fbpx

CBvS betreurt ongefundeerde berichtgeving over cash US-dollars

GFC NIEUWS- Maandag verscheen in de media een artikel waarin de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chan Santokhi, geciteerd wordt.

In dit artikel zou Santokhi hebben gesuggereerd dat een groot deel van de 80 miljoen Fed dollars wordt gebruikt voor het witwassen van corruptiegelden.

De VHP-voorzitter zou hebben gesteld dat:
• er USD 80 miljoen zou zijn overgezet van de Fed naar de Centrale Bank van Suriname;
• deze middelen zijn aangewend om uit corruptie verkregen SRD’s om te zetten in US-dollars;
• de gelden van de handelsbanken zijn en worden verkocht aan de Hendrikstraat.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) betreurt de ongefundeerde berichtgeving die niet in het belang is van Suriname en zelfs zeer schadelijk is voor de bancaire sector en het totaal financieel systeem van het land. Deze beweringen zijn niet alleen tendentieus maar zijn ook van elke waarheid ontbloot.

De CBvS heeft als kerntaken het zorg dragen voor monetaire en financiële stabiliteit en zal daarom niet toestaan dat een dergelijke berichtgeving schade toebrengt aan het vertrouwen in onze financiële sector.

De Federal Reserve Bank (Fed) is de Centrale Bank van de Verenigde Staten die US-dollar bankbiljetten uitgeeft.

De Fed heeft voorafgaand aan de ondertekening van de service agreement met de CBvS strenge eisen gesteld met betrekking tot het tegengaan van het witwassen van gelden (Anti-Money Laundering, afgekort AML) alsook de financiering van terrorisme (Combatting Financing of Terrorism, afgekort CFT) waaraan de CBvS heeft voldaan.

BEKIJK OOK
Vier geloofsovertuigingen houden presentatie voor mensenrechtencommissie DNA

Daarnaast heeft de Bank haar functie van toezichthouder op de financiële sector verstevigd met de implementatie van de afdelingen Compliance en Risk alsook de governance code.

Ten aanzien van de bewering dat de gelden van de handelsbanken afkomstig zouden zijn wordt verwezen naar het bericht dat de Bankiersvereniging heeft doen uitgaan op 13 december 2019.

De CBvS heeft bij het aangaan van de service agreement met de Fed de gemeenschap uitvoerig ingelicht over het hoe en waarom van deze overeenkomst en benadrukt nogmaals het volgende:
• Er is grote vraag naar contante US-dollars vanwege belangrijke productiesectoren in Suriname die in hoge mate zijn gedollariseerd;

• De overeenkomst met de Fed voorziet in een mogelijkheid om girale US-dollars om te zetten in contante US-dollars. Dit betekent dat de Fed contante dollars beschikbaar stelt nadat de CBvS girale dollars heeft overgemaakt naar de Fed;

• De contante US-dollars worden vervolgens door de Centrale Bank van Suriname ter beschikking gesteld aan commerciële banken in Suriname om te kunnen voldoen aan de vraag naar contante US-dollars van hun cliënten.

De Centrale Bank van Suriname zal voortvarend blijven werken aan de voorziening van contante US-dollars voor de economie van Suriname.

Tegelijkertijd streeft de Bank naar verdere digitalisering van het betalingsverkeer zodat de vraag naar contanten zal afnemen.