens vinden de Kali’na gemeenschap van Maho dat zulke handelingen in strijd zijn met de bepalingen van de Verenigde Naties Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken, de Amerikaanse Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken en paragraaf 115 van de Kali’na en Lokono vonnis.

In dit geding wordt primair gevorderd een schrijven welk gericht dient te worden naar de Ressort Commandant van het gewest Saramacca en de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie met de vermelding dat tegen de eisers een valse aangifte is gedaan en derhalve onrechtmatig handelt, onder verbeurde van een dwangsom en het betalen van schadevergoeding.

Secundair wordt gevorderd: dat binnen 24 uur na de uitspraak Ashakoemarie H. te verbieden om elke handeling die de eisers verhinderen om het volle genot over genoemd perceelland te beschikken, althans te verbieden om eisers te hinderen in de uitoefening van hun doelstellingen, onder verbeurte van een dwangsom.

Gelet op de ernst van deze zaak is besloten om naar de kortgedingrechter te stappen, omdat voormelde persoon de veiligheid en rust van de kali’na- gemeenschap van Maho (constant) in gevaar brengt. De kali’na-gemeenschap van Maho hebben gegronde vrees dat op elk willekeuring moment valse aangifte tegen hen kan worden gedaan.

De dorpsbewoners willen dat zij met alle rust worden gelaten en dat ook met alle rust en vrijheid op hun eigen tempo hun ontwikkelingsdoelen willen nastreven.

De dorpsbewoners worden juridisch bijgestaan door mr. K.S. Jakaoemo. De eerste dag van behandeling van deze rechtszaak vindt plaats op donderdag 14 februari.

In dit kader zal de strijdvaardigheid van de Kali’na-gemeenschap van Maho op alle fronten worden opgevoerd en zullen de Kali’na’s hun grondgebied nimmer aan indringers, althans derden afstaan.

Alle strijdmiddelen zullen worden aangewend om het grondgebied en de landrechten van de Inheemse volk van Maho te allen tijde te beschermen.

Overige berichten