CCK en IRIS doen aanbevelingen gedragscode voor verkiezingen 2020

GFC NIEUWS- Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) hebben gewerkt aan een Gedragscode voor de verkiezingen van mei 2020.
Indachtig het feit dat in artikel 1 van de grondwet van Suriname staat: “De Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk” en in artikel 52: “de politieke macht bij het volk berust” moeten verkiezingen gezien worden als het tot uiting brengen van die soevereine wil door het volk.
Verkiezingen zijn een vitaal onderdeel van een werkbare democratie en het verkiezingsproces dient daarom eerlijk en transparant te zijn, zodat elke kiezer op de kiezerslijst voorkomt en in alle vrijheid – met gegarandeerde geheimhouding – zijn/haar stem kan uitbrengen.
Suriname staat tot nu toe bekend om eerlijk gehouden verkiezingen, een predicaat dat gehandhaafd dient te worden. Maar democratie vereist permanente waakzaamheid, niet alleen van de verkiezingsautoriteiten maar ook van de media, van maatschappelijke organisaties en van alle burgers. Wij zullen samen moeten waken voor vrije, geheime, eerlijke en transparante verkiezingen.
A. Politieke Partijen
Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) willen in dit verband, vanuit hun religieuze inspiratie, een bijzonder beroep doen op de politieke partijen die – actief dan wel passief – aan de verkiezingen deelnemen en op de politieke leiders, die de politieke podia en de media de komende weken zullen betreden om:
1. Respect op te brengen voor het verlangen van het volk naar integer leiderschap, gericht op welzijn, groei en ontwikkeling.
2. Zich toe te leggen op:
• het respecteren van principes van rechtvaardigheid;
• het bevorderen van een harmonische samenleving;
• eerlijkheid en openheid in toespraken en onderlinge discussies;
• het geven van het goede voorbeeld en het ontwikkelen van een gedragslijn die inspirerend werkt op vooral jongeren van onze samenleving;
• het formuleren van constructieve ideeën en plannen voor de toekomst van ons land, waarbij politieke, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling wordt gegarandeerd.
3. Zich te onthouden van:
• het direct dan wel indirect aanzetten tot etnische en religieuze verdeeldheid, inclusief het gebruik van denigrerende verwijzingen naar etnische en/of religieuze kenmerken van tegenstanders en medeburgers;
• het maken van negatieve toespelingen op kenmerken van het persoonlijk leven van politieke tegenstanders;
• het verkondigen van onwaarheden, het uiten van valse beschuldigingen en het doen van loze beloften;
• het toebrengen van directe en indirecte materiële en immateriële schade aan politieke tegenstanders;
• Het bewust maken en verspreiden van geruchten en fake news.
B. Burgers en kiezers
Voorts willen het CCK en de IRIS vanuit hun principes tegelijkertijd een beroep doen op de gehele samenleving, maar met name op de burgers en heel specifiek op de kiezers, om:
1. politieke partijen en politieke leiders, zoals zij zich via de media en op massabijeenkomsten uiten, te beoordelen naar en te toetsen op deze criteria van integer leiderschap;
2. zichzelf in het dagelijks leven te laten leiden door principes van integriteit, eerlijkheid en solidariteit;
3. respect voor zichzelf en voor het verkiezingsproces te tonen en zich niet te laten corrumperen door het accepteren van gunsten en geschenken die de bedoeling hebben om het stemgedrag te beïnvloeden;
4. de partijen rechtvaardig te beoordelen naar hun partijprogramma;
5. in het bijzonder willen het CCK en de IRIS nadrukkelijk een dringend beroep doen op propagandisten, burgers, kiezers, maar ook religieuze leiders om zich te onthouden van het verspreiden van geruchten en het aanzetten tot haat en verdeeldheid binnen onze vreedzame samenleving.
C. De media
Het CCK en de IRIS doen verder een beroep op de leiding en eigenaren van mediabedrijven en op journalisten van radio, televisie en krant, maar ook degenen die berichten op social media plaatsen, om:
1. zich bewust te zijn van de verantwoordelijke rol die zij spelen bij het beïnvloeden van de publieke opinie;
2. dat zij principes van hoor en wederhoor, objectiviteit en neutraliteit in de verslaggeving rondom politieke bijeenkomsten steeds in acht nemen;
3. verder dient er evenveel aandacht te zijn voor de verschillende deelnemende partijen aan de verkiezingen en mag er absoluut geen plaats zijn voor selectieve rapportage van activiteiten, feiten en gebeurtenissen. Dit geldt ook voor de overheidsmedia;
4. de berichten te richten op de inhoudelijke boodschap van elke partij en hun partijprogramma’s en zich niet te laten afleiden door emotionele en niet terzake doende ‘podiumtaal’;
5. het CCK en de IRIS doen ook een beroep op de verantwoordelijken van opinieonderzoeksbureaus om wetenschappelijke criteria van objectiviteit in de ruimste zin van het woord in acht te nemen.
Tenslotte dient door alle actoren rekening te worden gehouden met gevoeligheden binnen de multiculturele en multireligieuze samenleving die Suriname is, om te garanderen dat rust en harmonie in ons land zowel in de aanloop tot als na afloop van de verkiezingen ongeacht de uitslag wordt gewaarborgd.
Vanavond zal de gedragscode officieel worden aangeboden aan de samenleving.

Overige berichten