C-47 ontevreden over uitvoering koerscompensatie en invoering omzetbelasting

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bestuur van de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) in Suriname uit in een brief aan president Chandrikapersad Sabtokhi zijn ontevredenheid uit over de uitvoering van de koerscompensatie en invoering van de omzetbelasting.

Voornoemd bestuur heeft in combinatie met andere vakcentrales een eisenpakket gepresenteerd bestaande uit 11 punten.

Naar aanleiding van dit eisenpakket is er zijdens de regering een koerscompensatie toegekend aan werkers. Bij monde van de regering is deze koerscompensatie bedoeld voor werkers uit zowel de publieke (ambtenaren en aan hen gelijkgestelden) als de private sector.

C-47 wijst erop dat de uitvoering in de publieke sector probleemloos is geschied. In de private sector en bij de parastale bedrijven bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over hoe de koerscompensatie uit te voeren.

Een eenduidig standpunt dan wel gedegen uitleg over de aanpak is uitgebleven met het gevolg dat onder andere C-47 wordt overstelpt met vragen over wanneer deze werkers in aanmerking komen.

Ook de werkgevers schijnen niet te weten hoe met dit vraagstuk om te gaan. Het behoeft geen betoog dat C-47 ter verantwoording wordt geroepen door de lidbonden die een groot deel uitmaken van de financiële/private sector.

Een ander punt dat ook als eis was geformuleerd was het aanhouden van de in het Parlement aangenomen Wet Omzetbelasting.

Naast het feit dat in de presentatie van het eisenpakket dit punt aan de orde is gekomen, “achten wij het van belang te benadrukken dat dit punt door het hoogste orgaan van de Centrale namelijk de Assemblee van de Arbeid is goed gekeurd.”

“Wij vinden het dan ook ongehoord dat er overeenstemming is bereikt over de koerscompensatie, maar dat er met geen woord wordt gerept over het aanhouden van de verhoging van de omzetbelasting, om vervolgens uit de media te vernemen dat deze per 1 oktober 2021 wel ingaat. Wij hebben meerdere malen gewezen op de negatieve gevolgen die de verhoging met zich zal meebrengen, maar dat is waarschijnlijk aan dove mans oren gezegd.”

“Wij vragen ons in gemoede af hoe serieus we de regering moeten nemen wanneer zij met de mond belijdt dat zij samen met de vakbeweging wil werken aan het herstel van het land, terwijl wij zien dat vaak genoeg alleen besluiten die door de regering genomen zijn voorrang genieten.”

“Onze bezorgdheid bereikt in deze een hoogtepunt vanwege het feit dat het negeren van het verzoek van de vakbeweging plaatsvindt in een periode waarin de sociale partners streven naar het sluiten van een sociaal akkoord.”

“Het is duidelijk dat dit gedrag haaks staat op voornoemd streven,maar meer nog zelfs het streven ondermijnd.Wij willen niet steeds de kwestie van de invulling van de Raden van Commissarissen aanhalen, maar dat is voor ons een voorbeeld van hoe er A gezegd, maar B gedaan wordt.”

“Excellentie, met betrekking tot de verhoging van de omzetbelasting zijn wij genoodzaakt wederom ons hoogste orgaan te raadplegen en geven bij voorbaat aan niet in te zullen staan voor de besluiten die dan genomen zullen worden.”

“Namens voornoemd orgaan spreken wij nu reeds onze ernstige afkeuring uit over de wijze waarop u als regering omgaat met de belangen en eisen van de werkenden.”

“Als autonome Centrale blijven wij bij het standpunt dat de verhoging van de omzetbelasting moet worden aangehouden en dat er op zo kort mogelijk termijn duidelijkheid gegeven moet worden aan de private sector over de uitvoering van de koerscompensatie,” aldus C-47.