Brede en integrale aanpak bestrijding kinderarbeid

Arbeidsminister Soewarto Moestadja onderkent dat kinderen uit arme gezinnen slachtoffer kunnen worden van kinderarbeid.

De regering heeft zich intussen gecommitteerd aan een nationaal plan ter bestrijding van kinderarbeid. Het plan spitst zich toe op een brede en integrale aanpak van oorzaken die kunnen leiden tot kinderarbeid.

De brede aanpak dient te zorgen voor effectieve bescherming van alle kinderen die in Suriname wonen, inclusief kinderen van vreemdelingen in ons land.

Het gaat in deze niet slechts om kinderen te verwijderen uit de klauwen van kinderarbeid, maar het accent bij de uitvoering van dit programma zal vooral worden gelegd op preventie en tegelijkertijd op begeleiding van kinderen die slachtoffer zijn geweest van kinderarbeid.

De output van dit plan zal uiteindelijk zijn dat slachtoffers weer in de gelegenheid worden gesteld om naar school te gaan en te genieten van een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving als kind. Om dit doel te bereiken worden meerdere ministeries betrokken bij de aanpak van kinderarbeid. Bereids is dit plan goedgekeurd door de Raad van Ministers.

Met de brede aanpak is reeds een begin gemaakt door het aannemen van de Wet Arbeidsbescherming. De wet heeft tot strekking dat arbeidsgezinnen in ons land beter gaan functioneren. De werking van de wet moet uiteindelijk tot uitkomst hebben dat de opvoeding van kinderen primair door de ouders wordt verricht, ook al zijn ze werkzaam.

Ten aanzien van de opvoeding van de oudere kinderen zullen voor de ouders aparte regels worden opgenomen in de Wet Werktijdenregeling die nu in behandeling is bij de Staatsraad.

De nadrukkelijke bedoeling is dat de ouders al vanaf geboorte van het kind nauw betrokken zijn bij de zorg en opvoeding om een evenwichtige en verantwoorde verdeling van zorg en arbeid te kunnen garanderen.

Overige berichten