fbpx

CBvS verhoogt technologie gedreven innovatie in financiële dienstverlening

GFC NIEUWS-De Centrale bank van Suriname heeft onlangs haar technologie gedreven innovatie in de financiële dienstverlening (FinTech) verhoogd met de introductie van de InnovationHub en de Regulatory Sandbox.

FinTech is een belangrijke factor die de financiële sector in de komende jaren verder zal beïnvloeden.

Ook zal het de betaalgewoonten van consumenten en de manier waarop de financiële wereld zaken doet ingrijpend veranderen.

Deze innovatie brengt met zich mee dat de toezichthoudende taak en de wijze waarop de Centrale Bank van Suriname haar monetair beleid uitvoert, aangepast dient te worden.

Technologische innovatie biedt niet alleen kansen maar kan ook implicaties hebben op het financieel systeem.

Het beleid van de Bank is erop gericht om de positieve bijdrage van technologische innovatie te faciliteren en tegelijkertijd de potentiële risico’s hiervan op het financieel systeem in kaart te brengen en te mitigeren.

In het kader van haar FinTech beleid introduceert de Bank dan ook een InnovationHub en Regulatory Sandbox.

InnovationHub

Het doel van de InnovationHub is om marktpartijen ondersteuning te bieden met betrekking tot vragen over de toepassing van wet- en regelgeving rondom innovatieve financiële producten en diensten.

De InnovationHub is beschikbaar voor alle partijen die een innovatief financieel product of dienst op de markt willen brengen.

Het gaat in deze om zowel vergunninghoudende partijen (onder het toezicht van de Bank) als nieuwkomers.

De Bank adviseert om in een vroeg stadium het innovatief financieel product dan wel dienst voor te leggen aan de InnovationHub ([email protected]), waardoor de Bank tijdig de nodige informatie kan verstrekken over bijvoorbeeld de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

BEKIJK OOK
Dode na botsing tussen truck en personenwagen

Regulatory Sandbox

Op grond van de Bankwet heeft de Bank de algemene taakstelling om zorg te dragen voor een gezond en prudent financieel stelsel. Gelet op de diverse financiële innovatieve ontwikkelingen kan zich de situatie voordoen dat wet- en regelgeving ter zake ontbreekt.

Om enerzijds deze innovatieve ontwikkelingen niet te stagneren en anderzijds invulling te geven aan haar algemene taakstelling heeft de Bank een Regulatory Sandbox in het leven geroepen.

De Regulatory Sandbox biedt aan een onderneming die een innovatief financieel product of dienst op de markt wenst te brengen de mogelijkheid om in een gecontroleerde en veilige ruimte diens product te testen voordat deze aan het publiekelijk wordt aangeboden.

Voorts stelt de Sandbox de Bank in haar hoedanigheid als toezichthouder in staat om deze nieuwe dienst of product volledig te begrijpen, te observeren en te bepalen of er potentiële voordelen dan wel risico’s aan zijn verbonden.

Daarnaast zal onderzocht worden of het nieuw product of de dienst onder gebracht kan worden bij de huidige wet- en of regelgeving.

Indien het product of de dienst niet ondergebracht kan worden bij de bestaande toezichtwetgeving, zal de Bank voorwaarden opstellen waaraan de onderneming dient te voldoen.