Bedrijfsleven vraagt naar aandacht voor Wet Arbeidsbescherming en sociaal programma in Tripartiet Overleg

GFC NIEUWSREDACTIE- Tijdens de kick-off van het Tripartiet Overleg in Suriname in een nieuwe vorm, op zowel beleids- als technisch niveau, zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de eerstvolgende beleidsartikelen.

Implementatie van de Wet Arbeidsbescherming gezin

Het bedrijfsleven heeft aangegeven dat de wet arbeidsbescherming voor gezinnen moeilijk geïmplementeerd kan worden in de huidige vorm. Om dit aan te pakken, dringt het bedrijfsleven aan op wijzigingen in de behandeling van de wet. Werknemers ervaren moeilijkheden bij het betalen van de voorgestelde 0,5% bijdrage.

Het bedrijfsleven benadrukt dat volgens en het gelijkheidsbeginsel de wet zowel door de overheid als door het bedrijfsleven geïmplementeerd dient te worden.

Het is belangrijk dat bedrijven die via een goed gereguleerde cao handelen, dezelfde vrijstelling kunnen verkrijgen als de overheid als werkgever.

Deze vrijstelling moet echter onder bepaalde voorwaarden worden verleend. Ten eerste moet de cao minimaal dezelfde voorzieningen bieden als de wet en mogen er geen beperkingen worden opgelegd aan reeds geïmplementeerde voorzieningen.

Ten tweede moeten de financiële middelen adequaat worden afgezonderd en/of verzekerd, met passende waarborgen. Een voorstel tot wijziging van de wet, dat op 24 juli aan alle deelnemers van het TO wordt aangeboden, beoogt deze mogelijkheid tot vrijstelling te realiseren.

Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven die zaken goed hebben geregeld middels individuele arbeidsovereenkomsten ook in aanmerking komen voor dezelfde vrijstelling. Het al dan niet hebben van een cao mag geen reden zijn voor discriminatie.

OOK INTERESSANT
Surinam Airways verwelkomd tweede B737-800

Een individuele arbeidsovereenkomst is namelijk even rechtsgeldig als een collectieve. Hierbij moet worden voorkomen dat het MKB wordt gediscrimineerd of achtergesteld. Het is essentieel dat alle bedrijven, ongeacht de gebruikte arbeidsovereenkomsten of de grootte van het bedrijf, eerlijke behandeling en gelijke kansen krijgen in het kader van deze vrijstelling.

Een voorstel tot wijziging van de wet is al geruime tijd geleden ingediend en zal op 24 juli aan alle deelnemers van het TO worden aangeboden.

Sociaal programma

Het bedrijfsleven heeft verzocht om meer communicatie en uitleg vanuit de overheid, cq. de minister van Sociale Zaken met betrekking tot het sociaal programma. Het belang van het sociaal programma is onder de aandacht gebracht en er is aangedrongen op een versnelde aanpak.

Er is sprake van vertraging en het is niet duidelijk of de juiste groepen voldoende ondersteund worden. Het bedrijfsleven vraagt om meer transparantie en informatie om de effectiviteit van het sociaal programma te verbeteren.

Tripartiet Overleg

Op 11 april 2023 heeft president Santokhi het nieuwe Tripartiet Overleg in Suriname geïnstalleerd. Dit overlegorgaan werkt op twee niveaus, namelijk een beleidsteam en een technisch team.

OOK INTERESSANT
Politie publiceert opsporingsbericht ontvluchtte verdachten

Het beleidsteam stelt beleidsprioriteiten vast en houdt toezicht, terwijl het technisch team deze prioriteiten uitgewerkt en nieuwe vraagstukken voorbereidt en voorlegt aan het beleidsteam.

In tegenstelling tot het vorige Tripartiet Overleg wordt de overheid nu vertegenwoordigd door ministers die ter plekke beleidsbesluiten kunnen nemen en indien nodig een beroep kunnen doen op het staatshoofd.

De VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) is vertegenwoordigd in zowel het beleidsteam als het technisch team. Rekha Bissumbhar en Hans Hiralal vertegenwoordigen de VSB in het beleidsteam, terwijl Timothy Mendonca en Roger Hogenboom de VSB vertegenwoordigen in het technisch team.

Het doel van het Tripartiet Overleg is om de crisis in Suriname effectief aan te pakken en oplossingen te vinden die voor alle betrokken partijen acceptabel zijn.

Santokhi pleit voor een consensusmodel, waarbij alle partijen hun bijdrage kunnen leveren. Het Tripartiet Overleg zal tot eind december 2024 plaatsvinden en speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van overeenstemming en samenwerking tussen de sociale partners in Suriname.

Belangrijke economische en maatschappelijke kwesties kunnen hier worden besproken en beslissingen worden genomen die invloed hebben op de gehele samenleving.