fbpx

Coalitie: Regering genoodzaakt herstructureringen en stabilisatieprogramma’s door te voeren

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering is genoodzaakt om herstructureringen en stabilisatieprogramma’s door te voeren om de nationale ontwikkeling duurzaam, economisch, efficiënt en maatschappelijk te bevorderen.

Dit staat in de motie van de coalitie die donderdag met 27 stemmen vóór en 12 tegen is aangenomen. De moties van BEP- en NDP-fractie om het tij te keren, zijn afgewezen.

In de coalitiemotie wordt gevraagd het financieel beleid zodanig aan te passen, waarbij rekening wordt gehouden met de continuering van essentiële diensten, financiële bijstand aan sociaal zwakkeren en toegankelijk houden van basisvoorzieningen.

Hieronder de motie van de coalitie:

Gehoord en gelezen,

– De Jaarrede van de President van de Republiek Suriname, uitgesproken in de Nationale Assemblee op vrijdag 29 september 2022, houdende een overduidelijke beschouwing van de door de regering te verwezenlijken prudent en op duurzame ontwikkeling gericht beleid over het dienstjaar 2023;

– De breedvoerige en gedetailleerde beantwoording en argumentatie van de president op vragen gesteld door de leden van De Nationale Assemblée tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Overwegende dat,

– De Regering genoodzaakt is herstructureringen en stabilisatieprogramma’s door te voeren om de nationale ontwikkeling duurzaam, economisch, efficiënt en maatschappelijk te bevorderen;

• Dit herstel zodanig plaatsvindt in overleg met maatschappelijke groeperingen, vakbonden en het bedrijfsleven, zodat de voortgang van essentiële diensten en financiële ondersteuning van hen die het zwaar hebben, gecontinueerd blijft;

• De veroorzaakte financiële crisis en schulden, de COVID-19 crisis, de klimaat crisis alsmede de bijkomende consequenties als gevolg van de oorlog in Oekraïne een wezenlijke impact heeft op de samenleving en de verdere implementatie van de financiële beheersingsmaatregelen;

• Dat via een efficiënt en effectief functionerende buitenlandse dienst niet alleen het imago van Suriname is verbeterd, maar ook substantiële middelen zijn gemobiliseerd ten behoeve van de Surinaamse Natie;

• De regering macro-economische maatregelen heeft getroffen, teneinde de inkomsten van de staat te verhogen en de uitgaven beheersbaar te houden;

• Een goed financieel management en fiscale transparantie vereist is ter garandering van een evenwichtige economische groei en toename van de inkomsten om verdere verduurzaming en verbetering van de economie te waarborgen;

BEKIJK OOK
Plannen voor inzetten meer vrouwen en mensen met een beperking op Nieuwe Haven

• Een samenwerking met Internationale Financiële Instituten, heeft geleid tot verruiming van de financieringsmogelijkheden;

• Een aanzet is gegeven om burgers in aanmerking te doen komen voor een bouwkavel en financiering van de woningbouw;

• De voortzetting van schoon drinkwater voorziening noodzakelijk is in alle gebieden, waarbij verhoogde investeringen in waterproductie, zuiveringsinstallaties en de uitbreiding van het waternetwerk prioriteit geniet;

• De Regering het openbaar Ministerie en de Rechterlijke macht alle ruimte biedt om in alle voortvarendheid en met de hoogste prioriteit corruptiezaken aan te pakken;

• Substantiële vooruitgang is geboekt bij de herschikking van de binnen- en buitenlandse schulden. Heeft besloten de regering op te roepen om:

• Drastisch het beleid bij te stellen en aanpassingen van beleidsprioriteiten ter hand te nemen;

• Het IMF Extended Fund Facility programma te herdefiniëren;

• Het financieel beleid zodanig aan te passen, rekening houdende met de continuering van essentiële diensten, financiële bijstand aan sociaal zwakkeren en het toegangkelijk houden van basisvoorzieningen;

• Met prudent beleid de balans tussen inkomen en uitgaven van de overheid te bewaren, waarmede de wisselkoers beheersbaar te houden;

• De inspanningen met betrekking tot de herschikking van de hoge schuldenlast met verhoogde inzet voortzetten;

• Voortzetten van de nodige capaciteitsversterking van het justitieel apparaat en de rechterlijke macht, teneinde de publieke veiligheid te garanderen;

• De uitgifte van de grondbeschikkingen, vergunningen en concessies zo transparant mogelijk te laten geschieden;

• De nodige middelen vrij te maken om de toegang tot de gezondheidszorg landelijk te garanderen, waarbij kwalitatieve goede zorg en medicamenten voorziening beschikbaar is;

• Effectievere controle maatregelen te implementeren ten einde prijsopdrijving tegen te gaan;

• De nodige middelen vrij te maken om de toegang tot kwalitatief onderwijs landelijk te garanderen;

• Het voorgenomen en gepresenteerd beleid van de regering om welvaart en welzijn te verbeteren voor de totale samenleving voort te zetten.