fbpx

Cijfers tienerzwangerschappen, kindhuwelijken en geweld tegen meisjes niet om blij mee te zijn

GFC NIEUWSREDACTIE- In Suriname zijn er ook tal van problemen waarmee meisjes te maken hebben.

Hierbij kan onder andere genoemd worden tienerzwangerschappen, kindhuwelijken en geweld. Uit een onderzoek uitgevoerd in 2020 blijkt dat de “national pregnancy rate “ van Suriname 13.8% is.

Verder blijkt uit de MICS Survey van 2018 dat er in Suriname ook sprake is van kindhuwelijken m.n. 36% van de meisjes in Suriname is gehuwd of woont samen voor de leeftijd van 18 jaar en 9% is gehuwd of woont samen voor hun 15de jaardag.

Voorts kan ook genoemd worden het landelijke gezondheidsenquête onderzoek uitgevoerd in 2019 onder vrouwen van Suriname, waaruit blijkt dat van vrouwen in de leeftijdscategorie 15-19 jaar, 4.7% huiselijk geweld en 6.4% seksueel geweld ervaart.

Vermeldenswaard is dat de assumptie bestaat dat meisjes in Suriname ook genderongelijkheden ervaren en het slachtoffer worden van genderstereotyperingen. Bestaande genderrollen kunnen onder andere ertoe bijdragen dat meisjes worden belemmerd in hun individuele ontwikkeling.

Het bovenstaande neemt niet weg dat de Surinaamse meisjes het ook goed doen op diverse gebieden zoals onderwijs. Ook wordt er geïnvesteerd in meisjes op het gebied van technologie, Surinaamse meisjes zijn ook zichtbaar op het gebied van STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) educatie. We merken verder dat overheids- en niet-overheidsorganisaties op diverse manieren hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze meisjes.

Het jaar 2022 markeert 10 jaar herdenking van Wereld Meisjesdag wereldwijd. In de afgelopen periode is jaarlijks op 11 oktober meer aandacht gevraagd voor kwesties die belangrijk zijn voor meisjes op diverse gebieden, en er is getracht meer kansen voor meisjes te creëren om hun stem te laten horen op internationale fora.

BEKIJK OOK
Lichaam 94-jarige man in verre staat van ontbinding in woning aangetroffen, mogelijk misdrijf

Desondanks blijkt dat meisjes wereldwijd nog steeds te kampen hebben met diverse problemen waaronder beperkte toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Verder kan genoemd worden kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, gendergerelateerd geweld en discriminatie op diverse gebieden alleen omdat ze meisjes zijn. De uitdagingen voor meisjes in de wereld zijn verergerd onder andere door de Covid-19-pandemie.

Belangrijk te vermelden is dat in de afgelopen 10 jaren Suriname op diverse manieren Wereld Meisjesdag heeft herdacht, waarbij er extra aandacht is gevraagd voor de specifieke uitdagingen waarmee meisjes worden geconfronteerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken met name het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) heeft in dit kader ook diverse bewustwordingsactiviteiten georganiseerd in verschillende districten met het doel meer bekendheid te geven aan Wereld Meisjesdag en om aandacht te vragen voor de problemen waarmee meisjes wereldwijd te kampen hebben.

Ondanks de uitdagingen en beperkingen hebben de 600 miljoen adolescente meisjes van de wereld keer op keer laten zien dat ze, gezien hun vaardigheden en kansen, de change makers kunnen zijn die vooruitgang in hun samenleving kunnen stimuleren.

Het thema van UNICEF voor Wereld Meisjesdag 2022 luidt als volgt: “Our time is now-our rights, our future”. Vrij vertaald “Onze tijd is nu-onze rechten, onze toekomst”.

Meisjes zijn klaar voor een decennium van versnelde vooruitgang. Het is tijd dat wij gezamenlijk actie ondernemen – met en voor meisjes – en dat we investeren in een toekomst met mogelijkheden voor keuzevrijheid, leiderschap en potentieel voor meisjes wereldwijd. Daarnaast is het van belang dat meisjes zelf actie ondernemen om zich verder te kunnen te ontwikkelen alsook genderstereotyperingen te doorbreken.