De politie, de taakuitoefening en het aanwenden van geweld

GFC NIEUWS- De politie heeft conform de Surinaamse Grondwet en het Politiehandvest tot taak de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid, de bescherming van personen en goederen en de opsporing van strafbare feiten.
Om deze (grond)wettelijke taak uit te oefenen heeft de politie een tal van bevoegdheden tot haar beschikking. Enkele van deze bevoegdheden zijn:
1. Het verwijderen van personen van de openbare weg die de openbare orde verstoren, of een gevaar vormen voor de veiligheid van anderen of voor hun eigen veiligheid (artikel 11 Politiehandvest)
2. Het overbrengen van deze personen naar een voor hun tijdelijk geschikte plaats van bewaring (op last van een politieofficier)
3. Strafvorderlijke bevoegdheden zoals staande houden en aanhouden ( Wetboek van Strafvordering).
4. Het aanwenden van geweld (artikel 12 Politiehandvest en de artikelen 15 t/m 18 van de Instructie Ambtenaren van Politie).
Openbare orde wordt als volgt gedefinieerd: de naar tijd en plaats bepaalde normale gang van zaken op voor publiek toegankelijke plaatsen, hetwelk in overwegende mate wordt gekenmerkt door algemene veiligheid.
De openbare orde gedurende de avondklok wordt als volgt gekenmerkt: tussen 20.00 uur en 06.00 uur is voor geheel Suriname ( tijd en plaats bepaald) de normale gang van zaken dat alle burgers zich thuis bevinden, uitgezonderd de essentiële diensten en anderen die vanwege bijzondere omstandigheden daarvoor een avondklok pasje hebben.
Indien burgers zich dus niet houden aan deze openbare orde, verstoren zij die en is de politie bevoegd om hen te verwijderen en over te brengen naar een voor hun tijdelijk geschikte plaats van bewaring. Dat kan een politiebureau zijn. Ook kan de politie ervoor kiezen om deze overtreders via de kortste weg naar huis te begeleiden (gebruikmaking van de discretionaire bevoegdheid).
Geweldsaanwending
De politie mag slechts gebruikmaken van geweld als uiterst middel ook wel bekend als ‘ ultimum remedium’. Dit ter bescherming van de grondrechten van de mens namelijk het recht van elke burger op lichamelijke integriteit zoals vervat in de verschillende mensenrechten verdragen en onze grondwet.
Met uiterst middel wordt bedoeld, pas als het te bereiken doel op geen enkel andere manier kan worden bereikt. Voorop gesteld: het doel moet bereikt worden, anders hoeft er geen politie te zijn!!! Een overtreder van de avondklok bijvoorbeeld moet verwijderd worden, dat is het doel. Pas als dat doel op geen enkele andere manier bereikt kan worden, mag (moet) de politie geweld aanwenden.
Geweld aanwenden mag pas als een overtreder blijkbaar onwillig is om te voldoen aan een rechtmatige vordering van de politie. De politie moet dus eerst iets RECHTMATIG vorderen, bijvoorbeeld, mijnheer.. u overtreedt de regels van de avondklok.. wij gaan u verwijderen of.. u moet zich van hier verwijderen.
Indien blijkt dat de overtreder onwillig is om te voldoen aan deze rechtmatige vordering, dan dient de politie hem eerst te sommeren tot gehoorzaamheid en hem te wijzen op de gevolgen van verzet. Pas dan mag de politie geweld aanwenden. Overigens, voordat wordt overgegaan tot het aanwenden van geweld moet ook worden gewaarschuwd dat geweld zal worden aangewend.
Bij het daadwerkelijk gebruik van geweld moet de politieambtenaar ook rekening houden met het onmiddellijkheidsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Is de noodzaak nog aanwezig om geweld te gebruiken? Gebruik ik het minst zware middel? Gebruik ik het minst zware middel binnen voldoende mate?
Het zonder enig noodzakelijk doel geweld gebruiken tegen burgers is verboden en in strijd met de ambtsinstructie en de gedragscode voor politieambtenaren.
Het puur uit emotie goedkeuren van niet noodzakelijk geweld van de politie door derden is zelf ook af te keuren.
Revelino R.M. Eijk, LLB
Inspecteur van politie 1e klasse.

Overige berichten