De door GFC Nieuws op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in (ingezonden of aangeboden) artikelen en advertenties op de website zijn van de betreffende auteur(s) of adverteerder(s) en niet van GFC Nieuws.
GFC Nieuws is nooit aansprakelijk voor feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content in ingezonden of aangeboden artikelen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de GFC Nieuws site is verkregen.

In dit kader wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de GFC Nieuws-site verkregen informatie. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.