Aspirant-kandidaten PL onderhouden nauwer contact met bevolking

GFC NIEUWS- Aspirant-DNA-, DR- en RR-kandidaten van Pertjajah Luhur (PL) gaan het persoonlijk contact met de bewoners van hun buurt en regio verstevigen.
Dit doen zij door voortaan bestellingen voor basisgoederen zelf te bezorgen bij de mensen van hun buurt.
Vanaf 1 februari mag een ieder zijn of haar bestelling van basisgoederen opgeven bij een eenheidscentrum in de buurt, bij de hoofdwinkel te Beekhuizen, bij een aspirant-DNA-kandidaat of een DR- en RR-lid.
Bij het bezorgen van de goederen, die de partij tegen kostprijs verkoopt, kan zo een kandidaat persoonlijk aandacht geven aan de mensen van zijn of haar buurt. De mensen kunnen hun problemen, noden, behoeften en wensen zelf bespreken met de kandidaten. Samen kunnen we kijken hoe we een oplossing kunnen vinden, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo. De partij streeft ernaar om het huidige aanbod van 35 basisgoederen uit te breiden naar 50 producten.
Het beschikbaar stellen van basisgoederen tegen de kostprijs zal niet ophouden wanneer de verkiezingen voorbij zijn. Integendeel zal de PL zich ervoor inzetten om de import van basisgoederen beter te reguleren en te ordenen dan nu het geval is. Een schaarste aan uien en aardappelen, zoals nu het geval is, mag niet meer voorkomen, vindt Somohardjo.
Wanneer de PL regeermacht verwerft, zal zij zich ervoor beijveren om samen met ondernemers, importeurs en exporteurs de import en de export zodanig te regelen, dat niet slechts een selectieve groep wordt bevoordeeld. “Wij willen de import beter ordenen en de export sterk bevorderen. Dit is geen verkiezingsstunt”, geeft Somohardjo aan.
De PL-voorzitter zegt verder dat het voornemen om nauwer contact te onderhouden met de bevolking helemaal in lijn is met de derde pijler van het partijprogramma, te weten sociale samenhang. Daaronder wordt verstaan de mate waarin mensen als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving in hun gedrag en beleving uiting geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden. “Dit uit zich bijvoorbeeld in de leefbaarheid van buurten en wijken, bezorgdheid voor senioren burgers en zorg dragen voor anderen”, zegt Nasier Eskak, ondervoorzitter van de PL tevens voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau.
Volgens Eskak leidt sociale samenhang tot vertrouwensvolle relaties. Het bevordert het welbevinden van individuen en helpt mensen om vooruit te komen in het leven. Voor de sociale inbedding en steun is het erg belangrijk, omdat het groepssolidariteit creëert en het noodzakelijke bindmiddel vormt om nationale doelen te kunnen realiseren.
Sociale samenhang verwijst naar de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen. De kracht van een samenleving ligt immers in de mate waarin burgers bereid zijn te participeren in economische en maatschappelijke verbanden. “In onze visie begint sociale samenhang thuis. Het breidt zich dan uit naar buurten en wijken, naar scholen en zeker ook de gezondheidszorg”, aldus Eskak.

Overige berichten