fbpx




“COVID-19 wet: het Paard van Troje?”

GFC NIEUWS- Gezien de ernst van de snel om zich heen grijpende COVID-19 pandemie, onderschrijft de Nationale Partij Suriname (NPS) de noodzaak om slagvaardig en adequaat te kunnen inspelen op niet direct voorziene gevolgen van de verspreiding van het COVID-19 virus voor de Surinaamse gemeenschap.

Dat daarbij in het algemeen belang, met name het belang van de volksgezondheid in Suriname, het in sommige gevallen misschien noodzakelijk zal zijn om inbreuk te maken op de persoonlijke vrijheid van burgers is onoverkomelijk.

Toch zal als uitvloeisel van de beginselen van de rechtsstaat, die in onze Grondwet zijn verankerd, er steeds voor gewaakt moeten worden dat dergelijke inbreuken vallen binnen de rechtsorde, die wij met zijn allen daarvoor hebben vastgesteld. Daarmee bedoelen wij in dit verband dat beleidsbeslissingen van de overheid onder andere voorspelbaar moeten zijn en gebaseerd moeten zijn op voor een ieder kenbare rechtsregels.

De NPS constateert dat het door de regering ingediende wetsontwerp ter uitvoering van artikel 72 onder c, van de Grondwet van Suriname met betrekking tot de afkondiging van de “burgerlijke uitzonderingstoestand” in verband met de COVID-19 pandemie (“Wet Uitzonderingstoestand COVID-19”), deze basiselementen van behoorlijke wetgeving en behoorlijk bestuur ontberen.

Deze conclusie is onder meer gebaseerd op het feit dat in het wetsontwerp nergens staat aangegeven welke gevolgen het uitroepen van de met deze wet beoogde “burgerlijke uitzonderingstoestand” voor de burgers met zich zal brengen. Met andere woorden, het is gissen naar welke inbreuken op de grondwettelijk gewaarborgde persoonlijke vrijheid en privacy van burgers, met deze wet gelegitimeerd zullen worden.

Artikel 23 van onze Grondwet bepaalt dat de in de Grondwet genoemde rechten van burgers bij wet kunnen worden beperkt, maar in het onderhavige wetsontwerp wordt met geen woord gerept over welke specifieke rechten met deze wet worden beperkt.

In plaats daarvan geeft de regering in artikel 1, lid 3, aan dat gedurende deze “burgerlijke uitzonderingstoestand” de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand van kracht zal zijn, alsmede de door de Regering te treffen maatregelen en gegeven voorschriften in verband met de handhaving van de interne veiligheid en de algemene volksgezondheid.

Het wetsontwerp geeft verder ook niet aan voor hoelang deze inbreuk zal gelden. Hierover volstaat de regering met een bepaling dat de burgerlijke uitzonderingstoestand van kracht zal blijven tot deze is opgeheven (artikel 1 lid, 2).

De NPS is van mening dat uit het oogpunt van de eerder genoemde “voorspelbaarheid van beleid, gebaseerd op voor ieder kenbare rechtsregels”, goedkeuring van dit wetsontwerp door De Nationale Assemblee zal betekenen dat aan de regering als het ware carte blanche wordt gegeven, om naar bevind van zaken, allerlei niet nader omschreven beperkende maatregelen voor de burgers in te stellen, zonder dat er daarvoor een deugdelijke wettelijke basis bestaat.

De Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand, waarnaar in artikel 1, lid 3 wordt verwezen, is nergens te achterhalen en is zelfs in kringen van juristen niet bekend. Opvallend genoeg wordt er niet eens een vindplaats, bijvoorbeeld een S.B. nummer, daarvan genoemd.

Waakzaamheid is naar de mening van de NPS zeker geboden als het gaat om het voorkomen dat verdere verspreiding van COVID-19 onherstelbare schade toebrengt aan het normaal functioneren van onze samenleving.

Maar dat mag niet betekenen dat wij daarmee de regering tevens een wapen in handen geven om ongehinderd allerlei (nog) “duistere” maatregelen aan de gemeenschap op te leggen, die niets van doen hebben met bescherming van de volksgezondheid tegen het COVID-19 virus. Te meer omdat elementen, die de huidige regering en regeringscoalitie uitmaken, in het verleden maar al te duidelijk hebben bewezen er niet voor te schromen zelfs wettelijke regels terzijde te stellen om hun persoonlijk belang ten koste van het belang van het Volk van Suriname veilig te stellen.

De NPS vindt de verwijzing in de Memorie van Toelichting (MvT) naar een (vermeende) aankondiging van het Internationaal Monetaire Fonds dat door de uitbraak van de COVID-19 pandemie, de wereldeconomie in een recessie zal belanden, die gelijk aan of erger zal zijn aan de financiële crisis van 2009, zorgelijk en volledig misplaatst.

De contouren van de op handen zijnde wereldrecessie, waarnaar de regering verwijst, werden reeds maanden geleden duidelijk, ruim voordat zelfs de eerste verschijnselen van de COVID-19 pandemie zich manifesteerden. Dit soort opmerkingen vanuit de regering bevestigen het argwaan in de gemeenschap dat de regering met deze wet kennelijk andere bedoelingen voor ogen heeft dan slechts de bescherming van de algemene volksgezondheid in Suriname.

Anders dan de regering in de MvT van het wetsontwerp stelt, is de NPS van mening dat geldende relevante wetgeving, ook onder de huidige omstandigheden, voldoende mogelijkheden biedt om “ongecontroleerde verspreiding van het COVID-19 virus” onder de bevolking te voorkomen.

De NPS roept de regering daarom op om zich, binnen de bestaande wettelijke en sociale context, te concentreren op maatregelen om de gevolgen van verdere verspreiding van COVID-19 beheersbaar houden. Daarbij zal zij, zonder enige vooringenomenheid, alle beschikbare relevante expertise dienen te betrekken.

Het volk van Suriname heeft het thans moeilijk genoeg en heeft er helemaal geen behoefte aan om zich zorgen te hoeven maken over trauma’s uit onze recente historie, die door het ingediende wetsontwerp “Wet Uitzonderingstoestand COVID-19” opnieuw tot leven dreigen te komen.

Meer nieuws

Dc Grauwde heeft leden OKB niet geweerd uit NIS

GFC NIEUWS- Districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuidwest, tevens ondervoorzitter van het Centraal Hoofdstembureau Paramaribo, betreurt het dat een bericht op een nieuwssite is verschenen…

Spoedoverleg vanwege Covid-19 geval Klaaskreek

GFC NIEUWS- Het traditioneel gezag van Klaaskreek onder leiding van hoofdkapitein Michel Walden, had vanmorgen in verband met het Covid-19 geval van Klaaskreek, een spoedvergadering…

Komende twee weken druk repatriatieschema

GFC NIEUWS- Suriname blijft het luchtruim openhouden voor specifieke repatriatie vluchten. De komende twee weken staan verschillende vluchten op schema vanuit de regio en Europa….

OKB trekt zich terug uit NIS

GFC NIEUWS- “Het is de zoveelste belediging, maar dit gaan wij niet pikken”, aldus de eerste reactie van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)…

Brug Stolkertsijver gesloten

GFC NIEUWS- Vanuit het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is districtscommissaris Kenya Pansa medegedeeld dat alle verkeer van Marowijne richting Paramaribo vice versa, ter hoogte van…

13e Covid-19 geval genoteerd in Suriname

GFC NIEUWS- Er is helaas nog een COVID-19 positief geval in ons land. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Haast alle RR-zetels Marowijne naar ABOP

GFC NIEUWS- De politieke organisatie ABOP van Ronnie Brunswijk heeft vrijwel alle zetels behaald op regionaal niveau (RR) in Marowijne. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Een aantal repatriatievluchten in voorbereiding

GFC NIEUWS- Het Covid-Managementteam heeft een aantal repatriatievluchten in voorbereiding. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

ABOP-kandidaat in Wanica toch gekozen

GFC NIEUWS- ABOP-kandidaat Miguella Soemar-Huur is bij de jongste verkiezingen gekozen, omdat zij meer stemmen kon vergaren dan PL-lijsttrekker Nasier Eskak. Dikke vrouwen makkelijk slank…

PAHO schenkt 15 tablets aan Malaria Programma

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft ten behoeve van het Malaria Programma 15 tablets gedoneerd. Dikke vrouwen makkelijk slank…

Geldautomaat Paramaribo opgeblazen

GFC NIEUWS- Dieven hebben vannacht een geldautomaat aan de Ringweg in Paramaribo opgeblazen met explosieven. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Hertelling in geheel land onmogelijk

GFC NIEUWS- Een landelijke hertelling op dit moment is niet mogelijk. Als de president het aan mij persoonlijk had gevraagd, had ik hem gezegd dat…

NPS verliest 1 zetel in Paramaribo

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) van voorzitter Gregory Rusland blijkt na het verder verwerken van de stemmen door Binnenlandse Zaken (Biza) een zetel…

OKB publiceert processen-verbaal Paramaribo

GFC NIEUWS- Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vanavond het grootste deel van de processen-verbaal van Paramaribo geplaatst op haar website. Dikke vrouwen makkelijk slank met…