fbpx
Beheersing financieel-economische crisis: stabiliteit en herstel economie prioriteit nieuwe regering

GFC NIEUWS- De coalitie onder leiding van Chandrikapersad Santokhi heeft als grootste prioriteit het aanpakken van de financieel-economische crisis.

Deze crisis is primair veroorzaakt door een desastreus financieel beleid, waaronder een onverantwoord leningenbeleid, dat in de afgelopen 10 jaren is gevoerd, wordt aangevoerd.

De crisis komt tot uiting in de hoge schuldenlast, zwaar fluctuerende wisselkoersen voor vreemde valuta, de hoge prijzen in de winkels, een tekort aan producten in de winkels, weinig geld in de staatskas, een tekort aan deviezen, en het gebrek aan vertrouwen in financiële instituten met vergaande gevolgen voor andere instituten en voor de samenleving.

De Covid-19-pandemie heeft, sinds maart 2020, de financiële positie van de overheid, de huishoudens en bedrijven verder onder druk gezet.

In de urgentiefase zal op de meest korte termijn het vertrouwen in de Centrale Bank van ons land en het financieel systeem hersteld worden, zodat burgers zekerheid hebben dat hun Surinaamse- en buitenlandse valutarekeningen op elke bank veilig zijn.

De Centrale Bank zal onafhankelijk zijn en haar beleid zal gericht zijn op het bewaken en versterken van de Surinaamse munt, op stabilisering van de wisselkoers en op de wederopbouw van de internationale reserve.

Daarnaast zal direct een begin gemaakt worden met de inventarisatie van de schuldpositie van de overheid, betreffende zowel de binnenlandse als buitenlandse schulden en de achterstallige betalingsverplichtingen.

De officiële Staatsschuld volgens het Bureau voor de Staatsschuld bedraagt per april 2020 SRD 27 miljard (USD 3,6 miljard). Deze schuld is volgens de nieuwe coalitie zeer moeilijk te dragen. De schuldenlast zal geleidelijk verlaagd worden naar de internationale norm van hooguit 60% van het Bruto Binnenlands Product.

Met behulp van deskundigen zal een plan voor betaling dan wel herschikking/herprofilering van de schulden worden opgesteld en uitgevoerd. Er komt onderzoek naar de rechtmatigheid van schulden, dubieuze schulden zullen worden onderzocht.

Tevens zal de overheidsbegroting aan een gedegen evaluatie worden onderworpen om onnodige uitgaven te voorkomen en meer inkomsten te genereren, zodat er evenwicht in de begroting komt. Het begrotingstekort is onacceptabel hoog, namelijk 23% van het BBP, terwijl de norm 3% is.

Bij herziening van de belastingen en het treffen van inkomstenverhogende maatregelen zullen de volgende principes gehanteerd worden: elke verdiener dient zijn/haar bijdrage te leveren (evenwichtige spreiding van belastingen, zodat niet alleen de loontrekkers belasting betalen) en hierbij behoren de breedste schouders de zwaarste lasten te dragen.

In het kader van de noodzakelijke overheidsbezuinigingen zullen subsidies niet meer automatisch verstrekt worden. In zijn algemeenheid zullen subsidies die bedoeld zijn om lage inkomensgroepen tegemoet te komen verschuiven van object- naar subjectsubsidie. Hiernaast zullen specifieke beleidskaders gemaakt worden voor het subsidiebeleid van de overheid in de verschillende sectoren.

In de urgentiefase zal de economie een opleving krijgen, waarbij de negatieve effecten van de Covid-19 lockdown zullen worden tegengegaan. Dit zal in nauw overleg met het bedrijfsleven en andere relevante actoren gebeuren. Hierbij zal tevens een sociaal pakket van maatregelen getroffen worden, waaronder basisvoorzieningen (m.n. voeding), om de verarming van personen, groepen en sectoren tegen te gaan.

Voor de personen en kansarme groepen die onder de armoedegrens zijn geraakt, waaronder ouderen, mensen met een beperking, werklozen, één ouder- en grote gezinnen, zal de ondersteuning geschieden in de vorm van een tijdelijk sociaal vangnet.

Tot de maatregelen behoren ook basisvoorzieningen in de medische zorg, welke van belang zijn voor betere weerbaarheid en bevorderen van de gezondheid.

In een latere fase zal er een structureel armoedebestrijdingsplan worden geformuleerd.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.