DNL wil aantal veranderingen in staatsbestuur

Het verkiezingsprogramma 2020 -2025 van de politieke organisatie, de Nieuwe Leeuw (DNL) is geënt op de doelstellingen, zoals vastgelegd in het partijprogramma en zal als uitgangspunt dienen voor het uit te voeren beleid bij het verwerven van regeermacht bij de komende verkiezingen.

Dit verkiezingsprogramma bestrijkt een samenhangend geheel van maatregelen die de partij wil realiseren in de komende regeerperiode.

De realiteit van de afgelopen periode heeft volgens DNL aangetoond dat aanpassingen aan onze grondwet waaronder het voorzien in noodzakelijke aanvullende wettelijke regelingen, en verbijzonderingen een dringende vereiste is.

Onze huidige grondwet blijkt namelijk multi-interpretabel te zijn, mist ten aanzien van vele issues concrete bepalingen en/of een duidelijke memorie van toelichting. De onduidelijkheden en omissies in de bestaande grondwet dienen meteen na het aantreden van een nieuwe regering weggewerkt te worden. Hiertoe zal een grondwetsherzieningscommissie ingesteld worden.

DNL is van mening dat het presidentieel stelsel zoals verankerd in de huidige grondwet niet beantwoord aan de aspiraties van het volk en geeft zij daarom de voorkeur aan een stelsel, waarbij de President rechtstreeks door het electoraat wordt gekozen. Deze wijziging dient terstond na de totstandkoming van de nieuwe Regering te worden doorgevoerd.

De organen waarnaar in de grondwet worden verwezen maar die nog niet zijn ingesteld, zoals een onafhankelijk Constitutioneel Hof zullen ook terstond na het aantreden van de nieuwe Regering worden ingesteld.

Direct na aantreding van het te vormen kabinet zal ook het huidige kiesstelsel geëvalueerd en aangepast worden tot een rechtvaardiger stelsel welke beantwoord aan de algemene democratische beginselen.

DNL is van mening dat DNA een reële weerspiegeling moet zijn van het volk. Het huidig kiesstelsel vertoont echter vele tegenstrijdigheden met democratische gelijkheidsbeginselen. Het stemgewicht van de kiezers in niet-stedelijke gebieden is thans veel groter dan het stemgewicht van de kiezers in stedelijker gebieden, hetgeen een zeer ongewenste en ondemocratische situatie is.

Het systeem van Regionale organen, t.w. de Distriktsraden en Ressortraden heeft in de praktijk bewezen log te zijn en weinig effektief en/ of productief te functioneren. Het grote aantal betaalde leden legt buitendien een groot beslag op de schaarste overheidsmiddelen.

Ook moet worden geconcludeerd dat het instituut van Regionale Raden te omvangrijk is voor een relatief kleine samenleving als de onze. Dit instituut wordt door politieke partijen in de praktijk voornamelijk gebruikt voor het “accommoderen” van haar propogandisten wat geenszins in de bedoeling heeft gelegen bij de introductie van dit orgaan.

DNL is derhalve van mening dat het instituut van Regionale Raden zoals we die thans kennen dient te worden opgeheven.

De in 2019 zeer ondemocratische wijziging van het kiesstelsel waarbij combinatievorming van politieke organisaties wordt verboden dient met onmiddellijke ingang te worden teruggedraaid evenals de geïntroduceerde waarborgsom voor partijen die willen meedoen aan de verkiezingen.

Het evenredigheidsprincipe voor de verkiezing van DNA en indien die nog mochten worden gehandhaafd; de DR-en RR-leden, dient te worden doorgevoerd in het kiesreglement.

In het kiesreglement zullen regels worden opgenomen welke de herkomst van financiële middelen van politieke partijen reguleren. Strenge limiteringen dienen te worden gesteld aan bijdragen die politieke partijen mogen ontvangen van vakorganisaties, bedrijven en persoonlijke donateurs. Daarbij dient de herkomst c.q. de wijze waarop deze financiële bedragen zijn verworven door de donateur duidelijk te worden aangetoond.

Een speciaal orgaan van het Onafhankelijk Kiesbureau dat zich zal bezighouden met het monitoren van het financieel uitgaven patroon van politieke organisaties in relaties met hun inkomsten zal worden ingesteld. Aan het accepteren van donaties uit het drugssector zullen strenge sancties in het leven worden geroepen.

De functie van districtscommissaris en distriktsraadslid dient te worden gedepolitiseerd. Districtscommissarissen en Dr-lleden dienen rechtstreeks te worden gekozen in hun respectieve districten.

Het aantal Districtsraadsleden dient in overeenstemming te worden gebracht met de bevolkingsomvang van de respectieve districten. De verkiezing van de Districtsbesturen dient niet gelijktijdig met dat van DNA plaats te vinden maar minimaal 1 jaar daarvoor.

DNL is van mening dat volksvertegenwoordigers in de Nationale Assemblee zich full time moeten kunnen wijden aan hun verantwoordelijkheden en zich onafhankelijk moeten kunnen opstellen bij de uitoefening van hun functie. Hiertoe is het noodzakelijk dat ze dus geen andere werkzaamheden of nevenberoepen uitoefenen.

De aan hen uit te keren beloning dient daartoe in overeenstemming te worden gebracht met de omvang en gewicht van hun werkzaamheden.

De huidige koppeling van de DNA schadeloosstelling aan de salarissen van onder-directeuren dient onmiddellijk te worden teruggedraaid en een aparte schadeloosstellingsreeks dient voor deze volksvertegenwoordigers in het leven te worden geroepen.

Het uitoefenen van nevenberoepen door DNA leden die een voltijds salaris ontvangen zal uitdrukkelijk worden verboden. Het voorkomen op 2 salarisrollen van de overheid door volksvertegenwoordigers zal als een economisch delict worden beschouwd waartegen sancties dienen te vastgesteld.

Het op opportunisme en zelfbevoordeling gestoelde lid nr.4 in de wettelijke regeling in S.B.2015 no 74: Wet van 8 mei 2015 tot nadere wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van gewezen leden van DNA waarbij is bepaald dat een gewezen lid dat een zittingsperiode of langer lid is geweest, de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt op zijn of haar verzoek in dienst genomen of benoemd kan worden in de functie van tenminste Beleidsadviseur in voltijdse zal onmiddellijk worden geschrapt.

Ook de salarissen van ministers, onderministers, de vicepresident en de president dienen ontkoppeld te worden van de salarissen van departementsdirecteuren. Voor deze functies dienen aparte salarisreeksen te worden vastgesteld.

Alle oneigenlijke privileges voor DNA-leden, waaronder het beschikken over een diplomatieke paspoort, telefoonkostenvergoeding en politiebewaking van hun residentie dienen te worden afgeschaft.

De regeling dat ex-ministers die de leeftijd van 60 jaar nog niet hebben bereikt na hun aftreden mogen opteren voor een salaris gelijk aan het maximum salaris van een departementsdirecteur dient onmiddellijk te worden teruggedraaid. Ministers zullen slechts recht mogen hebben op behoud van salaris en emolumenten voor een beperkte periode van maximaal 6 maanden.

Het presidentieel besluit waarbij aan de First Lady een salaris wordt toegekend dient onmiddellijk te worden teruggedraaid. Wel dient de First Lady een redelijk bedrag voor representatiekosten te worden toegekend alsook voor aan haar functie gerelateerde andere onkosten welke niet op andere wijze reeds worden gedekt.

Het enquêterecht, zoals vastgelegd in art.79 van de grondwet, dient zodanig te worden geregeld dat De Nationale Assemblee het recht van onderzoek in praktijk kan brengen.

De terugval van de plannings-en uitvoeringscapaciteit van het overheidsapparaat in de afgelopen jaren is dramatisch geweest en is een ernstige tekortkoming voor de ontwikkeling van ons land. Om verandering hierin te brengen dienen structurele maatregelen te worden genomen waaronder de oplossing van het beloningsvraagstuk van het hoger gekwalificeerd kader.

Ook zal de institutionele versterking van de belangrijke Planorganen moeten worden aangepakt.