fbpx

Diverse prioriteitsacties tijdens urgentiefase nieuwe regering

GFC NIEUWS- De samenwerkende coalitiepartijen zijn een aantal prioriteitsacties overeengekomen die in de urgentiefase die 9 maanden uitgevoerd moeten worden.
Hieronder de te treffen acties:
1.Vanwege de Covid-19-omstandigheden en de algemene gezondheidssituatie zal er op de meest korte termijn een (hopelijk tijdelijke) nieuwe en verantwoorde wijze van samenleven moeten worden vastgesteld. Daarbij zal het accent in eerste instantie liggen op de verantwoorde opstart van scholen, het openbaar vervoer en van de sociale en economische bedrijvigheid. Hiervoor zal met de relevante stakeholders goed overleg gevoerd worden, zodat de maatregelen een breed draagvlak hebben.
Voor zover mogelijk dienen ontslagen en toename van grote sociale ongelijkheid -als gevolg van COVID-19- voorkomen te worden. Het huidig Covid-19-beleid zal grondig worden geëvalueerd. De wet uitzonderingstoestand COVID-19, SB 2020 no. 83, zal nader beschouwd moeten worden.
2. Voeren van een rechtvaardig, apolitiek en effectief sociaal beschermingsbeleid met als gevolg het instellen van een aangepast sociaal vangnet. Onderdeel hiervan is de reorganisatie en uitwerking van het Covid-19 noodfonds, zodat de middelen doeltreffend besteed worden ter leniging van noden bij degenen die het hard nodig hebben.
3. In samenwerking met het bedrijfsleven en deskundigen op Covid-19 gebied wordt de activering van de door Covid-19 verzwakte economische bedrijvigheid aangepakt, met in acht neming van de Covid-19 veiligheidsvoorschriften. Tevens wordt een programma opgesteld voor integrale stimulering van Micro, Kleine, en Middelgrote Ondernemingen.
4. Onmiddellijke introductie van een level playing field voor alle lokale ondernemers, waardoor bevoordelingen en benadelingen worden voorkomen, waardoor alle ondernemers in een eerlijke concurrerende markt opereren. Onderdelen hiervan zijn: gelijke invoerrechten voor gelijke producten, in de aannemerij en bij aanschaf van goederen en diensten van groot volume gaat het om openbare inschrijvingen en bij kleinere aanschaffingen en diensten om vergelijking van tenminste 3 offertes.
5. Vaststelling van de werkelijke schuldpositie, bespreking en vaststelling van het plan tot sanering en herschikking van schulden met binnenlandse en buitenlandse schuldeisers.
6. Aanpassing c.q. wijziging van de wet op de Staatsschuld.
7. Wetswijziging tot herstel van de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname.
8. Het onmiddellijk intrekken van de valutawet.
9. Aanpassing van de wisselkoers als onderdeel van een integraal economisch beleid, met een flankerend sociaal beleid. Toepassing van de regels zodat de wisselkoers daadwerkelijk een reflectie is van het marktmechanisme, zoals dat hoort te zijn. Besprekingen met banken en cambio’s voor de ordening van het valutaverkeer, waardoor transacties kunnen worden gepleegd zonder stagnaties, en zonder onnodige kosten en onzekerheden.
10. Het evalueren en waar nodig bijstellen van directe en indirecte belastingheffingen. Aanpassing van de belastingschijven zodanig dat de onterechte extra belastingen door de inflatie teruggedraaid worden en waardoor vooral de lagere inkomens groepen meer financiële- en bestedingsruimte overhouden.
11. De randvoorwaarden creëren voor het onmiddellijk in werking doen treden van de anti-corruptiewet. 12. Instelling van een commissie voor de inventarisatie van illegale of duistere handelingen, corruptie-onderzoek en terughalen van corruptiegelden, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en met de steun van internationale instellingen. Deze en andere maatregelen worden ook getroffen in de context van het National Risk Assessment.
13. Het wijzigen van de Wet vervolging (voormalige) ambtsdragers, zodat ze te allen tijde ter verantwoording geroepen kunnen worden, ook al zou dat door de rechterlijke macht geschieden.
14. Instellen van een ethische code voor ambtenaren en staatsdiensten, terwijl de richtlijnen c.q. wetgeving waaraan contracten moeten voldoen zullen worden bijgesteld en aangescherpt.
15. Evaluatie en waar nodig reorganisatie van instituten voor effectief bestuur waaronder: de belastingdienst, de douane, de CLAD, de Rekenkamer, de CBvS, de MAS, de TAS, het ABS, de SPS en strategische staatsbedrijven (z.a. EBS, SWM, Telesur, SZF). De vlotte benoeming van de leden van de SER.
16. Reorganisatie van de EBS met als belangrijke onderdelen, de uitvoering van het plan tot verbetering van de efficiëntie van het bedrijf en de geleidelijke afbouwing van de subsidies.
17. Reorganisatie van de instellingen voor de gezondheidszorg, i.h.b. SZF tot directe verbetering van de effectiviteit en de financiën in de gezondheidssector. Zekerstelling van medicijnen- en hulpmiddelenvoorziening en urgente vervangingsinvesteringen.
18. Herstel diplomatieke relaties met Nederland op ambassadeursniveau.
19. Verbetering van de terugroepwet zodat die effectief is.
20. Instelling commissie evaluatie en, indien noodzakelijk, herziening van de grondwet en het kiesstelsel. Het eindproduct zal in een referendum aan het Surinaamse volk worden voorgelegd.
21. Een gedegen evaluatie van de veiligheidsvoorzieningen en waar nodig maatregelen treffen om de veiligheid van de burgers en van buurten te bevorderen. Evaluatie en samenwerking met security bedrijven en buurtwachten.
22. Onmiddellijke reorganisatie van bestuur en uitvoering van de dienstverlening van communicatie-instellingen van de Staat w.o. NII, STVS en SRS. Het accent van de staatsmedia zal niet liggen op propaganda en ook niet op de commercie, maar op het open en eerlijk voorzien van informatie en publieke dienstverlening aan de bevolking.
23. Onder andere op basis van de hearings zullen ministeries op hun beleidsgebied, voor zover mogelijk ook in financieel opzicht, maatregelen treffen om conflicten en aandachtspunten, die om een directe oplossing vragen, aan te pakken. Van alle ministeries zal een Quick Scan worden gemaakt om de knelpunten bij de beleidsvoering tijdig te identificeren en de inefficiëntie weg te werken om zodoende realisatiegraad op te voeren of te verhogen.
24. Het initiëren van een arbeidsmarktonderzoek om mogelijkheden en knelpunten op de arbeidsmarkt te identificeren.
25. Aanzet tot sanering van de staatsfinanciën om een duurzaam begrotingsevenwicht te realiseren.
26. Inventarisatie van de infrastructurele voorzieningen m.n. energie, water en wegen.

BEKIJK OOK
Drie vissersvaartuigen en vangst in beslag genomen door Kustwacht