Bruto-omzet Staatsolie US$ 500 miljoen in 2019

GFC NIEUWS- Staatsolie Maatschappij Suriname heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een geconsolideerde bruto-omzet van US$ 500 miljoen.
De winst voor belastingen bedroeg US$ 180 miljoen. Aan de staatskas is US$ 172 miljoen bijgedragen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op 16 april 2020 de jaarrekening goedgekeurd.
Staatsolie beleefde een bijzonder boekjaar 2019 met als mijlpalen in het vierde kwartaal de eerste olievondst in blok 58 door partners Apache Corporation en Total S.A., en de voorbereidingen voor het onder beheer nemen van de Afobakadam en -waterkrachtcentrale. De financiële resultaten van 2019 zijn een weerspiegeling van onze missie om maximaal waarde toe te voegen aan het olie- en gaspotentieel van Suriname.
De hoogtepunten van 2019 in cijfers:
De bruto-omzet van Staatsolie en zijn dochterbedrijven bedroeg US$ 500 miljoen (2018: US$ 506 miljoen).
Het resultaat vóór aftrek van interest, belastingen, amortisatie en afschrijvingen steeg naar US$ 368 miljoen (2018: US$ 353 miljoen).
De winst vóór belastingen was US$ 180 miljoen (2018: US$ 149 miljoen).
De gemiddelde referentieprijs voor onze olie, Saramacca Crude, was US$ 54 per vat (2018: US$ 61 per vat).
Het aandeel van 25% in de Merian goudmijn (Newmont Suriname) droeg US$ 101 miljoen bij aan ons resultaat vóór aftrek van interest, belastingen, amortisatie en afschrijvingen (2018: US$ 92 miljoen). De totale productie van de Merianmijn was 524.000 ounce goud.
Onze bijdrage aan de staatskas in de vorm van belastingen, dividend en royalty’s, bedroeg US$ 172 miljoen (2018: US$ 150 miljoen).
Offshore-vondst en NSD
In januari dit jaar maakten Apache en Total hun vondst, Maka-1 Central, in Blok 58 in het Surinaams zeegebied bekend. Deze boring heeft eind 2019 plaatsgevonden. Intussen is er een tweede vondst, Sapakara-1 West. Blok 58 heeft ruim vijftig veelbelovende locaties en de verwachting is dat de komende jaren meerdere vondsten gedaan zullen worden.
Het Nearshore Drilling Project (NSD) is in 2019 afgerond. Er zijn zes exploratieputten geboord in het nearshore, het zeegebied voor de kust met een waterdiepte tot dertig meter. In vier putten zijn oliesporen aangetroffen, wat de potentie van het gebied bevestigd.
Hoewel er geen commerciële olievondsten zijn gedaan, is de verzamelde geologische informatie en zijn de opgedane ervaringen waardevol voor toekomstige exploratieactiviteiten in het ondiep zeegebied. In 2019 is het Offshore directoraat ingesteld om Staatsolies activiteiten in de nearshore en offshore te coördineren. Brian Glover is per 14 januari in dienst getreden als Offshore Deputy Director.
Elektriciteit
Op 1 januari 2020 kwamen de Afobakadam en -waterkrachtcentrale in handen van Suriname. De regering plaatste deze voor het land belangrijke energiebron onder beheer van Staatsolie. Zowel de faciliteiten als het personeel werden door ons overgenomen.
In voorbereiding hiertoe stelde Staatsolie in 2019 het directoraat Power & Renewables in. Eddy Fränkel kreeg als Deputy Director Power & Renewables de leiding over dit directoraat. Dochterbedrijf Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), waarin Afobaka en de thermische centrale te Tout Lui Faut zijn ondergebracht, wekt 75% van de elektriciteit van Suriname op.
In 2019 produceerde de centrale van SPCS ruim 518.000 megawattuur (MWh), 18% meer dan in 2018. Hiervan is 433.000 MWh geleverd aan de staat en ongeveer 85.000 MWh aan de Staatsolie raffinaderij. De Afobakakrachtcentrale heeft een capaciteit van 189 MW. Door lage waterstanden in het stuwmeer kan ongeveer 55% van de capaciteit worden benut. Er zijn plannen om door omleiding van de Tapanahonirivier meer water in het stuwmeer te krijgen en hiermee de benutting naar 88% op te voeren.
Olieproductie en –reserves
In 2019 bedroeg de olieproductie 6,05 miljoen vaten Saramacca Crude, iets meer dan het jaardoel van zes miljoen vaten. Er zijn 126 nieuwe productiebronnen bij geboord. Alles is gericht op het veiligstellen van de productie voor nog eens 20 tot 25 jaar en het blijven voorzien van de raffinaderij van ruwe olie. Dit betekent dat geproduceerde hoeveelheden uit het reservoir moeten worden aangevuld. Dit gebeurt op twee manieren.
Ten eerste worden verschillende moderne technieken toegepast om meer olie uit de bestaande bronnen te halen dan mogelijk is op de conventionele manier. Ten tweede wordt via boringen de grens van de huidige velden verlegd. Deze inspanningen hebben bijgedragen tot de aanzienlijke toevoeging van 20,7 miljoen vaten olie aan de reserves. De hoogste toevoeging van de afgelopen zeven jaar. De bewezen reserves per 31 december 2019 worden geschat op 89 miljoen vaten.
Raffinaderij
De raffinaderij produceerde 2,77 miljoen vaten ultra low sulphur diesel en gasoline. Een ongeplande productiestop van drie weken zorgde ervoor dat het jaardoel van 2,94 miljoen niet werd gerealiseerd. De raffinaderij moest uit bedrijf worden genomen vanwege vervanging van een katalysator in de dieselfabriek.
Verschillende verbeteringen in het proces hebben ervoor gezorgd dat in het vierde kwartaal van 2019 de productie van diesel en gasoline constant boven 10.000 vaten per dag bleef. In 2019 zijn de voorbereidingen voor de grote geplande onderhoudsbeurt van de raffinaderij in 2020 geïntensifieerd. Deze onderhoudsbeurt zal ervoor zorgen dat de installaties voor de komen vier tot vijf jaren bedrijfszeker blijven.
Afzet
De invoering van de nieuwe regels per 1 januari 2020 voor scheepsbrandstof door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) hadden voor Staatsolie positieve effecten. Deze regels schrijven voor dat zeeschepen alleen brandstof met een zwavelpercentage van minder dan 0,5% mogen gebruiken. Daarom is Staatsolie in het vierde kwartaal van 2019 overgestapt naar de New York Harbor 1% S (zwavel) Fuel Oil als referentie voor de Saramacca Crude. Dit betekende een hogere gemiddelde prijs.
Ook introduceerden wij onze eigen laagzwavelige brandstof (Very Low Sulfur Fuel Oil, VLSFO). Met deze brandstof konden wij de internationale markt voor scheepsbrandstof op gaan, wat een positief effect had op onze verkoopmarges. Staatsolies dochterbedrijf GOw2 slaagde erin om in een zeer competitieve omgeving een groei van 29 naar 31% marktaandeel te realiseren.
De hogere afzet in 2019 vergeleken met 2018, kwam hoofdzakelijk tot stand vanwege leveringen aan de luchtvaart en verkoop van smeermiddelen. In 2019 sloot GOw2 leveringscontracten af voor vliegtuigbrandstof met Associated Energy Group en Copa Airlines.
Maatschappelijke betrokkenheid
Staatsolie heeft in 2019 zijn maatschappelijke betrokkenheid getoond met de ondersteuning van verschillende projecten, voornamelijk in gebieden waar wij bedrijfsactiviteiten ontplooien. Er is hoofdzakelijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van jongeren, mensen met een beperking en het milieu. Via de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development worden duurzame maatschappelijke projecten ondersteund.
In 2019 is door Staatsolie en de Staatsolie Foundation US$ 748.000 besteed. Via de productiedelingscontracten met de bedrijven actief in de offshore zorgt Staatsolie ervoor dat onze gemeenschappen ook worden ondersteund.
Jaarlijks stellen deze bedrijven in totaal US$ 1,5 miljoen dollar beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. Via onze joint-venture in de Merian goudmijn, draagt Staatsolie 25% bij aan gemeenschapsprojecten die door Newmont worden gefinancierd, dit voor een bedrag van ongeveer USD 300.000.
Vooruitzichten
De recente vondsten in Blok 58 markeren een transformatie voor zowel het bedrijf als Suriname. Staatsolie is zich hierop al vier jaren aan het voorbereiden door middel van zijn Strategy for Success, een zes kernelementen tellende strategie.
Het is ook belangrijk dat Suriname zich voorbereid op spin-off van de offshore-olievondsten. Wil het land maximaal profiteren van eventuele toekomstige opbrengsten uit offshoreolie- en/of gasproductie, dan moet de maatschappelijke discussie hierover nu gevoerd worden.
Staatsolies CEO Rudolf Elias, heeft in de afgelopen jaren hierop steeds gewezen. Nu er al twee vondsten gedaan zijn, en de verwachting is dat er meerdere volgen, zet Staatsolie versneld stappen om in te spelen op de kansen. Het is voor het bedrijf belangrijk dat ook Suriname op lange termijn maximaal voordeel heeft aan olie- en/of gasproductie uit het Surinaams zeegebied.
Staatsolie is nu sterker dan het ooit is geweest. Er wordt geïnvesteerd in medewerkers, omdat zij het bedrijf naar grotere hoogte moeten brengen. Het bedrijf is meer gediversifieerd. De raffinage van de ruwe olie (Saramacca Crude) tot hoogwaardige diesel en gasoline is van grote toegevoegde waarde, evenals de productie van elektriciteit en de succesvolle investering in de goudmijn van Newmont Suriname.
Bovendien wordt binnenkort een belang genomen in de Pikin Saramacca goudmijn van IAMGold Rosebel Goldmines. Dit belang wordt gefinancierd uit de opbrengsten (US$ 195 miljoen) van Staatsolies eerste internationale obligatie-uitgifte op 23 maart 2020 in Suriname en op Curaçao. De obligaties zijn genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX).
Het succes van 2019 is tot stand gekomen dankzij de steun van de aandeelhouder, medewerkers en de samenleving. Zowel het bedrijf als land staat een spannende, maar bovenal mooie toekomst te wachten.
Staatsolie is klaar voor die toekomst. Wij zullen met vertrouwen in eigen kunnen van grote waarde blijven voor de aandeelhouder en tegelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname, laat de directie weten.

Overige berichten