Criminaliteitsbestrijdingsplan JusPol in werking getreden

GFC NIEUWSREDACTIE- Waarnemend minister van Justitie en Politie (JsuPol) in Suriname, David Abiamofo, heeft de launch van de uitbreiding van de Preventieve Surveillances, in het kader van het Criminaliteitsurgentieplan gedaan.

De uitbreiding naar een groter verzorgingsgebied vindt plaats met assistentie van 2 particuliere beveiligingsbedrijven te weten Professional Private Security NV en Inproser. De launch heeft op 6 november op het ministerie plaatsgevonden.

In het besef dat veiligheid begint met integriteit, vertrouwen en betrouwbaarheid, heeft het ministerie na onderzoek en screening en vooruitlopend op de wettelijke regulering van deze sector, gekozen voor deze 2 bedrijven.

Volgens de minister volgt de regering met grote bezorgdheid de situatie met betrekking tot de criminaliteit in ons land. Zij heeft daarom ter bescherming van have en goed van de burger en ter waarborging van de veiligheid een serie maatregelen afgekondigd die thans in uitvoering zijn.

Naast de reguliere basispolitiezorg die in handen is van het Korps Politie Suriname (KPS), heeft de regering gemeend een Criminaliteitsurgentieplan te lanceren.

Dit Criminaliteitsurgentieplan moet een ondersteunende werking hebben naar het korps en tevens meer mogelijkheden bieden om het veiligheidsgevoel van de burger naar een hoger niveau te tillen.

Het plan bestaat uit een preventief- en een repressief deel. Ten aanzien van het preventieve deel is opdracht gegeven in het hele land over te gaan tot verhoging van de surveillances, waardoor de zichtbaarheid van de politie en het overheidsgezag leidend moet zijn. Dit zal moeten resulteren in vertrouwen bij de burger en aspirant criminelen tot andere gedachten te brengen.

“De regering erkent de moeilijke omstandigheden waaronder het KPS haar politietaak uitvoert. Wij zijn het korps zeer erkentelijk voor hun niet aflatende inzet en geven u de garantie dat continu gewerkt wordt aan het realiseren van de zo noodzakelijke middelen welke voor een richtige politietaak nodig zijn,” haalde de minister aan.

De reeds bestaande verhoogde surveillances in Groot-Paramaribo worden met deze launch verder uitgebreid. De uitbreiding houdt in verruiming van het verzorgingsgebied en uitbreiding van de deelnemende partners.

Het KPS is verantwoordelijk voor de uitvoering van het criminaliteitsurgentieplan en wordt sedert januari van dit jaar daarbij geassisteerd door het Nationaal Leger, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en de Veiligheidsdienst van de Centrale Bank van Suriname.

Het ministerie is de Centrale Bank van Suriname zeer erkentelijk voor de materiële- en logistieke ondersteuning van de politie in het verzorgingsgebied Centrum.

Het Surveillance project betreft een pilot geheel in lijn met aanbevelingen van het UNDP Caribbean Human Development Report 2012, Shift to better citizen security, en het IDB Report van 2017 Restoring Paradise in the Caribbean Combatting Violence with Numbers.

Beide rapporten gaan uit van méér burgerparticipatie aangezien veiligheid ook een collectieve verantwoordelijkheid is van de totale gemeenschap. De eindverantwoordelijkheid is uiteraard bij de overheid.

De verhoogde surveillances moeten een preventieve werking hebben. De particuliere beveiligingsbedrijven zullen onder gezag van de politie opereren en hebben op de eerste plaats een signaleringsfunctie. Zij signaleren en rapporteren aan de politie die dan de nodige maatregelen treft.

Abiamofo die de groep de moed insprak om de veilheid te helpen garanderen, benadrukte tot slot: “ Yu a no skowtu, no go plei skowtu. Uw aanwezigheid moet preventief zijn, u moet signaleren en rapporteren. Uiteraard mag u bij heterdaad ook aanhouden.”