fbpx

Anti-Fraude Platform verontrust over presidentiele resolutie verkiezingsdag

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform (VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DA’91, DNL, STREI, PRO, A20, SPA) zegt met verontwaardiging kennis genomen te hebben van de resolutie van 15 mei inzake het verloop van de verkiezingen op maandag 25 mei.
Het is volgens het platform opmerkelijk dat deze essentiële resolutie in werking is getreden op 15 mei en pas op 20 mei bekend is gemaakt aan belanghebbenden.
Bij nauwkeurige bestudering, kan onmiddellijk worden geconstateerd dat de resolutie in strijd is met de Kiesregeling en dus ingetrokken dan wel aangepast moet worden met inachtneming van vigerende wetgeving. Ongeacht de resolutie, zal de ongewijzigde voortzetting van de Covid-19 maatregelen tot nu toe inhouden dat op de meeste stembureaus de telling stopgezet zal moeten worden.
Het is voor het AFP onaanvaardbaar, dat de mogelijkheid zou bestaan de telling van de stemmen te onderbreken vanwege de geldende lockdown. Om elke schijn van mogelijke onregelmatigheid of fraude te voorkomen, dient de telling onafgebroken te geschieden, tot alle stemmen in een stembureau zijn geteld en geverifieerd conform de regels van de kieswet en het toezicht van het OKB.
Het AFP Platform roept de regering en de President daarom op stappen te nemen om er voor zorg te dragen dat de telling niet wordt onderbroken.
Het AFP heeft daar de volgende voorstellen voor die elk een oplossing bieden voor deze ongewenste situatie:
1. Opheffing van de lockdown rondom en op de dag van de verkiezingen, zodat dit geen enkele belemmering vormt voor de kiezers, personen die de telling uitvoeren en/of toezicht houden op de telling, waarnemers en de samenleving.
2. Zorg dragen dat het openbaar vervoer volledig beschikbaar is in het gehele land, zodat de burgers geen belemmeringen ondervinden voor hun gang naar de stembus.
Het stoppen van de telling zal het vertrouwen van de kiezers in het proces ondermijnen. Bovendien zal het onmiddellijk de legitimiteit van de uitslag in geding brengen en daarmee Suriname zowel nationaal als internationaal schade berokkenen.
“Eveneens wensen wij erop te wijzen dat de resolutie afwijkt van de finale Covid-19 instructie ten aanzien van de toelating van politieke waarnemers bij het stem- en tellingsproces. Deze instructie, welke afkomstig is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en verstrekt is ten behoeve van de stembureaus is ook verstrekt aan de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Dit verhoogt wederom veel onduidelijkheid omtrent de wijze waarop de politieke waarnemers in de gelegenheid gesteld zullen worden volledig, en gebruikmakend van hun verworven en democratische rechten, deel te nemen aan deze processen. Wij kijken uit naar een spoedige reactie van de betrokken instanties.”

BEKIJK OOK
Duo aangehouden voor diefstal twee schapen en vijf geiten