De echo van Hans Moison schalt over de Surinaamse samenleving

INGEZONDEN- Nu het Surinaamse postspaarbank(SPSB) schandaal steeds verder ontrafeld wordt, overvalt mij een ‘deja vu’ gevoel. In een interview van 2 maart 2017 schetste Hans Moison het beeld, dat vanuit het ministerie van Financiën druk op de DSB werd uitgeoefend illegale praktijken uit te voeren, welke de Centrale bank bij een goede naleving van haar toezichthoudende functie had dienen te verbieden.

Maar op de beste man, die zich met Suriname verbonden voelde door zijn huwelijk met een in dit land geboren vrouw, werd karaktermoord gepleegd. Hij zou rancuneus zijn geweest, omdat hij geen statutair directeur van DSB mocht worden, terwijl hij aan het eind van het interview opmerkte: “Dit mooie land heeft recht op een goed en eerlijk financieel systeem. Dat komt er niet wanneer iedereen zijn mond dichthoudt en zich bij de omstandigheden neerlegt.”

Een persoon, die een hetze tegen Hans Moison voerde, was niemand minder dan vakbondsman Robby Berenstein, die zich nu in de SPSB- affaire profileert als de redder des vaderlands. 

Ook bij DSB was de wens tot monetaire financiering van het overheidstekort de spil, die binnen het monetaire systeem van Suriname omvangrijke corruptie bewerkstelligde.

Hans Moison: “De bank maakte verlies door grote afboekingen op kredieten. De bank kon betalingen van klanten niet altijd op tijd uitvoeren. De bank moest geld lenen van de Centrale bank om kredieten te verlenen”.

Het afboeken van kredieten, was het gevolg van de slecht betalende overheid, waardoor ondernemers niet meer aan hun verplichtingen bij de bank konden voldoen. Ondanks dat de overheid meer en meer als wanbetaler bekend werd, groeide de kredietverlening door DSB spectaculair

“De groei van de kredietverlening ging sneller dan het aantrekken van spaargeld en termijndeposito’s. Het tekort werd opgevangen door geld te lenen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De CBvS had hieraan nooit mogen meewerken. Onder grote druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn deze leningen in de loop van 2016 afgebouwd”.

Dus feitelijk leende de CBvS de DSB het geld om de slecht betalende regering te blijven financieren. Terwijl de Surinaamse economen over elkaar heen vielen, of de kredietverlening aan de overheid door de DSB wel of geen monetaire financiering betrof, hield governor Gersie, die als monetaire autoriteit met het toezicht op de bank belast was, zich koest. Het was het IMF dat deze vorm van monetaire financiering afkeurde en liet afbouwen. 

Ook het IMF kon de zucht naar monetaire financiering van minister van Financiën Hoefdraad niet temperen, want deze bedacht een andere financiële constructie. Hij liet met behulp van de CBvS schatkistpapier van de Surinaamse overheid onderhands bij DSB plaatsen.

DSB ruilde valuta om bij de CBvS voor SRDs, welke verplicht in het schatkistpapier van de overheid gestoken dienden te worden. Met het verkregen geld kon de overheid ondernemingen betalen, maar DSB  leed enorme verliezen op deze afgedwongen valutaruil. Ook nu hield toezichthouder Glenn Gersie zich koest.

Het is de vraag waarom de moederbank hiertoe bereid was. Door deze financiële constructie financiert de CBvS indirect de overheid. DSB stond door de tijdelijke verkoop van vreemde valuta aan de Centrale bank in feite garant voor deze financiering. Het kredietrisico op de overheid lag daardoor bij DSB. 

Op  25 april 2016 werd een memorandum van overeenstemming met betrekking tot monetaire financiering tussen de CBvS en het ministerie van Financiën overeengekomen, welke door het IMF was afgedwongen als voorwaarde voor het verlenen van financiële steun aan Suriname.

Door deze overeenstemming om DSB het tekort van de overheid niet meer indirect te laten financieren, was er geen buffer meer, die de spilziekte van minister Hoefdraad kon ondervangen.

In januari 2017 bleek weer dat de overheid een wanbetaler is die haar verplichtingen niet nakomt. Medio februari was het schatkistpapier nog niet afgelost. De valutaruil met de Centrale bank kon daardoor ook niet worden afgewikkeld. Eind januari had DSB honderden miljoenen SRD van de overheid te vorderen. 

Eind 201 6 was de raad van commissarissen van DSB als gevolg van verwijtbare grote verliezen genoodzaakt Sigmund Proeve op non-actief te stellen. Hans Moison informeerde governor Gersie hierover en die liet weten, “dat hij eerst moest overleggen met de minister van Financiën. Dat is opmerkelijk omdat de Centrale bank onafhankelijk moet optreden.”

Dus al die tijd is Glenn Gersie niet de monetaire autoriteit van het land geweest, maar de monetaire marionet van een spilzieke minister van Financiën. 

Nu de SPSB affaire op straat ligt, vallen de puzzelstukjes in elkaar. Geruchten gaan rond, dat het begrotingstekort van de regering over 2019 gigantisch is. Kredietverleners zullen weigerachtig zijn minister Hoefdraad leningen te verstrekken, omdat Suriname al een hoge aflossingsverplichting over de bestaande leningen uit haar financiële huishouding heeft. Vandaar dat Hoefdraad de nieuwe ID door een onbekende onderneming uit Servië liet maken, die het project voorfinancierde. Dus heeft hiermee de monetaire financiering als financieringsvorm voor een spilzieke overheid opgediept.

Daarom moest hij de memorandum van overeenstemming over monetaire financiering opblazen. De misbruikte marionet Glenn Gersie ging hierover op zijn strepen staan om niet nog meer trauma’s op te lopen en hem werd de wacht aangezegd. Formeel was Glenn Gersie de monetaire autoriteit van het land, maar informeel was Hoefdraad altijd zijn baas. 

Nu de rekeningen bij de SPSB van het ministerie van Financiën in het publieke domein voor een ieder zichtbaar zijn gemaakt, de memorandum van overeenstemming over monetaire financiering niet meer bestaat en de nieuwbakken governor ruim drie ton in SRD als gift van de SPSB gekregen heeft, dient iedere Surinamer te beseffen, dat het Surinaamse bankwezen, inclusief de centrale bank, in ernstig gevaar is.

Hoefdraad heeft in van Trikt een nieuwe marionet gevonden, die net als Gersie in het verleden zijn honger naar monetaire financiering zal moeten stillen. De huidige regering dient eigenlijk liever gisteren, dan vandaag te vertrekken. 

Drs. Marco Raúl Yard, monetair econoom.

Overige berichten