DNA keurt wet goed ter bevordering rechtszekerheid burgers

GFC NIEUWS- De ontwerpwet houdende wijziging van het ‘Decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden’, door De Nationale Assemblée (DNA) aangenomen met 31 stemmen.

De wet is ingediend door Jennifer Simons, Joan Wielzen, Amzad Abdoel en Keshopersad Gangaram Panday.

Met de wijziging van deze wet krijgen burgers van wie het recht op hun percelen (titel erfpacht) is vervallen nog steeds de gelegenheid om dat perceel om te zetten in grondhuur.

De persoon moet het stuk grond wel in cultuur hebben gebracht, dus er moet wel erop zijn gebouwd.

Er is volgens waarnemend voorzitter van de DNA, Melvin Bouva, met de aanname van deze wet gewerkt aan de rechtszekerheid van de Surinaamse burgers. Grond is een belangrijke zaak, een verworvenheid om te kunnen wonen.

Het aanscherpen van de decreten die gaan over gronduitgiften, is volgens de waarnemend voorzitter de volgende stap.

Overige berichten