Concrete programma’s SOZAVO ter ondersteuning sociaal zwakkeren in 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) heeft diverse sociaal-ontwikkelingsprogramma’s in voorbereiding die in 2017 uitgevoerd zullen worden.

Conform de taakstelling van het ministerie wordt er al jaren financiële ondersteuning gegeven aan sociaalzwakke huishoudens in de vorm van Financiële Bijstand(FB) en Uitkering aan Personen met een Handicap(UPH).

De groep binnen de samenleving tussen 17-59 die niet in staat is om de ziektekostenverzekering zelf te dekken, kan een aanvraag indienen bij SOZAVO om in aanmerking te komen voor een gratis Basiszorgverzekeringspas.

Tijdens een werkbezoek aan het Inheems dorp Powakka op zondag 2 oktober 2016 gaven minister Joan Dogojo van SOZAVO en haar delegatie een uiteenzetting van projecten en programma’s die nu reeds in uitvoering zijn en die in 2017 uitgevoerd zullen worden.

Conditional Cash Transfer

Het Conditional Cash Transfer (CCT) programma is een sociaal programma dat gericht is op het weerbaar maken van sociaal zwakke huishoudens die aan de hand van bepaalde voorwaarden een financiële ondersteuning krijgen van de overheid. Het doel is om deze groep zelfredzaam bij te brengen en het stimuleren van klein ondernemerschap om zodoende de armoedecirkel te doorbreken.

LISP 3

In het jaar 2017 zal er een aanvang gemaakt worden met de implementatie van het Low Income Shelter Program 3 met een lening van de Islamic Developent Bank(IsDB). De financiële middelen hiervoor zijn al gereserveerd. De doelgroep van het LISP, met name, gezinnen met een laag inkomen, zullen in staat worden gesteld om te opteren voor een subsidie in zowel woningverbetering alsook in nieuwbouw in het kustgebied.

Minister Dogojo benadrukte dat bij LISP 3 er een uitbreiding zal zijn in het binnenland en zullen meer dorpen worden voorzien van woningen binnen dit nieuw programma.

Bouwfonds

Tevens komt er een Bouwfonds ter ondersteuning van zij die wel een inkomen hebben en willen bouwen, maar geen vaste baan hebben. Uit evaluatie blijkt dat een niet te onderschatten deel van de bevolking ondanks een inkomen niet bankabel is en dus niet in aanmerking komt voor een hypotheek.

Schoolmateriaalkosten

Ouders die niet in staat zijn om de schoolmateriaalkosten voor hun kind op GLO(kleuter en Basisonderwijs) en VOJ-niveau(Mulo en LBO) te dekken, kunnen ook terecht bij het Ministerie van SOZAVO voor bijstand. De registratieperiode om in aanmerking te komen is verlengd tot en met vrijdag 7 oktober. Ouders die reeds hebben betaald voor hun kroost, kunnen zich ook laten registreren. Zij krijgen het gestorte bedrag terug van het Ministerie van SOZAVO.

Tussen SOZAVO en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn er duidelijke afspraken gemaakt dat schooldirecteuren, kinderen van wie de ouders de schoolmateriaalkosten nog niet voldaan hebben, normaal opvangen. Deze gelden zullen gestort worden door het ministerie van SOZAVO.(GFC)

Overige berichten