fbpx

Biza vraagt extra aandacht voor gendergerelateerd geweld

GFC NIEUWS- De periode tussen 25 november en 10 december wordt door de Verenigde Naties (VN) gemarkeerd als de Sixteen Days of Activism Against Gender Based Violence Campaign.
Jaarlijks wordt gedurende deze periode wereldwijd extra aandacht gevraagd voor gendergerelateerd geweld en worden acties gevoerd om het bewustzijn te verhogen over en om acties te ondernemen tegen gender gebaseerd geweld tegen in het bijzonder vrouwen en meisjes.
Daar uit statistieken van de Dienst Criminele Informatie Verzorging (DCIV) van het Korps Politie Suriname en diverse onderzoeksrapporten blijkt dat de meeste slachtoffers van geweld vrouwen zijn, wordt voor deze kwetsbare groep extra aandacht gevraagd. Het thema voor 2020 is “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”.
Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) roept daarom alle ministeries, niet-gouvernementele organisaties, het bedrijfsleven en andere partners op om acties te ondernemen die moeten bijdragen aan de bewustwording over en het reduceren/ elimineren van geweld tegen vrouwen.
Ook dit jaar heeft BGA gemeend om enkele activiteiten uit te voeren ter herdenking van deze periode van 16 dagen. Eén daarvan is het ontwerpen van een coverfoto en plaatjes met facts over GBV/VAW en deze te posten (openbaar) op de facebook pagina van BiZa. De minister van Biza, Bronto Somohardjo heeft op 24 november 2020 op het hoofdkantoor van het ministerie de ‘Orange Day vlag’ naast de Surinaamse vlag gehesen.
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een schending van mensenrechten van vrouwen van een pandemische omvang en kent geen sociale, economische of landelijke grenzen. Wereldwijd ervaart 1 op de 3 vrouwen tijdens hun leven fysiek en/ of seksueel geweld, meestal door een partner of ex-partner.
De Biza-minister geeft aan dat in Suriname geweld tegen vrouwen helaas nog veelvuldig voorkomt. Soms zelfs in een brute vorm met de dood tot gevolg. Hij zegt dat geweld gevolgen heeft voor zowel het individu als ook de samenleving, die resulteren in negatieve effecten welke nog voor vele generaties voelbaar zijn. Vandaar dat het zeer belangrijk is om een halt toe te roepen aan dit geweld.
Uit het onderzoek “Landelijke Gezondheidsenquête onder Vrouwen voor Suriname 2019”, dat is uitgevoerd onder 1527 vrouwen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, blijkt dat 32 procent van de vrouwen die ooit samenwoonden minstens één handeling van lichamelijk en/of seksueel geweld door een intieme partner in hun leven hebben ervaren.
Voorts wordt hiermee geschat dat meer dan 50.000 vrouwen in Suriname één of meer handelingen hebben ervaren van seksueel geweld gepleegd door mannelijke partners en dat ongeveer 9.000 vrouwen zich waarschijnlijk nog steeds in een gewelddadige relatie bevinden. Een zorgpunt is dat 67 % van de slachtoffers geen hulp heeft gezocht. Een derde deel van deze slachtoffers geeft aan geen hulp te hebben gezocht, omdat ze het geweld zien als normaal en niet ernstig.
Een ander zorgpunt, dat ook getypeerd kan worden als één van de oorzaken van geweld tegen vrouwen, is de ongelijke (machts-) verhoudingen tussen vrouwen en mannen die heden ten dage nog bestaan in onze samenleving. Dit gegeven wordt bevestigd door het Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) van 2018 dat aangeeft dat er in onze samenleving er zowel mannen (15.2%) als vrouwen (11.7%) zijn die de opvatting hebben dat het gerechtvaardigd is dat de vrouw mishandeld wordt als zij niet voldoet aan de verwachtingen die de samenleving heeft van de vrouw.
“Het bovenstaande noopt ons om dit vraagstuk, meer dan ooit, serieus en geïntegreerd aan te pakken. Diverse overheid en niet overheid instanties zijn betrokken bij dit vraagstuk, elk vanuit een eigen invalshoek”. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is aangaande dit vraagstuk voornamelijk preventief bezig door verschillende groepen in de samenleving voor te lichten, het bewustzijn hieromtrent te verhogen om zo het geweld te voorkomen.
Dit gezegd hebbende, heeft het ministerie volgens de Biza-minister, met haar werkarm het Bureau Gender Aangelegenheden voor dit jaar ook enkele acties uitgezet met het doel om de bewustwording over geweld tegen vrouwen op gang te brengen en zodoende het geweld tegen vrouwen te reduceren en elimineren. Daarnaast hebben de activiteiten ook tot doel de betrokkenheid van overheid en niet overheid instanties bij de aanpak van dit vraagstuk op te voeren.
Uitgaande hiervan doet de minister een beroep op de samenleving om de Facebookpagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken gedurende deze periode extra te bezoeken, de informatie tot u te nemen en de boodschappen die worden gepost zoveel mogelijk te delen. “Als minister belast met gender aangelegenheden roep ik eenieder op om zich in te zetten het geweld met name tegen vrouwen en meisjes ook krachtig te bestrijden. U kunt het verschil maken! Onderneem als organisatie, instituut, gezin of individu actie tijdens deze 16 dagen om gendergebaseerd geweld te beëindigen. Kleur uw omgeving oranje en vraag zo aandacht voor het geweld dat vrouwen en meisjes wordt aangedaan. Wij moeten het samen doen!”, aldus de Biza-minister.

BEKIJK OOK
Bond RGD wil vandaag antwoord van directie en regering, dreigt met lamlegging