Bond AZP dringt aan bij minister Volksgezondheid voor oplossing problematiek, acties niet uitgesloten

GFC NIEUWS- Sinds het aantreden van het huidig bestuur van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft deze haar misnoegen geuit over de vakbondsrechten alsook de arbeidswetten die in dit ziekenhuis worden geschonden.

Zo is het dat in arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen dat bepaalde personeelsleden geen lid mogen zijn van de bond en geen bemoeienis mogen hebben met vakbondsactiviteiten binnen het ziekenhuis. Er zijn in dienst van dit ziekenhuis groepen personeelsleden van welke de sociale voorzieningen niet zijn geregeld.

De wet pensioenfonds en de wet ziektekosten verzekering worden bij deze enorm geschonden. Ook de wijze waarop deze groepen personeel in dienst wordt genomen, geschiedt buiten de bestaande procedure. Hierbij is er sprake van favoritisme en tegelijk het manipuleren van personen, voert de bond aan.

Onder het mom dat zij niet in dienst zijn van het AZP wordt aan hen voorgehouden dat zij geen lid mogen zijn van de bond en ook geen aanspraak maken op secundaire voorwaarden. De vele gesprekken die het bestuur met de directeur heeft gehad over dit onderwerp hebben geen positieve veranderingen gebracht in de situatie.

Vanwege de verantwoordelijkheid van de vakbeweging tegenover de werkende klasse heeft het bestuur van de ABPLAZ besloten dit voorval aan de minister van Arbeid voor te leggen. Op 7 februari is er een brief verzonden naar betreffende minister, waarin wordt gevraagd dat er tegen het schenden van de rechten van medewerkers in dit ziekenhuis wordt opgetreden.

Op 31 maart heeft de minister van Arbeid de brief beantwoord waarin duidelijk is aangegeven dat de directie handelt in strijd met de wet vrijheid vakvereniging (SB 2016 n0. 161), de wet algemeen pensioen(SB 2014 no. 113) en de wet nationale basiszorgverzekering (SB 2014 no. 114). Door de minister van Arbeid is er een kopie van deze brief naar de directeur van het AZP gestuurd met het doel deze handelingen te corrigeren.

De ABPLAZ heeft een kopie van bedoeld schrijven naar de minister van Volksgezondheid gestuurd en ook aan hem gevraagd er op toe te zien dat dit schenden van arbeidsrechten op kort termijn wordt opgeheven. “Wij kijken nu uit naar de uitvoering van het schrijven en zullen in gebreke hiervan niet schromen verdere stappen te ondernemen. Het kan bij het bestuur namelijk niet in dat in deze moderne tijd fundamentele grondrechten van de mens worden beknot en uitbuiting van werknemers plaats vindt.”

Ook andere problemen rakende het ziekenhuis is op het bord van de minister van Volksgezondheid gelegd. Als voorbeeld wordt aangehaald dat er in het ziekenhuis personeelsleden jarenlang in dienst zijn, maar hun rechtspositie niet is geregeld.

De bond had op 8 januari 2018 een beroep gedaan op de directie om het daartoe te leiden dat 300+ medewerkers die op dat moment 3 jaren of langer, sommige wel 15 jaar in dienst zijn, worden voorzien van een aanstelling. Ook hierover zijn er gesprekken gevoerd echter zonder resultaat. Op 29 oktober 2019 is er een aangepaste lijst naar de directie opgestuurd nog steeds zonder resultaat.

Op 28 januari van dit jaar heeft na aandringen van de bond een onderhoud met de minister van Volksgezondheid plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek heeft de minister twee weken respijt gevraagd om de problematiek op te lossen, hiervoor heeft hij een afgevaardigde aangewezen.

Na aan betreffende enkele malen respijt te hebben gegeven heeft de ABPLAZ op 15 maart wederom een brief gericht naar de minister met het verzoek de problematiek in het ziekenhuis op te lossen. Tot op dit moment heeft de minister niet gereageerd.

Het personeel dringt ook al geruime tijd er op aan om samen met de overige landsdienaren of tenminste den 27ste van de maand over het salaris te beschikken, zodat ook zij op tijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Vanwege de problematiek heerst er enorme ontevredenheid onder het personeel hetgeen de werkprestatie kan beïnvloeden. Er wordt vaker door de leiding aangegeven hoe belangrijk Human Capital wel is, maar in de praktijk wordt weinig aan motivatie en de nodige waardering gedaan.

“Als vertegenwoordigers van het personeel kunnen wij niet oogluikend toekijken hoe het personeel verder wordt gedemotiveerd, nu nog meer in deze crisissituatie waar er een nog grotere druk op de zorgverleners wordt gelegd.” De ABPLAZ verwacht op zeer kort termijn een gunstig antwoord van de minister van Volksgezondheid, bij het nalaten hiervan zullen de consequenties ter zijner verantwoording worden gelegd.

Overige berichten