Benoeming leden Raad van toezicht Pensioenfonds Suriname

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft de Raad van toezicht van het Pensioenfonds Suriname geïnstalleerd. De leden van de Raad van toezicht zijn, vorig week, door de bewindsman benoemd voor de duur van vijf jaar.

De Raad bestaat uit vijf leden, van wie ѐѐn de voorzitter is en wordt bijgestaan door een secretaris. De Raad is belast met het houden van toezicht op de uitvoering van de taak die aan de directie is opgedragen. Zij doet aan de minister voorstellen toekomen die in het belang van de toepassing van de Ambtenarenpensioenwet nodig worden geacht.

“U moet er zeker op toezien dat de directie van het Pensioenfonds Suriname jaarlijks schriftelijk verslag, uit haar beleid en werkzaamheden, doet aan de Raad”, richtte minister Noersalim zich tot de nieuwbakken leden.

Edmund Leilis van het ministerie van Binnenlandse Zaken is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds. De overige leden zijn R. Soerodimedjo (Biza), L. Halfhide van het ministerie van Financien, R. Hooghart en D. Telting van de Centrale van Landsdienaren Organisatie(CLO) en M. Srihar Doobe van het ministerie van Binnenlandse Zaken als Secretaris.(GFC)

Overige berichten