fbpx

BEP bezorgd om positie illegale occupanten

De Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft in het weekend onder leiding van ondervoorzitter Andy Aboikoni, een bezoek gebracht aan het gezin van wie de woning te Leiding 20 in opdracht van een deurwaarder ontruimd en vernietigd is.

Bij die gelegenheid heeft de partij afdeling Wanica, o.l.v. Marlon Cairo en Paul Misdjan, een bedrag van SRD 5000 aan het getroffen gezin overhandigd om de kosten voor de komende dagen te helpen dekken.

Ondertussen is partijvoorzitter Ronnie Asabina drukdoende om in coalitieverband te kijken hoe er op korte termijn een oplossing gevonden kan worden voor alle bewoners in deze wijk die in soortgelijke omstandigheden verkeren.

Asabina zegt hij dat de partij het van belang vindt om bij dit soort voorvallen een duidelijk standpunt te verkondigen. De reden hiervoor is dat het in deze betreft enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid om de rechten van burgers te waarborgen en anderzijds de plicht van de burgers om wet en recht te eerbiedigen.

Als politieke partij is het je verantwoordelijkheid om te helpen de juiste balans daarin te vinden, zonder te proberen andermans leed te gebruiken voor eigen eer en glorie.

De BEP stelt dat occupatie wettelijk verboden en dus strafbaar is. In geval van occupatie zal meestal ontruiming volgens de wet plaatsvinden met alle consequenties van dien. De partij waarschuwt daarom alle burgers om occupatie achterwege te laten.

De partij pleit daarom steeds voor een eerlijke verdeling van de rijkdommen en de kansen in het land, zodat burgers niet in een onzekere situatie terechtkomen en dan tot een onrechtmatige daad zoals occupatie overgaan.

BEKIJK OOK
Fruithandelaar in Paramaribo maakt het te gortig: SRD 250,- voor een avocado

Occupatie van grond doet zich al decennia lang voor in ons land en het kan maar niet worden gekeerd. De BEP vindt dat het tijd is om gezamenlijk serieuzer naar dit sociaal-maatschappelijk probleem te kijken omdat het iets zegt over de sociale structuur van onze samenleving.

In de Surinaamse samenleving wordt vooral de scheidslijn tussen rijken en armen steeds scherper waardoor bijvoorbeeld werkloosheid, criminaliteit en seksueel misbruik ernstige vormen aannemen en een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde. De BEP verzet zich vanaf zijn bestaan tegen deze ontwikkelingen.

Tegelijkertijd zegt de BEP dat er in elke situatie van (vermeende) onrechtmatige handeling rekening gehouden moet worden met de rechten van de burgers. De partij roept daarom de bevoegde instanties op om bij hun optredens zoals hardhandige ontruiming, rekening te houden met de naleving en waarborging van de rechten van de burgers (mensenrechten).

De BEP probeert sinds zijn ontstaan een wezenlijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de grond- en woningnood in het land omdat deze vaak sommige burgers tot wanhoopsdaden drijft.

In de huidige regering levert de BEP als partner op basis van zijn eigen kracht een bijdrage aan het beleid op dit gebeid. De partij wil meer dan dat doen. Daarom streeft de BEP ernaar om in de komende verkiezingen meer zetels te behalen om het beleid in voldoende mate te kunnen beïnvloeden, conform haar ideologie en kernwaarden waaronder het bestrijden van sociale ongelijkheid en het streven naar eerlijk delen.