C-47 wil straf – en civielrechtelijke vervolging verantwoordelijken ‘verdwenen’ US$ 100 miljoen kasreserve

GFC NIEUWS- De Vakcentrale C-47 wil dat zij die verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van US$ 100 miljoen kasreserve van de banken bij de Centrale Bank van Suriname zowel strafrechtelijke als civielrechtelijk worden vervolgd.
Dit laat de organisatie in een brief weten aan het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging.
Hieronder de brief:
“Geacht bestuur,
Hierbij naderen wij, allen vakverenigingen actief bij ondernemingen in de financiële sector alsook de overkoepelende vakcentrale, U met het volgende.
Anderhalve week terug is de gemeenschap opgeschrikt door het nieuws dat een deel van de aan de Centrale Bank van Suriname toevertrouwde vreemde valuta kasreservegelden, met name een bedrag van USD 100,000,000.00, oneigenlijk is gebruikt. Zelfs de directe gesprekspartners van de moederbank, nl. de banken, hebben via hun vakorganisatie aangegeven dat het voorgaande is geschied tegen de met hen gemaakte afspraken en zelfs tegen de richtlijnen van de moederbank. D
e Surinaamse Bankiersvereniging heeft dan ook haar misnoegen geuit over het feit dat zij kennelijk is misleid door met name de voormalige Governor middels onjuiste en onvolledige informatie.
Ook voor ons heeft voornoemde gang van zaken repercussies. Met voornoemde – op zijn zachtst gezegd – dwaze handelingen kunnen de banken in ernstige problemen geraken. Hierdoor worden ook een heleboel andere actoren in een avontuur gestort.
Zo kunnen spaarders worden beperkt in het doen van noodzakelijk uitgaven, doordat zij hun gelden niet onbeperkt kunnen opnemen, wordt de baanzekerheid van onze leden te grabbel gegooid en worden functionarissen van de moederbank in diskrediet gebracht. Onze leden krijgen het ook zwaar te verduren van gebelgde klanten. Hoe het ook zij, als belangrijke stakeholder hebben wij alle recht en belang op alle informatie.
Inmiddels zijn er informeel, vanuit een politiek podium, uitspraken gedaan over het gebruik van voornoemde gelden. Wij, als deel van de gemeenschap, hebben met verbijstering geluisterd naar voornoemde uitspraken over het gebruik van onze gelden. Die uitspraken zijn gebaseerd op hele leugens en halve waarheden. Het is dan ook gewenst dat de regering de gemeenschap zo snel als mogelijk informeert over het gebruik van voornoemd deel van de vreemde valuta kasreserves.
Ondanks de vele aanslagen die in de afgelopen periode zijn gepleegd op de integriteit van en het vertrouwen in de banken, hebben wij nog steeds alle vertrouwen in zowel de banken als het personeel van de moederbank en overige banken. Voorkomen moet echter worden dat bij grotere delen van de gemeenschap het idee postvat dat hun geld thuis veiliger is dan bij de bank.
Naar aanleiding hiervan wordt dan ook gevraagd of u het daarheen kunt leiden dat wij grondig worden geïnformeerd over het gebruik van voornoemde vreemde valuta kasreserves alsook de juiste hoogte van het bedrag.
De vraag die bij elkeen speelt en waar wij een concreet antwoord op wensen, is, wie heeft autorisatie hiertoe gegeven, wat was de voorgenomen bestemming en waarvoor is het geld daadwerkelijk gebruikt?
Wij willen onderstrepen dat er zowel strafrechtelijke als civielrechtelijk vervolging van de daders moet volgen.
Wij vragen of wij binnen een week na dato een reactie kunnen krijgen. Indien wij de gevraagde reactie niet krijgen, zullen wij genoodzaakt zijn om andere vakbondstechnische stappen te ondernemen,” aldus de progressieve Vakcentrale C-47.