fbpx

APS vraagt aandacht voor biodiversiteit

De Amazone Partij Suriname (APS) staat stil bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, Convention on Biological Diversity (CBD). Een verdrag dat op 29 december 1993 in werking trad en door 163 lid landen van de Verenigde Naties werd ondertekend, omdat men erkende dat onze biologische bronnen op aarde levenskracht geven aan ons economisch handelen en onze sociale ontwikkeling.

Voor de APS staat de biologische diversiteit hoog op haar agenda, want biodiversiteit, met name de natuurlijke hulpbronnen verschaffen ons bestaanszekerheid en vormen de basis van onze welvaart.

Biodiversiteit van Suriname

De biodiversiteit op aarde is groot, ongeveer 2 miljoen soorten planten en dieren zijn er nu bekend. Daarvan zijn er in Suriname bijna 7000 bekend, maar er is nog ongelooflijk veel waar we geen kennis van hebben. Tegelijkertijd worden deze soorten en ecosystemen bedreigd, vaak door ons eigen menselijke handelingen.

Beleid richten op duurzaam gebruik en behoud

Suriname heeft nog een rijke biodiversiteit en deze rijkdom is onmisbaar voor onze gezondheid en ons algeheel welzijn. APS stelt tevens dat de natuur ons grondstoffen en diensten opleveren die de basis vormen voor onze economie. Het nationaal beleid moet gericht zijn op het voorkomen van verdere achteruitgang van ons milieu met haar rijke biodiversiteit.

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat ons water schoon blijft, en onze grond en lucht niet verontreinigd wordt en ons klimaat stabiel is. APS vindt dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om de biodiversiteit in stand te houden en daarom zijn onderwijs- en bewustwordingsprogramma’s nodig zodat we gezamenlijk doeltreffende maatregelen kunnen nemen die door iedereen worden nageleefd.

Internationale afspraken die gemaakt zijn in het biodiversiteitsverdrag, CBD, kunnen daarbij de leidraad zijn. Het instellen van meer natuurreservaten is voor Suriname niet perse de beste oplossing, maar het verbeteren van het vergunningenbeleid voor het verstrekken van mijnbouw- en houtkapconcessies is belangrijker.

Slechts duurzame productie waarbij de biodiversiteit niet aangetast wordt of waar de biodiversiteit zich kan herstellen moet de basis van onze Surinaamse economie worden. Productie in harmonie met onze natuurlijke omgeving. Wij moeten meer kennis verkrijgen over biodiversiteit en meer leren over duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Aantasting van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen. De traditionele leefgemeenschappen in Suriname, met name de inheemse en tribale volken woonachtig in het binnenland zijn het meest gevoelig voor deze aantasting en uitputting.

Bisschop Choennie presenteerde tijdens de kerstdienst te Powakka uit een brief geschreven door Paus Franciscus, Laudato Si’ , dat het onontbeerlijk is om ‘in het bijzonder aandacht te besteden aan de oorspronkelijke gemeenschappen met hun culturele tradities’, hetgeen APS geheel onderkent.

Het recht op “vrijwillige, vooraf verkregen en weloverwogen toestemming, gegeven op grond van voorafgaande en volledige informatie” oftewel Free Prior and Informed Consent (FPIC)”, en grondenrechten voor inheemse en tribale volken moet volgens APS dringend in wetgeving opgenomen worden en omgezet worden in beleid.

Zoals de paus ook schrijft, zijn zij de belangrijkste gesprekspartners, met name als het gaat om het uitvoeren van grote projecten in hun woon-, en leefgebied. Grond is voor inheemse en tribale volken geen economisch goed maar ‘een gave van God en van de voorouders, daarin rustend, een heilige ruimte waarmee zij interactie hebben om hun identiteit en waarden te voeden’. Zij kunnen het beste voor hun gronden met alle rijkdommen zorgen.

Ook het biodiversiteitsverdrag kent enkele artikelen, met name artikel 8j over traditionele kennis, en artikel 10c over het traditioneel gebruik van hun grondgebied, die uitdrukkelijk de rechten van inheemse en tribale volken aangeven en de erkenning van de kennis die zij dragen.(GFC)

OOK INTERESSANT
Presentatie ecohydrologische studie Nanni Swamp-ecosysteem