DNA-lid Gajadien uit bezorgdheid over economische situatie in brief aan president

GFC NIEUWS- In een schrijven aan president Desi Bouterse uit het DNA-lid Asiskumar Gajadien van de VHP zijn bezorgdheid over de huidige economische situatie in het land.
Het lid vraagt aan de president om het parlement zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.
Onder meer baren de steeds stijgende valutakoersen, het dekkingspercentage van onze munteenheid en mogelijk een devaluatie van de Surinaamse Dollar hem zorgen.
Hieronder de brief aan de president
Geachte president,
Door tussenkomst van de voorzitter van De Nationale Assemblée, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, benadert ondergetekende u met het volgende:
Onlangs is bekend geworden dat er door de Centrale Bank van Suriname naar schatting 200 miljoen USD vanuit de kasreserve van middelen van cliënten/depositomiddelen van de commerciële banken is onttrokken. Het is nog steeds onduidelijk waaraan en in welke mate deze onttrokken middelen zijn besteed.
Gesproken wordt over aflossing van de schulden, koersinterventie(s), importen en andere verplichtingen. Ook is er nog steeds onduidelijkheid en een groot wantrouwen over het beheer van de resterende kasreserve van de commerciële banken, bestaande uit vreemde valuta (50%) en de Surinaamse Dollar (35%).
Inmiddels constateren we dat de wisselkoersen voor vreemde valuta dagelijks blijft stijgen. Zelfs banken gebruiken verschillende wisselkoersen voor vreemde valuta. Eveneens stellen we vast dat de publicatie van cijfers van de Centrale Bank van Suriname niet tijdig plaatsvinden, zoals verplicht is.
De laatste gepubliceerde weekbalans – voor zover correcte weergave – dateert van 31 januari 2020. Hieruit is af te leiden dat het dekkingspercentage van onze munteenheid, conform artikel 19 van de Bankwet, reeds geruime tijd onder de 50% ligt. Met de indicatoren van het verpanden van onze goudreserve en de verschuivingen in onze internationale monetaire reserve, zal het dekkingspercentage van ons munteenheid onder de 35% komen te liggen.
In dit kader worden de volgende vragen ter beantwoording aan u voorgehouden:
1. Kunnen de juiste informaties met betrekking tot gebruik van de onttrokken kasreserve aan ons opgestuurd worden? Dit inclusief de verantwoordelijke opdrachtgevers, waaraan het allemaal is besteed en de daarbij behorende juiste bedragen.
2. Is er een beschikking opgemaakt waarin zijn verwerkt de buitengewone omstandigheden om te mogen afwijken van het dekkingspercentage onder de 50% zoals aangegeven in artikel 19 lid 1 van de Bankwet?
3. Zal het herstel van het dekkingspercentage onder de 35% door middel van devaluatie van onze munteenheid plaatsvinden?
Hoogachtend,
Asiskumar Gajadien
DNA-lid VHP