fbpx

CUS waardeert prominenten met Award

De Culturele Unie Suriname(CUS) zal op 6 juni 2015 een bijzondere bijdrage leveren aan land en volk. Dit zal zij doen door het initiatief te nemen om prominenten uit de verschillende cultuurgroepen te waarderen met een Award.

De uitreiking van de Awards betekent voor de Culturele Unie Suriname een stap in de richting van een stukje waardering en erkenning die zij meent toe te kennen aan personen, die in zekere mate een voorname rol hebben gespeeld bij het behoud van de Surinaamse cultuur en van de verschillende cultuurgroepen in het bijzonder, laat de organisatie weten in een persbericht.

Volgens de CUS heeft deze waardering en de erkenning van een persoon, personen of een instituut te maken met een model- of een voorbeeld figuur die op welke wijze dan ook ervoor heeft gezorgd dat de bestanddelen of elementen uit de verschillende culturen die in Suriname aanwezig zijn gekoesterd worden. Misschien is dit een aanleiding waarvoor de CUS jarenlang heeft ingezet, namelijk: impulsen aandragen voor de natievorming, terwijl zij ook streeft om de belangrijke actoren (prominenten) die eerder niet in voldoende mate zichtbaar waren voor de verdere ontwikkeling van land en volk, zichtbaar te maken.

De toekenning en uitreiking van de CUS AWARDS zal geschieden om de twee of drie jaren en dit staat verwoord in de doelstelling van de organisatie als stimulans en waardering voor de verschillende cultuurgroepen, die de Surinaamse cultuur, de traditie en het aspect van de natievorming op een waardige wijze tot ontwikkeling trachten te brengen. Maar meer nog, deze in de exacte betekenis van het behoud en de uitdieping van de Surinaamse cultuur bevorderen, de Surinaamse mens bewust maakt van het eigene wat wij aan cultuur en traditie (overgehouden) hebben en kennen als een onderdeel van onze eigen cultureel erfgoed.

Een van de belangrijke aandachtspunten waarop de Culturele Unie Suriname inspeelt en streeft is om naar een hogere graad bewustwording van natievorming te geraken en hierdoor een bijdrage te leveren voor bewuste en gestuurde ontwikkelingen in het land, waarnaar ook de regering streeft.

Een belangrijk onderdeel om de ontwikkelingen bij te sturen vormt de cultuur en de traditie van de verschillende cultuurgroepen in Suriname welke als basis voor de opvoeding en de bewustwording dient, terwijl het geheel gekoppeld wordt aan eenheid, saamhorigheid, inzicht en ontwikkeling van ons geliefd land.

De CUS is voorts voornemens om enkele stappen te ondernemen in het uitdiepen van de culturele waarden en normen uit de rijke Surinaamse cultuur.

Dit betekent o.a.: dat, de organisatie de verschillende culturele elementen zal gaan analyseren opzoek naar het mythische verleden en de achtergrond filosofie (uitdieping van de culturele waarden en normen), de aard en de ware betekenis van de normen en waarden met betrekking tot de ene culturele uiting en zal deze in relatie brengen met de universele waarden en normen. Zij zal verder ervoor zorgdragen dat deze zaken zo goed als mogelijk overdragen worden aan de anderen; de positieve gedachten, welke hieraan ten grondslag liggen zullen naderhand worden overgenomen en waar nodig samen en met elkaar gedeeld en ernaar geleefd worden.

De volgende stap van de Culturele Unie zal zijn om de culturele bestanddelen en elementen die van belang zijn voor de verdere vorming van de mens in de positieve zin versterkt worden. Hierdoor kunnen wij tezamen met behoud van het eigene – wat wij moeten koesteren als cultuurgegeven- een volgende stap maken naar de toekomst, het sociaal, cultureel en filosofisch aspect: de natievorming.

De doelgroep

De eerste Awards zullen uitgereikt aan de doelgroep, die zal bestaan uit de volgende categorie van personen:
Artiesten, kunstenaars en andere personen die in het kader van de Surinaamse diaspora en met name op het gebied van Kunst, cultuur, taal, wetenschap en op het gebied van ambachten, alzo op andere gebieden en met name op het gebied van de traditie een bijzondere bijdrage geleverd hebben ter bevordering van de kunst, cultuur en wetenschap.

Zij krijgen als waardering voor hun inzet een certificaat en een Award van de CUS uitgereikt, die aan het doel of aan de doelstellingen van de organisatie voldoen.

In het verlengde hiervan moeten zij passen in het streven van de organisatie naar hogere doelen. In de praktijk moeten de personen duidelijk zichtbaar worden gemaakt. Vervolgens moeten deze categorie van personen voldoen aan de criteria, welke vastgelegd is in een document van de organisatie.

De selectie

De selectie van de voorgedragen personen c.q. instituten zal in eerste instantie plaatsvinden via een selectie commissie en zal verder gescreend worden door een Jury, die ingesteld en benoemd is door de Culturele Unie Suriname. Deze commissie zal erop toezien dat de selectie van personen en instituten op een richtige wijze plaatsvindt op basis bepaalde criteria.

Hetzelfde zal gelden voor de postuum gevallen. Hier is er bij de selectie en de beoordeling ook rekening mee gehouden met personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd en niet meer in ons midden zijn.

De meerwaarde van het certificaat en de Award voldoet aan de kwaliteit en de opgestelde criteria voor de waardering; tevens zal deze de betekenis dragen van een ‘status’ aangelegenheid.

De verschillende Awards die uitgereikt gaan worden zijn: Excellence Award, Cultural Performance Award, Golden Plate for Cultural Performance, Golden Plate of Appreciation

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een certificaat en een Award moet betrokken(e) persoon:
– minimaal van onbesproken gedrag zijn;
– niet zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege een misdrijf of een ander strafbaar delict;
– in eerste instantie de Surinaamse nationaliteit bezitten.

Verder moet betrokkene op het gebied van:

– de Kunst; cultuur; taal; wetenschap; ondernemerschap (selfmade man); sport;
sociaal-, cultureel en religieus werk; management- en organisatie; ambachten; en andere gebieden van de cultuur en de traditie zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten behoeve van land en volk en/of de diaspora gemeenschap.

Model – en voorbeeldfiguren

De waardering van een persoon of een instituut vanwege de Culturele Unie Suriname zal de persoon of het instituut het recht toekennen om mede de titel van een model te dragen of een voorbeeld figuur te zijn.

Naar meer berichten...