fbpx

Coronie krijgt ‘Man and Biosphere’ reserve

Het programma Man and Biosphere (MAB) van de UNESCO is een intergouvernementeel wetenschappelijk programma dat in 1971 is gestart.

Het programma heeft als doel vanuit een wetenschappelijke basis de relatie tussen mensen en hun omgeving te verbeteren. Het combineert natuurlijke en sociale wetenschappen, economie en onderwijs om het bestaan van mensen te verbeteren en tegelijkertijd het behoud van het ecosysteem te waarborgen.

Dit wordt bewerkstelligd door Man and Biosphere Reserves in te stellen, die het beheer van beschermde gebieden met hun hoge ecologische en culturele diversiteit/waarden linken met onderzoek, educatie en duurzame economische activiteiten voor de bewoners in en rondom het beschermd gebied.

Inmiddels zijn er reeds 686 MAB programma’s in 122 landen in uitvoering. Brazilië bijvoorbeeld heeft zes biosfeer reserves. In de 3 Guianas is er nog geen MAB reserve ingesteld.

De voordelen van een MAB Reserve zijn:

− Bescherming en behoud van voor het gebied waardevolle ecosystemen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
− Verhoogd bewustzijn van de waarde van het gebied.
− Het minimaliseren van beschermde gebieden barrières die de ontwikkeling van de lokale gemeenschap kunnen hinderen.
− Het valoriseren van lokale producten en bijdragen tot duurzame economische activiteiten in het gebied.
− Verhoogde lokale en internationale samenwerking en netwerken.
− Verhoogde (eco) toerisme/natuurtoerisme in het gebied.
− Mogelijkheden tot investeringen in het gebied.

In 2016 heeft Suriname bezoek gehad van een UNESCO missie om informatie te verschaffen ten aanzien van het MAB-programma en om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om dit programma te implementeren in Suriname. Tijdens deze missie zijn er op basis van veldbezoeken en gesprekken met stakeholders voorstellen gedaan om een eerste MAB Reserve op te zetten in het district Coronie.

Tijdens een tweede missie van de UNESCO in 2017, is er verder hierop ingegaan. Beide missies zijn toen gefaciliteerd door een MAB werkroep, samengesteld uit instituten binnen de AdeKUS.

BEKIJK OOK
Suriname uitgekozen voor Sustainable Pineapple Value Chain Development project

De redenen waarom er voor het district Coronie gekozen is om een MAB Reserve op te zetten, zijn de volgende:

− Het district Coronie heeft reeds twee beschermde gebieden( Peruvia Natuurreservaat en de Coronie MUMA).
− Het beschermen van de gebieden voor behoud en duurzame inclusief andere gebieden in het district, waaronder de Coronie zwamp, is duidelijk.
− Er is een sterke link tussen de lokale bevolking en de beschermde gebieden.
− Vrij gemakkelijke logistiek voor de eerste poging om een MAB Reserve in Suriname op te zetten.
− De eerste goedkeuringen door de UNESCO voor het district Coronie zijn reeds gegeven.

Het proces tot het instellen van een MAB Reserve vereist wel goedkeuring en actieve betrokkenheid van de gemeenschap van het gebied, schrijft het BIC. Daarnaast zal er een nominatie file moeten worden ingevuld, die de nodige informatie van het gebied weergeeft. Deze file wordt dan bij de UNESCO ingediend voor goedkeuring.

Na de missies van de UNESCO heeft de MAB-werkgroep een project geschreven om te starten met de informatiestroom over het MAB-programnma naar relevante stakeholders. Dit project is goedgekeurd door de UNESCO en heeft tot doel relevante stakeholders in Paramaribo en in Coronie te informeren over wat het MAB-programma is en nagaan wat het kan betekenen voor het district Coronie.

Uiteindelijk wordt getracht te bereiken dat er goedkeuring vanuit relevante stakeholders in Paramaribo en Coronie wordt gegeven dat er met de voorbereidingen voor het instellen van een MAB reserve kan worden gestart.